ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 446 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.К.К., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ К.А.– младши разузнавач при Пето РУ към ОДМВР гр. Бургас, редовно призована, явява се лично.

 

По хода на делото:

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Л.К.К. против Заповед за задържане на лице 3388зз-57/15.02.2018 г., с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа.

Адв. К.: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ответникът: Считам, че жалбата е неоснователна, а заповедта намирам за правилна и законосъобразна. Желая да представя нови писмени доказателства, които са две докладни записки, изготвени от мен, тъй като съм бил дежурен и заверено копие на протокол за разпит на свидетел по образувано дп в Пето РУ гр. Бургас.

 

Адв. К.: Моля да се приемат представените доказателства.

 

Съдът с оглед представените доказателства и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените така издадената заповед като незаконосъобразна. Още на първо впечатление се създава извод за многословност и недоказаност на кратките твърдения, изложени в тази заповед, а именно, че за лицето имало данни, че е извършена средна телесна повреда в гр. Бургас. Нито е посочено кому е нанесена тази средна телесна повреда, нито на 15.02.2018 г. полицейският орган е имал доказателства, че тази телесна повреда е била средна, доколкото аз не съм запознат и не съм установил да са представени съответните медицински удостоверения към тази дата, които да удостоверяват наличието на средна телесна повреда. Поради това считам, че тази заповед не е мотивирана и аргументирана, а представените докладни записки установяват единствено, че лицето, претърпяло телесна повреда, е заявило, че има съмнение, че повредата му е нанесена от моя доверител и само въз основа на тези твърдения на полицейския орган му е стигнало да постанови задържане за срок от 24 часа, при все че съпричастността и несъпричастността на лицето К. би могла да бъде установена и с провеждането на разпит, което може да бъде извършено и без задържане в поделение на МВР. От тези докладни записки още е видно, че към този момент лицето К. пребивава в гр. Созопол, а не в гр. Бургас. Това е било ясно и на полицейския орган и затова намирам твърдението, че това лице е извършител на средна телесна повреда  за неаргументирано и необосновано. Моля да вземете предвид и това, че два месеца след това задържане доверителят ми не е привлечен като обвиняем и не знам какво е станало във въззивното производство. Очевидно накърняването на неговите лични права, на правото на предвижване е било ненужно, необосновано и незаконосъобразно. Представям договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 ГПК. Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените процесната заповед и да осъдите ответника да заплати на доверителя ми направените по делото разноски.

 

ответникът: Уважаеми административен съдия, считам, че заповедта е абсолютно законна. Да, в заповедта съм упоменал чл. 129, ал. 1, т.е. средна телесна повреда, защото ДП към момента на образуването му е образувано по този член. Видно от разпита на пострадалия престъплението срещу него е извършено в 18:00 часа, а лицето К. е установено в гр. Созопол от служители на мвр, доколкото се сещам по памет, около 21:00 часа, което е три часа след извършеното престъпление. Гр. Созопол е на 30 км от гр. Бургас и да съгласно змвр чл. 72, ал. 1, т. 1 гласи полицейските органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление.  Никъде не пише достатъчно, много, по-малко данни. Мисля, че съм си свършил работата като полицейски орган.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,38  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: