Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:         767                        20.04.2016г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На тридесет и първи март,                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимир Христов

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: К.Л.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 445 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н.П.П., ЕГН-**********,***, против решение № 139/08.02.2016г. постановено по НАХД № 4335/2015г. на Районен съд Бургас, с което потвърдено наказателно постановление (НП) № 15-0769-001781/12.08.2015г. на началник-група в сектор Пътна полиция към ОДМВР-Бургас, с което за нарушение по чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) са му наложени административни наказания: глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 24 месеца и за нарушение по чл.100 ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен, като върне делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява, не се представлява и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – началник-група в сектор Пътна полиция към ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването и пледира за потвърждаване на оспореното съдебно решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Н.П. против НП № 15-0769-001781/12.08.2015г. на началник-група в сектор Пътна полиция към ОДМВР-Бургас, с което за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП са му наложени глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и за нарушение по чл.100 ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 10 лева. Съгласно обстоятелствената част на НП касаторът П. е санкциониран за това, че на 12.07.2015г. около 06.30 часа, в гр.Бургас, кв.Долно езерово, на ул.Младост (Комсомолска) до №4, управлявал лек автомобил марка Ауди 80 с рег.№ *** под въздействието на алкохол, имал некоординирани действия и отказал на контролните органи да му бъде извършена проверка за употреба на алкохол с техническо средство. Издаден му бил талон за медицинско изследване № 0428342, но не дал кръв за анализ. При проверката не представил свидетелството за регистрация на управляваното от него МПС. НП е издадено въз основа на акта за установяване на административно нарушение (АУАН) № 15-0769-1781/12.07.2015г., бланков № 160859, в който е описана същата фактическа обстановка с едно различие, че нарушителят е управлявал лек автомобил Фолксваген Голф с рег.№ ***.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за установено въз основа показанията на актосъставителя – св.А.П., че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Те са издадени от компетентни органи и съдържат необходимите реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По отношение възражението на жалбоподателя, че посочените в НП марка и номер на автомобил не съответстват на посочените такива в АУАН, районният съд е счел, че в НП е допусната техническа грешка, която пряко не оказва влияние върху съставомерните признаци на деянието, поради което не е съществена. Тази техническа грешка не нарушава правото на защита на жалбоподателя, тъй като той е бил наясно за марката и номера на управлявания от него автомобил, което коректно е посочено в АУАН.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, районният съд пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, която следва да се възприеме и от настоящия съдебен състав.

Наведените от касатора доводи за нарушение на процесуалния закон при постановяване на решението са неоснователни. Районният съд е дал възможност на страните да ангажират доказателства, служебно е събирал такива, а при постановяването на своя окончателен акт е обсъдил събраните по делото доказателства и е изложил правните си изводи относно установените от него обстоятелства, поради което оплакването за нарушаване на процесуалните права на жалбоподателя е неоснователно.

Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд за установяване на допуснатото извършителство на нарушенията от страна на касатора, неговата вина, липсата на допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП, както и тяхната материална законосъобразност. Съдебният акт е надлежно мотивиран. Обсъдени са събраните по делото доказателства, включително и показанията на актосъставителя. Наведените в жалбата касационни основания касаят по-скоро необоснованост на съдебния акт и което не е основание по смисъла на чл.348 от НПК. С изрична законова разпоредба – чл.189, ал.2 от ЗДвП е предвидена доказателствената сила на актовете за установяване на нарушенията. От друга страна от съществуването на тази презумпция, извършването на нарушението се установява от събраните доказателства. Наказателното постановление съдържа всички необходими реквизити съгласно чл.57 от ЗАНН, подробно е описано мястото на нарушенията, датата, часът и обстоятелствата, при които са извършени. Действително в НП управляваното от водача МПС е посочено като лек автомобил марка Ауди 80 с рег.№ ***, за разлика от действително управлявания от него при извършването на нарушенията лек автомобил Фолксваген Голф с рег.№ ***, което се установява от записаното в АУАН, показанията на св.Павлов и признанието на Н.П. в касационната жалба, че това е бил управлявания от него автомобил. Горните обстоятелства обуславят единствения извод за допусната техническа грешка в НП, която по никакъв начин не е ограничила правото на защита на наказаното лице. Изискването за форма на наказателното постановление, въведено с разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН не е самоцел, а е гаранция за защита правата на нарушителя. В случая същите по никакъв начин не са накърнени, тъй като обстоятелствата от обективна и субективна страна на двете деяния са безспорно установени и изяснени в административно-наказателното производство, в частност безспорно е установено, че нарушителят управлявал моторно превозно средство. Обстоятелството каква марка е било това МПС и неговия регистрационен номер са факти извън съставомерните признаци на деянията, поради което допусната грешка по отношение на тях не може да бъде съществена.

Районен съд Бургас, макар да е възприел допусната от административно-наказващия орган техническа грешка относно марката и регистрационния номер на МПС, е направил обосновани правни изводи относно наличие на обективните признаци на двете нарушения и вината на нарушителя и е постановил законосъобразно решение, като е потвърдил наказателното постановление. Същото, като постановено в съответствие с материалния закон и при липса на съществени нарушения на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139/08.02.2016г. постановено по НАХД № 4335/2015г. на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:                 1.

 

 

 

 

                                                                                     2.