ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 430        14 март 2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  четиринадесети март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 443  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по жалба на В.П.В. *** против „мълчалив отказ на началника на РДНСК, Югоизточен район по нейна жалба, препратена от Община Бургас до РДНСК на 13.01.2014 година”, с която моли „да бъде отменено разрешително за преустройство от 07.08.2007 година, да бъде премахнато извършеното незаконно преустройство и възстановено първоначалното положение, съгласно Разрешително за строеж №5 от 31.01.2013 година” . Иска съда да отмени мълчаливия отказ и да й присъди направените по делото разноски.

         При извършена проверка съдът констатира, че жалбата е недопустима поради просрочие по следните съображения:

         Първоначално В.В., с жалба, рег.№94-01-18773/2/06.12.2013 година е сезирала Община Бургас./л.3 от делото/

         С писмо, рег.№94-01-18773/3/13.01.2014 година, жалбата на В. *** на началника на РДНСК, Югоизточен район, по компетентност/л.4 от делото/. Същата е получена в РДНСК, Югоизточен район с писмо, вх.№ЮИР-Б-197-00-073 от 17.01.2014 година /л.9 от делото/.

        Настоящата инстанция е сезирана с жалба, вх.№1424, подадена направо пред съда, на 24.02.2014 година./л.2 от делото/

        Съобразно нормата на чл.216, ал.7 ЗУТ началникът на РДНСК се произнася по жалби срещу посочените в ал. 1 актове на главните архитекти на общините /районите/, в 15-дневен срок от постъпването на жалбите. Режимът на обжалване по административен ред пред началника на РДНСК на административните актове на главния архитект по чл. 216 ЗУТ е изцяло уреден с нормите на специалния закон, поради което не са приложими общите нормите на АПК.

        В конкретния случай, както бе посочено по- горе, жалбата на В. е постъпила в РДНСК, Югоизточен район на 17.01.2014 година, от която дата започва да тече предвидения в закона 15 дневен срок за произнасяне на началника на РДНСК. Същият е изтекъл на 03.02.2014 година/понеделник, присъствен ден/. При положение, че органът не се е произнесъл по искането на В. до тази дата, от нея започва да тече срокът за оспорване на мълчаливия отказ по направеното искане, който относно актовете/изрични или мълчаливи/ по ЗУТ, съобразно нормата на чл.215, ал.4 ЗУТ е специален и е 14-дневен.

        Следователно, след като настоящата инстанция е сезирана с жалба, подадена на 24.02.2014 година, то същата е просрочена, защото срокът за оспорване на мълчаливия отказ за произнасяне на административния орган е изтекъл на 17.02.2014 година/понеделник, присъствен ден/ и е налице влязъл в сила мълчалив отказ.

         По тези съображения, жалбата е недопустима, поради просрочие и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 АПК във връзка с чл.219, ал.3 ЗУТ, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

       О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. *** против „мълчалив отказ на началника на РДНСК, Югоизточен район по нейна жалба, препратена от Община Бургас до РДНСК на 13.01.2014 година”.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443 по описа на Административен съд – Бургас за 2014 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: