ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 442 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.М., редовно призован, не се явява. За него се явява  адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас , редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

Явяват се свидетелите М.Х.Д. и Н.Д.Й..

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 25.06.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮК. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

инж. С.Ж.И. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АдвС.: нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Юк. Д.: Имам въпроси. Можете ли да обясните, тъй като в заключението говорите и в констативната част в отговор 1.1. Вие казвате, че извършените СМР представляват изравняване на линията на стрехата на покрива от север и юг, с което покривът се изправя и става двускатен в посока север/юг, което включва на първо място казвате преработка на покривна конструкция. Можете ли да обясните какво влагате под понятието „преработена”, какво имате предвид с това?   

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам предвид, че по проект покривът е начупен, вследствие на което имаме и съответните пресечни линии на покривни повърхнини т. нар. улами, което е ниска вдлъбната линия, където се срещат две покривни повърхности. Има и където се срещат високите линии на покривни повърхности. Това нещо с новия покрив е преработено и нямаме начупен покрив, а най-опростен двускатен покрив - два ската с пресечна линия било и стрехи.

 

Юк. Д.: Казахте в отговора си на въпроса, че при новия покрив… как да разбираме преработен е старият или е направен нов?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имаме частично ползване на стария покрив и изготвяне на нова преработка към него. Колко процента е запазен стария и колко новия не мога да отговоря.

 

Юк. Д.: Нека не говорим в проценти. Можете ли да кажете в какви части старият покрив е останал да съществува и в какви е изцяло нов, преработен според това, което пише?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не съм го изследвал.

 

Юк. Д.: Тогава как да си обясним това, че покривът е извършен, тези улами и маи, които са били там ниските и високите части, вече не съществуват, направен е двускатен? Как да си обясним като казвате, че в една част стои, а в друга част не стои? В коя част стои същият покрив ?  

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стои покривът като конструкция, използвани са елементите от старата конструкция. Имам предвид попове, столици – тази част, които са елементи от покривната конструкция. 

 

Юк. Д.: По-надолу пишете, че покривната конструкция ляга върху съществуващи тухлени надзидове с допълнителна височина плюс 80 см. В експертизата си казвате, че височина е задигната или Вие ползвате термина „увеличена височина” на надзидовете с 80 см. Можете ли да обясните как така е увеличена, а казвате „ляга върху съществуващите”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съществуващите зидове, които допълнително са надзидани.  

 

Юк. Д.: Тоест да считаме, че са надзидани с 80 см вече съществуващите зидове.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Юк. Д.: Когато изследвахте строежът бяха ли Ви показани разрешение за строеж и инвестиционни проекти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

 

Юк. Д.: Тогава в каква връзка цитирате чл. 154 ЗУТ в експертизата си след като не сте намерили инвестиционни проекти, нито разрешение за строеж, а видно от нормата тя касае строежи, за които са издадени строителни книжа, знае се какво се предвижда и тогава се говори за съответното отклонение – съществено или несъществено. В каква връзка я цитирате?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разрешение за строеж не ми е показвано. Показан ми е този проект, по който е изградена сградата.

 

Юк. Д.: Не, ние говорим по отношение на новия покрив.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, няма строителни книжа.

 

Юк. Д.: В каква връзка цитирате тогава чл. 154? Считате ли, че сега реализираният покрив е несъществено отклонение от стария проект? 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен това е несъществено отклонение към стария проект, защото са спазени правилата и нормите, т.е. кота корниз или котата на пресичането е в рамките на допустимата за съответния устройствен район до 10м. 

 

Юк. Д.: Тоест Вие считате, че тук се прилага хипотезата на чл. 154 ЗУТ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Юк. Д.: В отговора си на въпрос 1.3. считате, че извършените СМР не представляват реконструкция, тъй като променената покривна конструкция не променя височината на сградата. Откъде направихте извод, че височината е елемент на понятието реконструкция и защо според Вас тя е фактор, с който трябва да се съобразите, за да отговорите на въпроса дали представлява реконструкция този строеж?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Височината на сградата или така известната кота корниз е част от градоустройствените показатели, на базата на които приемаме един строеж като проект, като изпълнение и като въвеждане в експлоатация. Затова съм приел, че височината на сградата, т.е. кота корниз или там, където се пресича фасадната повърхност с покривната повърхност  е от значение дали имаме съществено отклонение или не.

 

Юк. Д.: Тъй като считате, че попада в хипотезата на чл. 154 ЗУТ затова намесвате височината на сградата, така ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Юк. Д.: Можете ли да посочите всички елементи на една дървена покривна конструкция?

 

Съдът не допуска така поставения въпрос, тъй като не е предмет на делото.

