Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       916                               от  11.05.2018 г.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 448 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Т.С.С., ЕГН **********,*** и съдебен адрес ***, против Решение № 60/15.01.2018 г., постановено по НАХД № 6102/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-004981/21.11.2017 г., издадено от Началник група сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер на 200 лева и за нарушение на 24, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 185 7 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 20 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН– неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв. Ив.К., БАК, излага защитната си теза и поддържа касационните оплаквания, релевирани в жалбата.

Ответникът по касация – сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да остави в сила обжалваното решение.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С Решение № 60/15.01.2018 г., постановено по НАХД № 6102/2017 г. на Районен съд – Бургас, е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-004981/21.11.2017 г., издадено от Началник група сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, на касатора е наложена глоба в размер на 200 лева и за нарушение на 24, ал. 1 от ЗДвП, на основание чл. 185 7 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 20 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство са спазени всички процесуални правила. Съставеният АУАН и издаденото НП съдържат изискуемите от закона реквизити

Решението на първата инстанция е правилно, като съображенията за това са следните:

Неоснователно е твърдението в жалбата, че наличието на порок в съставения АУАН води до порок в издаденото НП,  а оттам поради потвърждаването на последното и до незаконосъобразност на оспореното първоинстанционно решение. Правилно първата инстанция е приела, че твърдяната неточност в АУАН е преодоляна. Безспорно законодателят е дал възможност по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН техническите грешки да не влияят върху реализирането на административнонаказателната отговорност на лицата, извършили административни нарушения в случаите, когато по безспорен начин е установено нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

Съдът намира за ирелевантни възраженията на жалбоподателя относно значението на записите от камерите на Община Бургас, тъй като безспорно в съставения АУАН № 17-0769-004981/09.07.2017 г. е описано установеното нарушение  - обратно престрояване и внезапно спиране и срещу това описание не е подадено възражение от Т.С.С.. Съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60/15.01.2018 г., постановено по НАХД № 6102/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                     2.