ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На двадесет и осми април                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 448 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

                За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д.

         ОТВЕТНИКЪТ - Община Созопол, редовно уведомен, се представлява от адв. Й.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Д.С., редовно уведомен, се явява адв. Т.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Бултравел” ООД – редовно уведомен, не изпращат представител.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Д.М., редовно уведомена, се представлява от И.С.К. – нейна майка.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Хелио-тур-с” АД, редовно уведомени, не се представляват.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ К.Г.Н., М.С.Д. и Д.С.В., редовно уведомени, се явява адв. С.К.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Държавно лесничейство Бургас, редовно уведомени, не се представляват.

        

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Й.: Във връзка с призоваването на страните искам да направя уточнение във връзка с техническа грешка в списъка, изпратен от Община Созопол за заинтересованите страни. Моля да се има предвид, че заинтересованата страна Л.Д.С. е призован като Изпълнителен директор на „Градина” АД, като имате предвид първо: мотивите на оспорването на заповедта където е посочено, че „Градина” АД е като възложител и изрично е посочено кой е неговия представител. Същото се потвърждава от съобщението, което е представено на стр. 31 от делото, в което изрично е посочено, че „Градина” АД са били уведомявани чрез изпълнителния директор. Моля това да се има предвид при призоваването на страните.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражение.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         По повод на изявлението на адв. Й., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         КОНСТИТУИРА като заинтересовано лице „Градина” АД с Изпълнителен директор Л.Д.С., като ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна физическото лице Л.Д.С..

 

         За новоконституираното лице „Градина” АД се явява адв. Т.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Поддържам жалбата. Представям писмо 04-00-32/10.04.2009 г., което моля да приемете.

         АДВ. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна с оглед мотивите изложени в същата като твърдим, че за местността, в която попада и процесния имот, за който се утвърждава частичното изменение има действащ ОУП. Към настоящия момент се изготвя нов проект на ОУП, като в тази връзка като доказателства Ви моля да приемете приложената преписка, от която става ясно, че утвърденото със заповедта предмет на спора частично изменение на ПУП първо не противоречи на действащия ОУП и същевременно видно от приложените на стр. 79-82 от преписката скици и решения на експертния съвет е видно, че е съгласуван в рамките на новия проект за ОУП, макар и неутвърден окончателно.

         АДВ. Т.: Първо: ние считаме жалбата не само за неоснователна, но и за недопустима. Считам, че това следва да се установи в хода на самия процес. Тя е такава, защото не се касае за промяна на предназначението, защото то не се променя. Той и сега е за не земеделски нужди. На второ място: считаме, че с утвърждаването на ПУП-ПРЗ са съобразени както с действащия към момента приравнен на ОУП ПУП, така и са съобразени с предвижданията на не влезлия в сила още нов ОУП на съответната селищна система, в която връзка моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

1. Какво е предвиждането по действащия ОУП за процесните имоти?

2. Има ли промяна на предназначение, като се изхожда от реализираното към момента?

3. Съобразено ли е одобреното с атакуваната заповед изменение с действащите в момента ОУП, т. е. ТУП  и съобразена ли е утвърдената промяна съобразно изискванията на чл.133, ал.7 ЗУТ с проекта за изменение?

 

         ПЪЛНОМОЩНИК И.К.: Моля да уважите жалбата изцяло. Ще представя доказателства в законоустановения срок.

АДВ. К.: Жалбата е неоснователна, тъй като съгласно §6 от ЗУЧК за атакуваното изменение на плана не е необходимо одобрение от МРРБ. Няма да сочим доказателства.

         АДВ. Й.: Заявявам, че ще се ползваме от представеното доказателство - писмо от Община Созопол до МРРБ като твърдим, че то е в подкрепа на нашето становище и съвпадащо с установяване на фактите предмет на експертизата, поискана от заинтересованата страна и в подкрепа на това, че липсва противоречие по §6 от ЗУЧК.

 

         Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, тези от административната преписка изпратена от Община Созопол, както и представеното от юрисконсулт Д. писмо от Община Созопол до МРРБ с изх. № 04-00-32/10.04.2009 г.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на задачите формулирани от адв. Т., след депозит в размер на 350 лв., вносим от заинтересованата страна „Градина” АД, в седмодневен срок от днес.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. М.А.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства в подкрепа на тезите си, включително и с поставяне на други задачи към експертизата, като за последното ОПРЕДЕЛЯ тридневен срок от днес.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.06.2009 г. – 14,00 ч., за когато страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: