О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, №582 /09.03.2015 г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на девети март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

                                                                                                                       СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д. № 443 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „ФСК – СТЕМА” ЕООД, ЕИК 121316530, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Климент Охридски“ №14, представлявано от управителя С. Н. С. против заповед № 254/05.02.2015г. на кмета на Община Бургас, с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № 137/22.01.2015г. на кмета на Община Бургас. С посочената заповед „Болкан Ентертеймент Компани” ЕООД, ЕИК 131340906, е определен за спечелил търга за отдаване под наем за срок от 10 дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КК на гр.Бургас 07079.618.139, с площ 4 990 кв.м, представляващ част от УПИ І, кв.1 по плана на Приморски парк гр.Бургас. Жалбоподателят твърди, че оспорената заповед № 254/2015г. е издадена в противоречие с процесуалните правила и в несъответствие с материалния закон и иска да бъде отменена. В условията на евентуалност иска да бъде прогласена нейната нищожност.

Жалбата е подадена чрез административния орган на 26.02.2015г. Същото се твърди и в молба от жалбоподателя, депозирана в съда на 06.03.2015г. във връзка с разпореждане на съда относно представяне на доказателства за срочното подаване на жалбата. Жалбоподателят твърди, че заповед № 254/2015г. на кмета на Община Бургас му е съобщена по пощата с известие за доставяне на 23.02.2015г.

С придружително писмо жалбата, ведно с преписката е изпратена до съда, като в това писмо административния орган твърди, че жалбата е подадена след срока за обжалване, защото заповедта е съобщена на пълномощник на жалбоподателя – М. Г. Г. по телефона на 06.02.2015г. в 15.23ч. Отделно от това заповедта, ведно с писмо от 10.02.2015г. е изпратена на жалбоподателя по пощата, като видно от придружаващото го известие е получено от същия на 13.02.2015г. на адреса на управление на дружеството.

Съдът счита, че жалбата е недопустима за разглеждане като просрочена по следните съображения:

Твърденията на жалбоподателя, че е получил заповедта по пощата с прикрепено към нея известие на 23.02.2015г. са необосновани от гледна точка на представените доказателства. С молба от 06.03.2015г. жалбоподателят излага посочените твърдения, като към нея прилага цветно и черно-бяло копие на товарителница на „BULPOST”, от която се установява, че подателя е Община Бургас, а получателя „ФСК Стема” ЕООД. Kасае се за пратка с тегло 40 гр., която е изпратена на 10.02.2015г. в 16.10ч. от Бургас. Върху копието, представено от жалбоподателя липсват данни за получаването на пратката.

Копие от същата товарителница е представено с административната преписка от ответника на л.30 от делото, което е окончателно оформено, т.е. върху него има данни и за датата и часа на получаване на пратката, както и лицето, което я е получило. Така се установява, че пратката е получена на 13.02.2015г., 14.30ч. от Е. Г. М.. на адреса посочен от дружеството, така, както твърди ответника.

Съдът приема, че между страните не е спорно, че с товарителницата на „BULPOST” ЕВ007117030ВG е изпратена от Община Бургас до жалбоподателя именно процесната заповед и писмо, в което се съобщава нейното издаване, защото и жалбоподателя и ответника се позовават именно на тази товарителница, като доказателство за получаването на заповед № 254/2015г. на кмета на Община Бургас и представят копие от една и съща товарителница. Освен това за съда не е спорно, че жалбоподателят посредством удостоверената в товарителницата пратка е узнал за изготвянето на процесната заповед. Това е така, защото самия жалбоподател, след разпореждане на съда да представи доказателства за срочното подаване на жалбата, е представил копие от същата товарителница, което несъмнено означава, че в тази именно пратка се е съдържало съобщението за издаването на заповедта.

Обратно на твърдението на жалбоподателя, датата на получаване на пратката, която е удостоверена само в копието на ответника на л.30, е 13.02.2015г., което се подкрепя не само от ръкописно изписаната дата в графата „доставено на”, но и от положения печат на пощенската станция-получател, който носи същата дата. Жалбоподателят е представил копие от същата товарителница, но преди в него да бъде удостоверено кое лице и кога е получило пратката.

Отделно от това съдът приема, че заповедта е била съобщена и по-рано надлежно. На 06.02.2015г. на пълномощника М. Г. Г. (упълномощен от жалбоподателя съгласно пълномощно представено на л. 18) е било съобщено по телефона за издаването на заповед № 254/2015г. и за нейното съдържание. Тези обстоятелства са удостоверени в протокол от същата дата (л.32), който е подписан от четиричленна комисия, присъствала по времето, когато ст.специалист в отдел „ОС” на Община Бургас И.В. е осъществила телефонния разговор с М. Г..

Доколкото съгласно чл.61, ал.2 от АПК административния орган може да съобщи акта си и устно, като за целта съобщи съдържанието му и удостовери това с подписа на длъжностно лице извършило съобщаването, съдът приема, че удостовереното с протокол от 06.02.2015г. съобщаване на процесната заповед е идентично със съобщаването, регламентирано в чл.61, ал.2 от АПК.

Която и от двете дати да бъде взета предвид – 06.02.2015г. или 13.02.2015г., то и в двата случая жалбата подадена на 26.02.2015г. против заповед № 254/2015г. на кмета на Община Бургас е просрочена, защото административния акт е издаден на основание чл.60 от АПК и по своето съдържание представлява разпореждане на административния орган, с което е допуснато предварително изпълнение на друг административен акт. Това разпореждане съгласно чл.60, ал.4 от АПК подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му. Този срок и при най-благоприятно отчитани на фактите в полза на жалбоподателя изтича на 16.02.2015г. – понеделник, присъствен ден, а жалбата е подадена 10 дни по-късно.

По тази причина съдът счита, че въплатеното в обжалваната заповед разпореждане на административния орган, с което е допуснато предварително изпълнение на друга негова заповед, а именно заповед № 137/22.01.2015г., е влязло в сила към монета, когато е подадена жалбата, сезираща съда по това производство.

Доколкото заповед № 137/2015г. е обжалвана и по жалбата е образувано друго съдебно производство, жалбоподателя може в същото съдебно производство, но вече по реда на чл.166, ал.2 от АПК да поиска да бъде спряно предварителното изпълнение.

По изложените съображения производството по настоящото административно дело №443/2015г. по описа на АСБ, следва да бъде прекратено, а жалбата оставена без разглеждане.

Мотивирано от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ФСК – СТЕМА” ЕООД, ЕИК 121316530, със седалище и адрес на управление – гр.София, бул.“Климент Охридски“ №14, представлявано от управителя С. Н. С. против заповед № 254/05.02.2015г. на кмета на Община Бургас, с която е допуснато предварително изпълнение на заповед № 137/22.01.2015г. на кмета на Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №443/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: