Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      754        16.05.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 443 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП – гр.Бургас против Решение №117/27.01.2012г. постановено по НАХД №4804/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 34501-О-0018934/25.08.2011г. на директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на „Триада” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр.***, представлявано от В.С.В., в качеството й на ликвидатор, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО на основание чл.264, ал.1 от ЗКПО. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Сезираната съдебна инстанция приема, че касаторът обжалва Решение №173/27.01.2012г. постановено по НАХД №4804/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, като приема, че органът – жалбоподател е допуснал техническа грешка при изписване номера и датата на оспореното решение. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание не се явява, не изпраща представител и не ангажира становище по оспорването.

Ответникът по касация – „Триада” ООД, чрез процесуалния си представител адв.С.Е., БАК, пледира за неоснователност на касационната жалба, като иска от касационната инстанция да остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Триада” ООД против наказателно постановление №34501-О-0018934/25.08.2011г. на директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което на „Триада” ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО на основание чл.264, ал.1 от ЗКПО. Установява се по делото, че отговорността на дружеството била ангажирана за това, че в законоустановения срок - 31.03.2009г. не е подадена декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО в ТД на НАП-Бургас за определяне на годишната облагаема печалба за финансовата 2008г. и изчисляване на дължимия корпоративен данък, за което е съставен АУАН №0018934/19.01.2010г. тъй като представител на дружеството след щателно издирване не е открит на посочения от него адрес, на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН производството по образуваното АНП е спряно и впоследствие е възобновено на 06.07.2011г. На последната дата АУАН е връчен на Вълчева лично. Срещу АУАН са постъпили възражения. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Бургас е отменил атакуваното постановление като е приел, че конкретния случай наказващият орган неправилно е приложил материалния закон. Налице са предпоставки, обуславящи приложимостта на чл.34 ал.1 от ЗАНН, поради което наказателно постановление въобще не е следвало да бъде издавано, тъй като нарушителят е известен и акт за установяване на административно нарушение трябва да бъде съставен в продължение на три месеца от откриването му.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба са изложени подробни възражения, които тази инстанция възприема за неоснователни. Касаторът твърди, че в момента, в който изтече срока за подаване на декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО, органите на НАП нямат възможност да установят извършването на нарушението. Считат, че е приложима втората хипотеза, при която административнонаказващият орган разполага с възможност в двугодишен срок от извършване на нарушението да състави АУАН. Тази инстанция намира, че всички посочени доводи са въпрос на вътрешноведомствена организация на Националната агенция по приходите, които са ирелевантни за решаването на настоящия спор. Ако законодателят искаше да съобрази със заетостта и натовареността на органите по приходите, той би детерминирал различен давностен срок относно момента на откриване на нарушителя, така както е направил това в нормата на чл.34, ал.1 от ЗАНН в частта за данъчните нарушения, като за тях е въвел специален двугодишен срок от откриването им, за разлика от общия едногодишен срок за нарушения, които не са изрично посочени в текста на тази разпоредба. Безспорно установено, че „„Триада” ООД не е изпълнило задължението си да подаде годишна данъчна декларация за 2008г. по чл.92, ал.1 от ЗКПО, в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП, с което е осъществен състава на нарушението по чл.261, ал.1 от ЗКПО. Съгласно посочената норма данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.

 

В конкретния случай, крайният срок за изпълнение на задължението е 31.03.2009г. и първия момент от който е могъл да се установи нарушителя е денят следващ този краен срок – 01.04.2009г., като за установяването му е достатъчно да се констатира само факта на бездействието. Ето защо, за наказващия орган е било обективно възможно да предприеме необходимите действия за установяване на лицата, не подали годишни данъчни декларации още на 01.04.2009г. Ето защо след като до 31.03.2009г. е следвало да бъде подадена от дружеството годишната данъчна декларация, последният ден, в който трябва да се установи това бездействие е 01.07.2009г. В случая АУАН е съставен на 19.01.2010г., след като срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН е изтекъл. Допуснатото съществено процесуално нарушение е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо спора да се разглежда по същество. Посоченото тълкувателно решение №48/28.12.1981г. използва термина узнал, но касаторът не оспорва факта, че НАП разполага с информационна система от база данни, която позволява подобно узнаване да се реализира в рамките на тримесечния срок след изтичане на нормативноустановения срок за подаване на ГДД. 

 

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/27.01.2012г. постановено по НАХД №4804/2011г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.