ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 445 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.С.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат И., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Агенция „Митници“, редовно уведомен, се явява гл. юрисконсулт М., с представено пълномощно по делото и юрисконсулт С.Й., с представено пълномощно от днес.

Явява се свидетелят С.Д.Д., който е уведомен за днешно съдебно заседание, и който се явява пред съда.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

Производството е образувано по жалба срещу заповед № 312/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

В предходното открито съдебно заседание на 18.04.2017 г., съдът допусна до разпит посочен от ответника свидетел, който е редовно уведомен за днешно съдебно заседание.

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който СНЕМА самоличността както следва:

С.Д.Д. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Служител съм на ДАНС.

          Познавам Е.С.П. във връзка със служебните ми задължения като служител на ДАНС. Тя работеше в ГКПП „Лесово“ като митнически инспектор, който през 2015 г. след обединяване на УПДР „Пътни такси и разрешения“ влязоха в Агенция „Митници“. В тази връзка, работейки по корупционните прояви извършени от служителите на митническия пункт, работихме и с госпожата. Оттам я познавам. Стана ми известно във връзка при проведената акция в ГКПП „Лесово“ следното: тогава по време на акцията, жалбоподателката не беше там, но по време на извършване на съответното оперативно-издирвателно действие ми стана ясно, че към края на 2015 г., госпожата два пъти работи на вход от Турция за България при вход „Товарни автомобили на кантар“, като по време на нощни дежурства на няколко пъти госпожата искаше, получаваше и й бяха давани парични суми, които не следваха да се дават от пътуващите лица. Това ми е известно за жалбоподателката.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. И.: Вие лично ли констатирахте фактите, които току-що заявихте?

СВИДЕТЕЛЯТ: Може ли да не отговарям на този въпрос, защото ако отговоря, ще издам класифицирана информация.

Не желая да отговарям на този въпрос.

ВЪПРОС НА АДВ. И.: Поради коя причина изложихте преди малко тези факти, тъй като те също са свързани с класифицирана информация?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Тези факти потвърждават моите показания пред следователи в Специализираната прокуратура във връзка с досъдебно производство № 55/2015 г.

          ВЪПРОС НА АДВ. И.: Известно ли Ви е развитието на ДП № 55/2015 г.? Има ли внесени пред съда актове, има ли постановени съдебни актове за признаване на виновност?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не ми е известно.

Не желая да ми бъдат заплащани пътни разноски.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: При това положение, моля да ни бъде върнат по сметка внесения депозит за свидетел, която сметка допълнително ще представим на съда.

 

СЪДЪТ предвид обстоятелството, че внесената като депозит сума от 50 лв. за разноските на свидетеля Д. не беше изразходвана и няма нужда от нея, и с оглед изявлението, че свидетелят не желае заплащането на пътни разноски

 

О П Р Е Д Е Л И:

          Да бъде върната на Агенция „Митници“ внесената сума от 50 лв., представляваща депозит за допуснатия до разпит свидетел, като се представи сметка, по която да бъде извършено връщането.

 

          АДВ. И.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на разноските.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представям 4 броя заповеди за определяне на работно място, от които е видно къде е било мястото на работа на жалбоподателката, а именно Заповед № 1499/23.09 2015 г.; Заповед № 3621/15.04.2016 г.; Заповед № 4154/09.06.2016 г. и Заповед № 4397/01.09.2016 г. 

АДВ. И.: Считам, че представянето на тези заповеди е ненужно по делото. Считам, че съдът ще ги цени при постановяване на окончателния съдебен акт.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да се запознаем със списъка на разноските, представен от процесуалния представител на жалбоподателя.

          Предвид изложеното от процесуалния представител на жалбоподателя ще вземем становище по същество, с писмена защита.

 

Съдът, с оглед представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, намира, че същите следва да бъдат приети, а тяхната доказателствена тежест ще бъде отчетена при постановяване на окончателния съдебен акт, предвид което и поради липсата на други доказателствени искания

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. И.: Моля да уважите жалбата. Моля да присъдите на  жалбоподателката П. направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Поддържам всичко изложено в жалбата, което е подробно изложено от фактическа и правна страна. Нито едно наше твърдение не беше опровергано от административния орган.

Моля да ми дадете възможност за кратки допълнителни писмени бележки. Няма доказано извършено нарушение, а преценката на наказващия орган за наличие на такова, е противна на закона. От процедурна гледна точка издадената заповед е изцяло незаконосъобразна.

          ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да се произнесете с решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да потвърдите издадената заповед като  законосъобразна.

Моля да ми дадете възможност да представя подробни съображения. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: