ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 446 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.А., редовно призована, се явява лично и с адв.И., с пълномощно, находящо се на л. 21 по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Агенция „МИТНИЦИ“, редовно призован, се представлява от началник отдел „Правен“ С.Й.  пълномощни, находящи се на л. 22 и л. 23 по делото.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА  административната преписка по делото, чието приемане бе отложено в предходното съдебно заседание с оглед значителния й обем.

 

Съдът ДОКЛАДВА и молба от 30.03.2017 г., с която процесуалният  представител на ответника е извършил оспорване на част от доказателствата като недопустими.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приме ли преписката?

Юрисконсулт Й.: Да се приеме преписката.

Предвид направеното оспорване съдът счита, че следва да приеме административната преписка в цялост, като по относимостта на съответните доказателства съдът ще се произнесе със съдебния си акт.

 

По направеното искане от адв. И. за представяне на допълнителни доказателства от ответника, а именно - за документите, удостоверяващи извършена годишна оценка за работата на жалбоподателя през 2016 г., както и през 2015 г., съдът счита, че искането е частично основателно.

 

Дисциплинарното нарушение, за което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание, е извършено през 2016 г. Качеството на работа на жалбоподателя през 2015 г. и оценката, която е била дадена за тази работа, нямат връзка с правния спор.

 

Съдът счита обаче, че следва да изисква от ответника доказателства за годишната оценка за работата на А.Д.А. през 2016 г., още повече, че тази оценка е изготвена през януари 2017 г. по твърденията на процесуалния преставител на жалбоподателя.

За това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи заверено копие от годишните оценки за работата на А.Д.А. през 2016 г.

 

Юрисконсулт Й.: Разполагам с тази оценка и мога да я представя в днешното съдебно заседание. Разполагам и с копие. Освен тази оценка искам да представя с опис и други  доказателства.

 

Адв. И.: Моля да приемете доказателствата от т.1 до т.6 по този опис, по който са представени днес от ответника, включително по т.1, където е оценката за 2015 г. Считам, че тя е необходима независимо от четеното преди малко от съда определение, тъй като формулирането на твърдяното нарушение е за период м. септември 2015 г. - 01.11.2016 г.  Жалбоподателката има интерес да е налице и оценката за 2015 г. Възразявам да се приеме описаното по т. 7 от молбата – информацията на електронен носител /диск/, тъй като считам, че ако съдът приеме за  допустимо такова доказателствено средство, той трябва да осигури възможността в открито съдебно заседание то да бъде правилно процесуално събрано, т.е. дискът да е представен на някакво устройство и информацията в него да бъде оповестена в открито заседание. Освен това, ако съдът приеме, че следва да приеме този диск, моля да задължите ответника да представи такъв и за жалбоподателя, макар че не е сигурно дали информацията в двата диска ще бъде еднаква. На трето място такова доказателство е неотносимо към спора в аспекта на твърдението на ответника, че на диска има публикации от интернет, радио и телeвизионни медии относно проведена операция на митница Лесово. От друга страна, от този факт не считам, че следва обосноваване на самото допуснато дисциплинарно нарушение, тъй като дисциплинарното нарушение фактологически е посочено в заповедта и в това описание на деянието, представляващо нарушение, не се садържа информация чрез конкретни факти, че нарушението се състои от нещо си, което е медийно разпространено. Нарушението е, че А. е участвала в организирана престъпна група. Подобни доказателства считам, че са неотносими към предмета за заповедта за наказание.

 

Становище на юрисконсулт Й.: Моля да приемете така представения диск с информацията на него. Считаме, че информацията е пресклипинг на всякаква медийна информация и е относима към процесния казус. В случай, че приемете това доказателство, можем да представим и на хартиен носител материалите в него, въпреки че това са 600 страници, но считаме, че по този начин е процесуално допустимо да се приложи към доказателствения материал. От фактическа и правна страна в оспорената заповед е заложено точно именно това медийно отразяване на задържане на митнически служители и на цялата обективна ситуация по случая, като тя касае и нарушаване на нормите на кодекса на поведение на митническия служител и кодекса на поведение на държавния служител, които са заложени правно в заповедта.

 

Реплика на адв. И.: Така заявените доводи за относимост на доказателствата, свързани с медийното отразяване, са абсолютно неотносими по делото. Заповедта е пред всички нас. Никъде в нея от фактическа страна не се твърди за извършено дисциплинарно нарушение, изразяващо се по някакъв начин с медийното отразяване на акцията на специализираната прокуратура. В този смисъл искането е извън предмета на делото, а в едно дело трябва да се събират доказателства, относими към делото.

