ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 18.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осемнадесети май                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 448 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „М.А.“, редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас,  редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСОКНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Прилагам доказателства по опис.

Моля допълнително да ми бъде предоставен срок, в който да поискам от съответната дирекция и семтопочистващата фирма доказателства за реално предоставени услуги около района на имота.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание  под опис.

С оглед изясняване на съществото на спора следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, че услугите сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на обществените територии и обезвреждане на отпадъци в депо, за които се дължи и е начислена такса битови отпадъци, са реално предоставени на жалбоподателката за процесния период. Освен това, за следващо съдебно заседание ответникът да представи екземпляр от подзаконовия нормативен акт, въз основа на който са определени задълженията в редакция, действаща към момента на определяне на задълженията, както и  наличие на план-сметка, приета от Общински съвет Бургас, по силата на която впоследствие са регламентирани и размерите на задълженията за такса битови отпадъци.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание  под опис.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, че услугите сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на обществените територии и обезвреждане на отпадъци в депо, за които се дължи и е начислена такса битови отпадъци, са реално предоставени на жалбоподателката за процесния период, както и екземпляр от подзаконовия нормативен акт, въз основа на който са определени задълженията в редакцията, действаща към момента на определяне на задълженията и  план-сметка, приета от Общински съвет Бургас, по силата на която впоследствие са регламентирани и размерите на задълженията за такса битови отпадъци.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.09.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: