ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,08.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми февруари                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 447 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.54 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ ДЕВА МАРИЯ” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 127 от делото.

 

За ОТВЕТНАТА СТРАНА Директор на РЗОК-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от началник отдел „Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността“, лице с юридическа правоспособност Т.С.-Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 252 от делото.

 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице д-р А.Б.А. не се явява в съдебно заседание.

Адв.К.: Вещото лице е вече в сградата на съда и моля делото да се отложи за по-късно разглеждане, за да изчакаме вещото лице.

 

 

Съдът ОТЛАГА делото за разглеждане на ПОВТОРНО повикване след края на насрочените за деня съдебни заседания.

 

         На поименното второ повикване в 16.16 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МБАЛ ДЕВА МАРИЯ” ЕООД - адв.К..

 

За ОТВЕТНАТА СТРАНА Директор на РЗОК-БУРГАС – юрисконсулт С.-Х..

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ д-р А.Б.А., д.м., специалист по обща и съдова хирургия, който е депозирал допълнително заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се изслуша допълнителното заключение.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм допълнително заключение, което поддържам.

 

Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт С.-Х.: Бихте ли ни казали в кои от медицинските документи, приложени по делото, а именно температурен лист и ехографията към петте ИЗ (история на заболяването) се удостоверява, че при пациентите е използвана минимална инвазивна методика с апарати „Ротарекс“ и „Аспирекс“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Логично нито към температурните листи, нито към ехографията това се записва. По принцип, когато се извършва един метод, в самото ИЗ и това е на гърба на първата страница, се описва дадената процедура. В температурния лист, който се пише от медицинската сестра, операции никога се описват. А ехографията, това е диагностика. Там също не се описва операцията.

Юрисконсулт С.-Х.: Това означава, че не получаваме от доказателствата по делото информация за използване на този метод.

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От постъпилите документи, доказателства за този метод, аз ги определям и получавам най-вече от съдов хирург № 1 за България и това е становището на проф.д-р З..

Юрисконсулт С.-Х.: Т.е. в медицинската документация няма данни, а данните в заключението черпите от становището на проф.З..

Може ли вещото лице да каже информативно на страните и на съда колко е скъпо провеждането на такава интервенция, като цена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не мога да кажа, тъй като не знам. Това, което във Варна се прави е от порядъка на 3000-3500лв. Във Варна се работи с „Ангиоджет“. Техниката е подобна, но се различава от „Ротарекс“, който има аспиратор, който пробива тромба. Това го няма във Варна, не се работи и не можах да намеря цена.

Юрисконсулт С.-Х.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на  което определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит.

 

Адв.К.: Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт С.-Х.: Представям и моля да приемете и приложите по делото писмени доказателства по опис, с препис за жалбоподателя.

 

Адв.К.: Считам, че представените доказателства не трябва да бъдат приемани, тъй като не става ясно какво ще се доказва с тях.

        

Юрисконсулт С.-Х.: Моля да ми бъде дадена възможност да взема отношение по експертизата.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на юрисконсулт Х. да изрази становище по изслушаната днес експертиза.

 

 Юрисконсулт С.-Х.: Оспорвам изцяло допълнението към съдебно-медицинската експертиза. Считам, че същото е несъотносимо, т.е. използвани са доказателства изходящи от лечебното заведение, допълнително представени в хода на съдебното производство, касаещи лечение на пациентите. Те не са част от доказателствения материал по проверката извършена от контролните органи на РЗОК по реда на Националния рамков договор от 2015 и ЗОС. Тези допълнителни доказателства са ирелевантни и нямат връзка с предмета на делото. Към момента на извършване на проверката тези доказателства не са били приложени към ИЗ и до момента на приключване на проверката, същите не са представени на контролните органи на РЗОК-Бургас. Констатациите на контролните органи са извършени на база на събраните в хода на проверката доказателства. Събирането на допълнителни доказателства, касаещи лечението на пациенти, може да измени изцяло фактическата обстановка, при която е издаден атакуваният акт, т.е. писмената покана. Считам, че съдът следва да провери фактическите констатации на административния акт единствено и само от събраните в хода на проверката доказателства.

На второ място, силно обезпокоителен за нас е факта, че след получаване на допълнението към съдебно-медицинската експертиза установяваме, че се води недопустима кореспонденция между вещото лице назначено от съда по реда на АПК и лекуващ лекар от УМБАЛ „Дева Мария“, лекар, който е вписан в списъчния състав на лечебното заведение и в един от оперативните протоколи по лечението на пациент А. К. е посочен като оператор.

За нас не е ясно как е попаднало между документите по делото това писмено становище на проф.З.. Това становище не е прието като доказателство по делото, видно от протоколите от съдебните заседания, не е представено на страната, която представлявам, за да можем да вземем становище. Допълнителната съдебно-медицинската експертиза стана ясно в настоящото съдебно заседание, че е изцяло е повлияна от писменото становище на проф З.. То пък от своя страна представлява отговор на първоначалната експертиза, изготвена от вещото лице. Т.е. води се някаква кореспонденция пред съда, за която ние като страна не сме в течение и не сме запознати.

С оглед  гореизложеното считам, че допълнителната съдебно-медицинската експертиза, изградена въз основа единствено и само на писменото становище на проф.З. е недопустима и не следва да бъде зачитана и приемана като доказателство от настоящия съд. Видно е, че е указан безпрецедентен натиск върху експерта и то по един видим и открит за всички нас начин.

 Не на последно място, допълнението към съдебно-медицинската експертиза се явява неправилно, а изводите направени в него  - неверни, тъй като не почиват на медицинска документация приложена към ИЗ. Това допълнение е изготвено в противоречие и с доказателствения материал събран по време на проверката от контролните органи на РЗОК.

С оглед на което и във връзка с представените доказателства, от които е видно, че проф.З. е лекуващ лекар в лечебното заведение на жалбоподателя, моля съдът да върне на процесуалния представител на болницата писменото становище на проф.З., като неприето становище по делото. Считам, че проф.З. неможе да бъде обективен експерт в настоящия спор, тъй като не е назначен като такъв. Неговият интерес съвпада с интереса на лечебното заведение и в случая - не в защита на пациентите и на правото.

Моля да не бъде ценено становището на проф.З..

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

Дава думата по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите депозираната жалба. Считам, че безспорно бяха доказани твърденията в нея.

Моля да ми се даде възможност да представя становище в писмени бележки.

Представям списък на разноските по делото, които моля да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт С.-Х.: Моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите писмената покана като законосъобразна.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Моля да ми дадете срок да представя писмено доводите си.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ДАВА на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

         ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: