Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на първи април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 444/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „РИЧ ТРАНС ЛАЙН” ООД – гр. Бургас, чрез процесуален представител адвокат Х.К., против Решение № 1681/04.01.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 3662 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 15701-О-0086907/11.12.2008 година, издадено от Директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушеине чл. 92, ал. 2 от ЗКПО е на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на „ХЕНЗЕЛ” ЕООД, представлявано от Х.М. М.

С касационната жалба се иска отмяна решението, като се сочи, че първоинстанционният съд се е произнесъл по предмет, различен от заявения от жалбоподателя „РИЧ ТРАНС ЛАЙН” ООД – гр. Бургас.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител адвокат К., поддържа жалбата по изложените в нея съображения и излага допълнителни аргументи по отношение на незаконосъобразност на издадено срещу него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по нея.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата основателна, а съдебното решение – постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Настоящият състав на съда е в невъзможност да се произнесе по основателността на аргументите на касатора по отношение на законосъобразността на издаденото срещу него наказателно постановление, предвид допуснатото от първоинстанционния съд съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на акта.

В част от мотивите на този съдебен акт се съдържат констатации, че пред него се оспорва наказателно постановление № 19051-О-0004427/21.05.2009 година на Директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО на„РИЧ ТРАНС ЛАЙН” ООД – гр. Бургас е наложена имуществена санкция. Излагат се и частични аргументи по законосъобразността на това наказателно постановление. В останалата част от мотивите на съдебния акт, както и в диспозитива на същия обаче се съдържат констатации и изводи относно наказателно постановление, издадено срещу търговски субект, различен от жалбоподателя. Поради това настоящият състав на съда не е в състояние да извърши преценка, както относно правилността на възприетите от първоинстанционния съд факти, така и относно правилното приложение на закона, тъй като по същество липсва преценка на първоинстанционния съд по законосъобразността на обжалваното пред него наказателно постановление. Това налага съдебното решение на бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1681/04.01.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 3662 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: