ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.04.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 445 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.С.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат И., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директор на Агенция „Митници“, редовно уведомен, се явява гл. юрисконсулт М., с представено пълномощно.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 312/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

С писмо от 21.03.2017 г. ответникът представи административната преписка по която е издадена процесната заповед, както и други доказателства по опис.

АДВ. И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с представената административна преписка. Възразявам като доказателства по делото да се приемат тези, които са налични в книжата по същото от лист 107 до лист 268 и представляващи различни документи от ДП-****г. на следствено дело на Специализираната прокуратура. Считам, че това са недопустими по смисъла на АПК във връзка с ГПК доказателства.

Поддържам искането, за което съм внесла допълнителна молба на 04.04.2017 г. ответникът да представи оценка на жалбоподателката за 2016 г. Такава е представена само за 2015 г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Във връзка с възраженията за материалите, които са приобщени във връзка с воденото досъдебно производство се позовавам на чл. 171 от АПК, съгласно който доказателствата събрани редовно пред административния орган имат сила и пред съда. В тази връзка представям и моля да приемете с молба доказателства по опис, като в молбата писмо с рег. инденкс № 32-359722/23.12.2016 г. е искането ни да се представят доказателства във връзка с воденото ДП-***** г. пред дисциплинарното производство и същите са присъединени. Досежно т. 5 от днешната молба представям на електронен носител – CD публикации от печатни, интернет, радио и телевизионни медии относно проведената на 02.11.2016 г. операция под ръководството на Специализираната прокуратура.

Имам и доказателствено искане. Моля да допуснете един свидетел при режим на призоваване с цел установяване на факти във връзка с воденото ДП-***** г. и оперативно-издирвателни мероприятия - С.Д.Д. с адреси: гр. Е., ул. „*****“, бл. **, вх. *, ет. *, ап. ** и гр. Е., пл. „***“ № **, ап. *, тел. ***********. Този свидетел работи към ТД „******“.

АДВ. И.: По отношение на исканите днес доказателства и във връзка с представената молба, възразявам да бъде прието като доказателство представеното по т. 5 от молбата, което е посочено като публикации от печатни, интернет, радио и други средства на електронен носител. На първо място предметът на уволнението е уточнен на стр. 2 горе от заповедта за наказание и съответно прекратяване на трудовото правоотношение, и този предмет е единствено и само в твърдението на ответника, че жалбоподателката е участвала в ОПГ, за да се вършат престъпления. В този смисъл посоченото сега за някакви медийни отразявания на поведението на жалбоподателката, което да би имало отношение към уволнението първо е недопустимо процесуално, второ няма нищо общо с конкретните основания от фактическа страна, по която тя е наказана и уволнена. Независимо от това ако съдът приеме, че е допустимо да се приеме такова доказателствено средство, то моля съдът да осигури начин, по който това доказателствено средство да бъде показано в отрито съдебно заседание и да имаме възможност да се запознаем. Считам, че жалбоподателката следва да има възможност да се запознае с този диск.

На следващо място: считам, че не следва да се допуска до разпит искания свидетел. Позоваването на чл. 171 от АПК по повод приемането на част от така наречените доказателства е абсолютно неправилно, тъй като административният орган може да приобщава в своята преписка всякакви по негова преценка доказателства или документи, но това не значи, че тези документи са допустимо доказателствено средство в едно производство пред съда. В тази връзка искането пък за разпит на този свидетел, който е някакво лице, което по някакъв начин може би е участвало в организация на техническите средства за наблюдение на работещите в митницата, не би могло да пресъздаде обективни факти, които да са свързани с установяване на твърдяните нарушения. Освен това беше казано, че този свидетел ще коментира поведение с Кодекса за изискванията на етичното поведение на митническите служители, което само по себе си не е предмет на наложеното наказание.

Представена е годишната оценка за работата на доверителката ми за 2016 г.

По доказателствата представени от ответника с писмо от 21.03.2017 г. съдът намери, че същите са представени писмени доказателства и следва да бъдат приети по делото, а тяхната относимост, релевантност и допустимост ще бъдат ценени при постановяване на окончателния съдебен акт. Също следва да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание  писмени доказателства от ответника.

По отношение на представеното в днешно съдебно заседание веществено доказателство - CD с твърдения, че в него се съдържа публикувана информация, намира, че същият следва да бъде приет като веществено доказателство, тъй като до настоящия момент не може да прецени дали се съдържа някаква информация. Копие от тази информация може да бъде предоставена на жалбоподателката чрез съдействие на системния администратор на съда.

Съдът счете, че следва да бъде допуснат за следващо съдебно заседание поискания от ответника за разпит свидетел, като същия следва да бъде призован след внасяне на депозит в размер на 50 лв.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по опис с писмо от 21.03.2017 г., както и с молбата представена в днешно съдебно заседание от ответната страна писмени и веществени доказателства.

ДОПУСКА до разпит посочения от ответника свидетел, който да бъде призован за следващо съдебно заседание на посочените адреси, както и по телефона след внасяне на депозит платим от ответника, в 7-дневен срок считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2017 г. от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

 

     СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: