ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 448 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „М.А.“, редовно уведомен, явява се представителят на едноличния търговец М.А. К..

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас,  редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С писмо вх. № 5925/07.06.2016 г. процесуалният представител на ответника представя допълнителни доказателства по опис в изпълнение указания на съда, а именно: заверен препис от извадка от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, с актуални редакции на промилите за 2014г. със заверен препис от одобрената план-сметка за 2014 г.; заверен препис от извадка от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, с актуални редакции на промилите за 2015 г. със заверен препис от одобрената план-сметка за 2015 год.; заверен препис от Акт за общинска собственост № 8334/31.03.2016 г.; заверен препис от Акт за общинска собственост № 8333/31.03.2016 г.; заверен препис от Договор за безвъзмездно прехвърляне на право на строеж върху недвижими имоти - частна общинска собственост от 28.10.2010 г.; заверен препис от искане изх. № 70-00-895/4/19.05.2016 г.; заверен препис от придружително писмо изх. № 70-00-895/5/01.06.2016 г. с приложени протоколи за извършена работа (2014 г. - 2015 г.).

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените от ответника документи.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени под опис с придружително писмо вх. №5925/07.06.2016 г. от ответника и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника под опис с придружително писмо вх. №5925/07.06.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Не приемам, че документите, които ответникът представя, имат отношение към моя случай, защото аз твърдя, че не формирам никакъв битов отпадък, който да бъде събиран.

Битовият отпадък, който формирам като физическо лице, го плащам там, където живея. И там, и в офиса съм сама.

Моля да отмените акта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.. Уважаема госпожо съдия, с оглед изявленията на жалбоподателката в днешно съдебно заседание и предвид съдържанието на жалбата по същество се придържам към мотивите, които вече изложихме в решението на административната инстанция.

Моля да потвърдите акта.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: