О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 22.03.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №443 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Г.В.Ш., с която е направено искане за отмяна на мълчалив отказ за достъп до обществена информация по заявление № 94- 00- 2362/ 28.06.2010г. по описа на Община Приморско и задължаване на кмета на Община Приморско да се произнесе с решение, съобразно Закона за достъп до обществена информация /пункт 49 от жалбата/.

С разпореждане от 24.02.2011г. съдът, е дал указание на жалбоподателя в 7 дневен срок от получаване на съобщението да внесе държавна такса в размер на 10 лева и е съобщил последиците от неизпълнение на това указание. Съобщението е получено на 14.03.2011г.

На 21.03.2011г. по делото е постъпило писмено изложение от жалбоподателя, наричащ себе си в изложението Лицето, като в пункт 6 от същото е записано: „ Вземайки предвид яснотата и еднозначното посочване на правното основание в писменото становище на Лицето от 07 март 2011г., данни за което се съдържат и в параграф 26 на цитираната Жалба указанието да се заплаща някаква такса за установяване на правосъдие се оставят без разглеждане от лицето”

Изложеното налага извод, че жалбоподателят изрично отказва да внесе държавна такса за разглеждане на жалбата.

Поради това съдът, приема че указанието, дадено с  разпореждане от 24.02.2011г. не е изпълнено и нередовното оспорване не е поправено, с подаденото на 21.03.2011г. / последен ден от срока/ писмено изложение от Лицето.

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.1 във вр. с чл. 151 т.3, ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата на Г.В.Ш., с която е направено искане за отмяна на мълчалив отказ за достъп до обществена информация по заявление № 94- 00- 2362/ 28.06.2010г. по описа на Община Приморско и задължаване на кмета на Община Приморско да се произнесе с решение, съобразно Закона за достъп до обществена информация /пункт 49 от жалбата/.

Прекратява производството по адм. дело № 443 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………