Юрисконсулт Й.: Искам да посоча, че на стр. 1 от оспорената заповед, абзац 3, е отразено в медиите: „...беше изнесена информация за задържани митнически служители...“. По отношение на правните основания - на стр. 2 е цитирано нарушение на нормите на Кодекса на поведение на митническия служител и на Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация, във връзка с чл. 21 от Закона за държавния служител, които представляват нарушение на закона. От правна и от фактическа страна, действията на служителя, описани в тази заповед, са уронили престижа на митническата администрация.

 

Дуплика на адв. И.: Въпросът е по същество и е свързан с начина на изписване на самата заповед за наказание, която се тълкува към настоящия момент от ответника така, че да излезе от ситуацията така,че да излезе, че заповедта е изцяло незаконна. От фактическа страна заповедта не съдържа твърдение за дисциплинарно нарушение, изразяващо се в уронване престижа на митническата администрация, а допълване на мотивите в хода на съдебното производство е недопустимо.

 

По направените изявления, реплики, дуплики от процесуалните представители на страните, съдът счита следното:

 

Възражението на адв. И. по определението, с което е изискана единствено оценката за изпълнението на длъжността на А.Д.А. за 2016 г. е основателна. В преписката по делото се установява, че относимо към правния спор е и оценката на жалбоподателя за 2015 г. В този смисъл съдът счита, че следва да приеме и тази оценка наред с другите доказателства, които са представени по опис от юрисконсулт Й. с молбата в днешното съдебно заседание.

 

По отношение на доказателствата, представени на електронен носител /диск/, описани в т. 7 от молбата на процесуалния представител на ответника, съдът счита, че тези доказателства са неотносими към спора. А. е уволнена за това, че участвала в организирана престъпна група. Това е фактическото основание за нейното уволнение. От правна страна това фактическо основание е квалифицирано с текстове от Кодекса за поведение на митническите служители и от Кодекса за поведение на държавните служители. Тези текстове изискват от съответния служител да спазва конкретни етични правила за поведение в своето ежедневие и да се ръководи от разпоредбите на закона в действията си. Представените доказателства на електронен носител отразяват факти, които не се съдържат в мотивите на заповедта, а именно: начинът, по който медийно е била отразена операция на специализираната прокуратура във връзка с установяване на организирана престъпна група сред митнически служители, работещи на ГКПП Лесово.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за приемане като доказателство на диск, описан по т.7 от молбата, представена в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Й..

 

Адв. И.: Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Й.: Имам доказателствено искане - за допускане на разпит на свител, който да установи факти и обстоятелства във връзка с оперативно-издирвателната дейност на органите на МВР във връзка с дейстивята на жалбоподателката и конкретно с нейни действия, свързани с етични норми на поведения, конкретно събиране и отчитане на нерегламентирани парични средства. Моля в случай, че го допуснете, ще предоставя имената и адреса на свидетеля.

Адв. И.: Считам, че с обосновката за призоваване на свидетеля не следва той да бъде допущан. Можем да разберем, че става дума за лице, което е свързано с някакви действия в досъдебно производство. Какви факти би могло да знае лицето не зная, но предполагам че е свързано с преписката, която е част от досъдебното производство, които са недопустими в настоящото производство, но още по-голям аргумент е, че не следва да е допуснат свидетеля, че това лице ще установява събиране и разпределение на парични средства, което като факт също не е внесено в заповедта за налагане на наказанието. Т.е. отново се искат неотносими доказателства на деянието, за което е наложено наказанието.

 

По направеното искане за разпит на свидетел във вида, в който е формулирано искането от юрисконсулт Й., съдът счита, че то е относимо към спора. Нормата е на чл. 170, ал. 1 от АПК – разпределя доказателствената тежест в съдебното производство по обжалване на административните актове по начин, че органът следва да докаже фактическите и правните основания за издадената заповед.

 

Съдът счита, че следва да допусне искания свидетел, предвид твърденията за участие на жалблоподателя в организирана престъпна група, които са съдържат както в текста на заповедта, така и в актовете, съставляващи част от административната преписка, а именно: становищата, давани в дисциплинарното производство, въз основа на доказателства, изискани от досъдебното производство.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как се казва свитеделят и каъв е адресът му?

 

Юрисконсулт Й.: Я.З.У. – експерт в териториална дирекция „Национална сигурност“ – гр. Бургас, с адрес: гр. Бургас, *****

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЗОВАВА Я.З.У. за следващото съдебно заседание.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.06.2017 г. от 13:30  часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Да се призове допуснатия свидетел.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: