ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер   444     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.05 часа се явиха:

За касатора – „Рич транс лайн” ООД, редовно призован, се явява адвокат К.

За ответника по касационната жалба – Директор на Дирекция Обслужване при ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Постъпила е писмена молба с вх. № 2685/29.03.2010 г. от И.Б. управител на „Рич транс лайн” ООД, касатор, чрез адвокат К., с която се прилага заверен препис от решение № 851/11.06.2009 г. по НАХД № 1661/2009 г. по описа на Бургаския районен съд.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата с всички изложени в нея съображения. Други доказателствени искания няма да соча.

 

ПРОКУРОРЪТ – Ще Ви моля да приемете така представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения заверен препис от решение № 851/11.06.2009 г. постановено по НАХД № 1661/2009 г. по описа на Бургаския районен съд и предвид липсата на други доказателствени искания следва да се приключи събирането на доказателствата и да даде ход по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото заверен препис от решение № 851/11.06.2009 г. по НАХД № 1661/2009 г. по описа на Бургаския районен съд.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ К. – Моля да отмените така постановения съдебен акт на първоинстанционния районен съд, съответно издаденото наказателно постановление. Твърдя, че така постановения съдебен акт е неправилен поради нарушение на процесуалните правила, нарушени са и съдопроизводствените правила. Съдът разглеждайки случая, не се е произнесъл с решението си  по твърденията ни за маловажността на случая. Според чл.92 от ЗКПО при подаване на различни данъчни декларации по образец, се осъществява от задължените лица, които се облагат с корпоративен данък и декларират финансов резултат. Според приобщените по делото доказателства е видно, че за съответния данъчен период дружеството не е  развивало търговска дейност. Това е видно и от депозираната, макар и след срока данъчна декларация, и в този случай ние считаме, че не е ощетен националния бюджет, в частта, досежно приходите, не е укрита годишна облагаема печалба и няма настъпили други противоправни проследици. Това безспорно се установява от приложените доказателства. Според тях става ясно, че дружеството години наред не е осъществявало никаква стопанска дейност. Този факт не се оспорва и от актосъставителите. В тази връзка считаме, че не са настъпили противоправни последици водещи до ощетяване на републиканския бюджет. Вменяването на задължението за подаване на декларации, е именно продиктувано от идеята на законодателя за деклариране на финансов резултат и облагаема печалба. По отношение на отразеното в съдебно решение, че съм получавал покана за подаване на годишна данъчна декларация, заявявам, че такава не съм получавал.  Още веднъж поддържам всички мои съображения изложени в касационната жалба пред вас. Моля така постановения съдебен акт да бъде отменен.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Намирам, че оспореният пред Вас съдебен акт е постановен при нарушаване съдопроизводствените правила, като видно от мотивите, а и от диспозитива на съдебното решение, първоинстанционния Районен съд гр. Бургас е разгледал, коментирал и се е произнесъл по жалба подадена от жалбоподател различен от действителния, като се е произнесъл и по отношение на оспорено наказателно постановление различно от действителното. В тази връзка ще Ви моля да отмените  така постановения незаконосъобразен съдебен акт като върнете делото на първоинстанционния Бургаския районен съд за отстраняване на допуснатите  нарушения на съдопроизводствените правила.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: