ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар:  С. А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Касационно административно дело номер 444 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.Т.Т., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО КАСАЦИЯ Кмет на Община Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ М.Н.П., Г.Н.П., М.К.В., И.К.И., Х.В.Г., Т.Г.Г. и В.Г.Г., редовно уведомени, се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА касационната жалба на С.Т.Т. против Решение № 13/28.12.2016 г., постановено по гр.дело № 3/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам касационната жалба.

Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ В.: Оспорвам касационната жалба.

Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Касационната жалба е процесуално допустима.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаеми административни съдии, ще моля да уважите касационната жалба на доверителя ми и да отмените атакуваното решение на Районен съд – гр. Бургас по гр. дело № 3/2016 г., което считаме за неправилно и незаконосъобразно, като искането ни е да потвърдите оспорената заповед с определената в нея оценка, в размер на 26 000 лава, тъй като считам, че същата категорично не е оборена в процеса, независимо от многобройното му разглеждане няколко пъти както в касационната, така и в първата инстанция. Евентуално, в случай на отмяна на тази оценка, ще моля да бъде редуцирана до оценка, в размер на 21 355 лева, съобразно първия вариант на заключението П. или до размера на оценката, дадена от вещото лице Р.,  в размер на 16 200 лева, колкото е средната пазарна ц. на построеното към момента на извършване на експертизата, а именно м.септември 2015 г.

Решението страда както от процесуални пороци, така и от пороци на материалния закон. Съставът на Районен съд – гр. Бургас не съобрази задължителните указание на касационната инстанция и наложи недопустим начин на вещото лице П. за изготвяне на заключението. Няколко пъти в заключението е видно, че е наложен този начин от съдията. Ние считаме, че делото приключи отчасти при неизяснена фактическа обстановка, защото нито една от експертизите до този момент не може да даде оценка във връзка с конкретните указания, за които делото бе върнато отново за разглеждане. В този смисъл и служебно съдът не постанови друго, а приключи делото по този вариант.

Решението е незаконосъобразно от материална гледна точка, тъй като в производството, в което е издадена заповедта за оценка, това е оценка на подобрения, които са извършени от ползватели в реституиран земеделски имот, което производство е специално по ЗСПЗЗЗ и приложими са нормите на § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. В този смисъл да се обследва състоянието на сградата към 01.03.1991 г., при положение, че самата заповед е издадена към 15.06.2012 г. и то по производство, инициирано от реституираните собственици с тяхно заявление към 17.01.2012 г. е недопустимо.

Поддържам всичко, което съм изписала в касационната жалба, и моля да присъдите разноските в производството на моя доверител.

АДВОКАТ В.: Уважаеми съдии, ще моля да оставите без уважение жалбата, да постановите решението, с което потвърдите решението на Районен съд – гр. Бургас. Считам същото за правилно, законосъобразно и обосновано съгласно събраните доказателствата по делото, а касационната жалба считам за неоснователна.

Моля да присъдите разноските на моите доверите пред настоящата инстанция. Представям списък на разноските и договор за правна защита и съдействие.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, решението на Районен съд – гр. Бургас считам за правилно и законосъобразно. Спорът е материалноправен. Считам, че са налице отменителните основания на чл.146, т. 4 АПК, тъй като безспорно съдът е установил, че със заповедта кметът на община Созопол неправилно е определил конкретната оценка. Досежно довода на жалбоподателя, считам, че формулираните искания за корекция на сумата са относими към втория диспозитив на решението, с който връща преписката на кмета за ново произнасяне.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: