Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         651                                    11.04.2017 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      Г. РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 448 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Ц.В.Ц. с ЕГН **********, представлявана от пълномощника адв. Л.Ц. от САК, против решение № 1829 от 07.12.2016 г. по НАХ дело № 5598/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. В нея се сочи, че съдът не е направил задълбочен и съвкупен анализ на събраните доказателства и необосновано не е кредитирал гласните такива. Оспорват се констатациите в електронния фиш и се сочи, че авторството на нарушението не е установено по несъмнен начин, тъй като приложената в преписката снимка е неясна. По същество се иска отмяна на решението и на потвърдения с него електронен фиш.

В съдебното заседание касационният жалбоподател не изпраща представител, редовно уведомен. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането ѝ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил електронен фиш серия К № 1149400, издаден от ОДМВР- Бургас, с което на основание чл. 189, ал.4, вр. чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено на касатора Ц.В.Ц. в качеството и́ на законен представител на „Фидуция“ ЕАД с ЕИК *** административно наказание „глоба“ в размер на 150 лева, за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство.

За да потвърди електронния фиш, съдът е приел, че са изпълнени изискванията на ЗДвП по отношение на техническото средство, с което е установено и заснето нарушението- същото е автоматизирано и не позволява човешка намеса при установяването и заснемането на същото. Съдът е посочил, че електронният фиш съдържа всички необходими реквизити, както и че деянието е съставомерно, поради което правилно е ангажирана отговорността на лицето.

Решението е правилно.

Нарушението е установено със стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип „SITRAFFIC ERS 400“ с № 003059049644, монтирана на път ІІ-99, км.10+600, кръстовище с. Атия. На 25.08.2015 г. в 18.00 часа е заснет лек автомобил марка „Пежо“, модел 4007, с рег. № ***, по време на движение в посока от гр. Созопол към гр. Бургас, със скорост 99 км/ч., при ограничение от 60км/ч, въведено с пътен знак В-26.

 Според нормата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба. За извършеното с превозното средство нарушение отговаря собственикът, респ. този, на когото е предоставено моторно превозно средство (чл. 188, ал.1 от ЗДвП), а когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство (ал.2). В случая горните предпоставки несъмнено са налице. По делото не е спорно, а и се установява от приложената по делото справка от МВР, че управляваното от касатора дружество „Фидуция“ ЕАД е собственик на превозното средство, с което е извършено нарушението.

Касаторът счита, че обжалваното решение е постановено при съществено нарушение на процесуални правила, изразено в неизпълнение на задължението съдът да обсъди доказателствата по делото и направените с жалбата възражения. Според настоящия касационен състав оплакването е неоснователно. Мотивите на решението съдържат анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени по начина, указан в процесуалния закон. Правилно съдът не е кредитирал с доверие показанията на свид. В., насочени към опровергаване на констатациите в електронния фиш, предвид несъответствието на тези показания с приложената по делото фотоснимка (противно на твърденията в жалбата, в същата ясно личи регистрационният номер на автомобила), както и с оглед обстоятелството, че свидетелят е в трудовоправни отношения с управляваното от наказаното лице търговско дружество и поради това показанията му не могат да бъдат приети безрезервно. Следва да се отбележи също, че свидетелят не е възприел лично и непосредствено твърдяното от жалбоподателя обстоятелство- че на посочената в електронния фиш дата автомобилът се е намирал в гр. София. Същият се позовава на липсата на командировъчен лист, което само по себе си не е достатъчно, за да се приеме за установен този факт. Ето защо, доводите на касатора, че съдържанието на приобщените доказателствени източници налага други фактически изводи, са неоснователни.

 Неоснователни са също доводите за нарушение на чл. 34, ал.1 от ЗАНН. Деянието е извършено на 25.08.2015 г., а електронният фиш е издаден на 02.02.2016 г., след установяване на нарушителя. Ирелевантна за законосъобразността на електронния фиш е датата на връчването му на последния- тя е от значение единствено при изчисляване сроковете за обжалването му пред съда.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1829 от 07.12.2016 г. по НАХ дело № 5598/2016 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.