РЕШЕНИЕ № 663

 

07.04.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на  тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  М.В.

прокурор: Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  444 по    описа    за   2016 година.

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на И.Р.П., ЕГН **********,***, против Решение № 82 от 21.01.2016год., постановено по НАХД № 4967 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено НП № 15-0346-000238/04.09.2015г. на Началник РУП-Созопол към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание се представлява от упълномощен процесуален представител. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на процесуалните правила. Счита, че решението е постановено при непълнота на доказателствата и размерът на наложеното наказание е несправедливо. Моли съда да измени решението на БРС, като намали размера на наложената глоба и намали наложеното наказание лишаване от правоуправление.

Ответникът – ОД на МВР Бургас РУ-Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 82 от 21.01.2016год., постановено по НАХД № 4967 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас, е потвърдил НП № 15-0346-000238/04.09.2015г. на Началник РУП-Созопол към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и безспорно доказано. На следващо място съдебният състав е констатирал, че нарушението е точно описано и квалифицирано, като наложеното наказание отговаря на принципите на законоустановеност и индивидуализация, поради което е потвърдил същото.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление И.Р. е санкциониран за това, че на 16.08.2015г., около 04,00ч., в гр. Черноморец на ул. Оборище по посока „Центъра“, е управлявал лек автомобил след употреба на алкохол 1,14 промила, с което деяние е нарушил чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 269/16.08.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Безспорно се установява, че на посочената дата и час И.П.Р., като водач на лек автомобил е управлявал същия, след употреба на алкохол над 0,5 промила, което обстоятелство кореспондира напълно с установената фактическа обстановка и по същество не се оспорва от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и  субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.174, ал.1 от ЗДвП.

Възраженията на касатора, с които обосновава наличието на касационни основания, се свеждат до наличие  на основания за намаляване размера на наложените наказания до предвидения в закона минимум. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАНН, при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. Това са законово установените критерии за индивидуализация на наказанието, които административно-наказващият орган следва да съобрази при определяне на налаганото наказание. Санкционната норма на. 174, ал.1 от ЗДвП, на основание на която е ангажирана отговорността на касатора предвижда налагането на следните наказания: лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв. В настоящото съдебно производство касаторът също не е посочил релевантни по смисъла на чл. 27, ал.2 от ЗАНН факти и обстоятелства, нито е представил доказателства, въз основа на които да се направи извод, че като е потвърдил наказателното постановление въззивният съд неправилно е приложил закона.

Правилно Районен съд Бургас е квалифицирал като отегчаващо вината обстоятелство установеното количество алкохол - 1,14 промил, което е значително близко до съставомерната граница от 1,2 промила, отвъд която деянието би получило квалификация по НК. Определеният размер на глобата от АНО отговаря, както на тежестта на нарушението, така и на степента на обществена опасност на извършителя, а също така и на личната превенция по смисъла на чл. 12 от ЗАНН.  

Ето защо Административен съд Бургас приема за обосновани и правилни от гл. т. на законовите критерии по чл. 27 от ЗАНН съображенията на районния съд, мотивирали да потвърди размера на наложените наказания на касатора. Преценката на съда е законосъобразна и съблюдаваща изпълнението на целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН.  Не е налице и касационното основание по чл. 348,ал.1 т.3 от НПК, доколкото не са установени обстоятелства, които да сочат на явна несправедливост на наказанието по см. на чл. 348, ал.5 от НПК, т. е. наказанието да не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и на целите на наказанието.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 21.01.2016год., постановено по НАХД № 4967 по описа за 2015г. на Районен съд гр. Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                           2.