Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 921 / 22.05.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и трети април, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Андрей Червеняков изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 445/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът К. К. - ВПД директор на ОД МВР Бургас, е оспорил решение № 1812/12.11.2014г. постановено по АНД №4162/2014г. на Районен съд Бургас, с което е отменен електронен фиш серия К №0791566 за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство, с който на Я.Г.П. е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърден издадения електронен фиш.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за основателна и предлага решението на районния съд да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Според мотивите на решението електронния фиш няма дата на издаване и за констатираното със стационарна камера нарушение е следвало да се състави АУАН, въз основа на който да се издаде наказателно постановление, а не електронен фиш, както е в случая.

Настоящият съдебен състав счита, че мотивите на районния съд обусловили съдебния му акт не съответстват на разпоредбата на чл.189 от ЗДвП.

В разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП са описани изчерпателно реквизитите на електронния фиш, сред които няма дата на издаване. Законодателят изисква фишът да съдържа всички лимитирани от закона реквизити и да е в образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.

Процесният фиш отговаря на тези изисквания, а обстоятелството, че няма дата на издаване, доколкото липсва вменено от закона задължение органът да посочва такава дата, не води до извод за порочност на издадения електронен  фиш. Пропускът на законодателя да изисква като реквизит на фиша посочване на датата на неговото издаване може да бъде поправен по законодателен път чрез промяна на закона, но съдебната практика не може да дописва закона, като изисква електронния фиш да притежава реквизит, какъвто няма регламентиран в Закона за движение по пътищата.

По делото са налице писмени доказателства, че автоматизираното техническо средство, с което е установено нарушението е стационарна камера, която не е обхваната от пределите на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по т. д. № 1/2013г. на ВАС. В това тълкувателно решение беше преградена възможността нарушения установени с мобилни камери да се наказват по специалния ред посредством електронен фиш. Именно в тълкувателното решение е прието нарушенията установени с мобилни камери да се санкционират по реда регламентиран в ЗАНН, т.е. с АУАН и наказателно постановление. След като процесната камера е стационарна, за нея е приложим реда регламентиран в чл.189 от ЗДвП, който е специален по отношение на ЗАНН и нарушението установено с тази стационарна камера правилно е санкционирано чрез електронен фиш.

При издаване на процесния електронен фиш не са допуснати нарушения на закона, които да обосноват неговата отмяна.

Неоснователни са възраженията на наказаното лице описани в жалбата, с която е сезиран районния съд.

Както беше посочено, неправилно е схващането, че електронния фиш има като задължителен реквизит дата на издаването му. Неоснователно е и възражението, според което липсват доказателства за одобрен тип средство за измерване. По делото е представено удостоверение за одобрен тип средство за измерване, издадено от председателя на Български институт по метрология.

Цитираната от жалбоподателя съдебна практика не се споделя от настоящия съдебен състав.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде потвърден издадения електронен фиш.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №1812/12.11.2014г. постановено по АНД №4162/2014г. на Районен съд - Бургас, вместо него постановява:

         ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К №0791566 за налагане на глоба за нарушение установено с автоматизирано техническо средство, с който на Я.Г.П. е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: