РЕШЕНИЕ

 

№……….                            Дата 21 януари 2009 год.                      гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в публично заседание на 15 януари 2009 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:……………..……

 

разгледа адм. дело № 446 по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на § 31, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, във вр. с § 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

         Образувано е по жалба на Д.Д., М.Т. и В.Д.-***, против Заповед № Z-198/21.03.2007 год. на кмета на община Созопол, с която жалбоподателите са определени за купувачи на 28 кв.м. идеални части от новообразуван имот № 72 по ПНИ, находящ се в с.о. Червенка, землище на с.Черноморец, община Созопол и е утвърдена, определената по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ оценка за изкупуваната част от имота в размер на 4 172,45 лв.

         Жалбоподателите възразяват, че така определената оценка не е изготвена съобразно закона, като в случая е следвало да бъде приложена, регламентираната в ЗДС методика на оценяване, в резултат на което стойността на изкупувания имот би била многократно по-ниска. Отделно от това навеждат и доводи за придобиване на процесната част от имота по давностно владение.

         В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържат подадената жалба, ангажират допълнителни доказателства.

         Ответникът не изпраща представител, не ангажира становище, представя административната преписка.

         Заинтересованите страни също не се явяват и не изразяват становища по оспорването.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Със Заповед № РД-09-239/25.07.2005 год. на областен управител на област Бургас, на основание чл.4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, е одобрен плана на новообразуваните имоти и регистъра към него, за местността “Червенка”, землище на с.Черноморец, община Созопол. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, бр.66 от 12.08.2005 год. В срока за обжалването й са депозирани жалби и възражения, като видно от представения констативен акт, а и не се спори от страните, че по отношение записването на процесния имот не е провеждано обжалване, поради което, планът на новообразуваните имоти за тази местност е влязъл в сила в частта относно имота на жалбоподателите, записан под № 72, считано от 27.08.2005 год. От този момент следва да се брои 30-дневния срок за подаване на молба от правоимащите лица за извършване на оценка по реда на § 31, ал.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

         Жалбоподателите са депозирали молба за изготвяне на оценка и изкупуване на процесните 28 кв.м. идеални части от имот № 72 по ПНИ, входирана в община Созопол на дата 18.01.2006 год. Въпреки, че молбата е била депозирана извън предвидения от закона срок, техническата служба на общината я е разгледала, а по направеното искане кметът на общината се е произнесъл със Заповед №  Z-198/21.03.2007 год., с която е определена оценка на изкупуваната част в размер на 4 172,45 лв., която жалбоподателите понастоящем оспорват.

         Административното производство по придобиване правото на собственост от ползвателя на осн. § 4 и сл. от ПЗР на ЗСПЗЗ, представлява сложен и динамичен фактически състав, включващ няколко етапа, всеки един от тях, предпоставящ осъществяването на следващия. Първият етап започва с признаване правото да се придобие собствеността върху имота, предоставен за ползване, със заповед на кмета на общината, издадена по реда на § 62 от ПМС 456/97 г., следва отразяване на имота в плана на новообразуваните имоти по реда на § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, след влизане в сила на този план следва оценяване на земята със заповед на кмета на общината по реда на § 31 на ПМС № 234/99 г. и след заплащане на определената цена се финализира процедурата по придобиване правото на собственост със заповед на кмета на общината, издадена на осн. чл. 28а ППЗСПЗЗ, във вр. с § 4к, ал. 7 ПЗР на ЗСПЗЗ.

В конкретния случай административното производство е на етапа, осъществяване на процедурата по § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, съгласно който текст правоимащите по § 4а, 4б, 4в и 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ, в 30-дневен срок от влизане в сила на плана на новообразуваните имоти, могат да подадат молба за оценка. Молбата се подава до кмета на общината и съдържа данни за имота и подобренията, които ще се оценяват, както и данни за собственика и ползувателя. Оценката се извършва от техническата служба на общината. Съгласно ал. 3 на § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, оценката се одобрява от кмета на общината, като заповедта му се съобщава на заинтересуваните лица. От данните по делото се установява, че този ред е спазен, с изключение на срока, в който жалбоподателите е следвало да предявят искането си. Вместо в законовия 30-дневен срок, считано от 27.08.2005 год. – датата на влизане в сила на ПНИ, искането е направено на 18.01.2006 год., т.е. след повече от четири месеца след законоустановения срок. Тридесетдневния срок, визиран в нормата на § 31, ал. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ по своя характер е преклузивен и след този момент правата на жалбоподателите да придобият собствеността върху имота се преклудират. Този срок е установен с цел създаване на правна сигурност, както в защита интереса от една страна на ползвателя, а от друга страна и на бившия собственик, тъй като придобиването на съответните вещни права не е процес който може да се развива неограничено във времето.

При тези обстоятелства, издадената от кмета на общината Заповед №  Z-198/21.03.2007 год. е постановена в рамките на едно недопустимо административно производство, образувано по молба, депозирана извън установения от закона срок, при нарушение на административнопроизводствените правила. Независимо от това обаче административният акт не следва да бъде отменен от съда поради правният принцип за забрана влошаване положението на жалбоподателя. В случай, че оспорената заповед бъде отменена, това означава да се отрече упражненото вече право да се иска изготвяне на оценка и придобиване на правото на собственост върху процесния имот, по което административният орган вече се е произнесъл с едно позитивно решение, макар и при нарушаване на административнопроизводствените правила. При тези обстоятелства жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, като съдът не следва да обсъжда въпроса относно размера на оценката, респ. кой е приложимият метод на оценка. Обсъждането на тези въпроси би било необходимо в случай, че жалбоподателите са упражнили надлежно правото си на изкупуване в едно допустимо административно производство.

Ръководен от горните съображения и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д., М.В.Т. и В.В.Д.-*** против Заповед №  Z-198/21.03.2007 год. на кмета на община Созопол, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………..