 

Юк. Д.: Представляват ли част от този покрив следните няколко елемента: попове или т. нар. вертикални греди, ребра и колони? Те част ли са от новоизградения покрив?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорих на този въпрос преди малко.

 

Юк. Д.: Тези елементи предназначени ли са да носят тежината на покрива, както и други външни влияния?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са част от покривната конструкция и тя се оразмерява на най-неблагоприятната комбинация от натоварвания – вятър, сняг, лед.

 

Юк. Д.: С този ремонт установихте ли премахване и/или изграждане на нови съоръжения и инсталации? Всякакви инсталации – ВиК, ел. и други?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В обема, който е под покрива видях едни помещения, пригодени за живеене със съответните ел., ВиК инсталации.

 

Юк. Д.: Можете ли да обясните подменена ли е покривната конструкция с извършения ремонт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преработена е.

 

Юк. Д.: Наклонът и конфигурацията на покрива променени ли са? Това можем ли да считаме като нова покривна конструкция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен е преработен покрив.

 

юк. Д.: Считам, че вещото лице не е отговорило на въпросите, които сме задали. Имам да задавам още въпроси, на които не бе ми позволено да ги отправя към вещото лице. Считам, че остана неизяснено събирането на доказателствата, включително чрез допуснатата експертиза. Считам, че заключението е необосновано и възниква основателно съмнение за неговата правилност, поради което Ви моля да не го приемате и да назначите ново вещо лице, което да отговори на въпросите, защото на нашите въпроси не е отговорено с изключение на половин. Не е отговорено на въпрос 1.4. „Изградени ли са нови конструктивни елементи, променена ли е покривната конструкция и респективно покривните линии спрямо одобрения проект“?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, променени са покривните линии.

 

юк. Д.: Можете ли да обясните как така с експертизата работите с понятието покривна конструкция, а в същото време твърдите, че няма нови конструктивни елементи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Покривната конструкция е система от конструктивни елементи. Това започнахме – попове, столици, ребра и покривен материал. Всяка една конструкция, конструкцията на една сграда също има отделно конструктивни елементи – колони, греди, плочи. По същия начин е и покривът, покривната конструкция.

 

юк. Д.: Покривът представлява ли основна част от тази конструкция на сградата или не?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Покривната конструкция е система от конструктивни елементи – попове, столици, ребра.

 

юк. Д.: Тези елементи съществуват ли в новата конструкция?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има ги. Как ще е завършен покривът без тях!?

 

юк. Д.: В тази връзка покривът на сградата, тази покривна конструкция, която е изградена, представлява ли основна част от сградата или не?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, представлява.

 

юк. Д.: Считате ли, че с изграденото се е подобрила трайността на строежа и е увеличена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Увеличила се е трайността на самия покрив. По отношение на конструкцията на сградата нямаме промяна. Там не е пипано.

 

Съдът с оглед становището на страните  и по експертизата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 6**,00 лв., платими от внесения депозит. /изд. РКО 6** лв. – 03.07.2018г./

 

адвС.: Моля да допуснете до разпит свидетелите, допуснати в предходно съдебно заседание.

 

Юк. Д.:  Моля да допуснете до разпит свидетелите.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите, на които СНЕМА самоличността, както следва:

 

М.Х.Д., на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от нк. Обещава да говори истината пред съда.

 

Н.Д.Й., на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от нк. Обещава да говори истината пред съда.

 

Съдът освобождава свидетеля Й.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮК. Д.:

 

Въпрос: Можете ли да кажете на съда от колко години работите в Община Бургас, какво сте завършили и каква е специалността Ви?

 

Отговор: в Община Бургас работя от 2014 г. завършила съм Строителен техникум „Кольо Фичето” гр. Бургас. Специалността ми е „Архитектура и строителство”.

 

въпрос: Можете ли да пресъздадете накратко действията, които извършихте по отношение на констатиране на строеж в реконструкция на покрив на жилищна сграда в кв. „Крайморие”, ул. „Сирена” №2?

 

Отговор: Да, мога.

 

въпрос: Можете ли да кажете Вие ли направихте снимки на строежа, намиращ се на ул. „Сирена” №2 в кв. „Крайморие”?

 

Отговор: Да, към момента на констатацията.

 

въпрос: Бяхте ли допуснати до самия строеж, за да обективирате констатираното в приложения по делото КА?

 

Отговор: Да, бяхме допуснати.

 

въпрос на съда: Влезнахте ли в имота?

 

Отговор: Да, бяхме допуснати в подпокривното жилище.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

Адв. С.: Във връзка с констатацията, че имаме завишаване на покривната линия с височина 1м. спрямо какво сте направили тази констатация?

 

Отговор: Спрямо одобрените строителни книжа и измереното на място – вътрешно в подпокривното помещение.

 

Въпрос на юк. Д.: Понеже казахте вътрешно как установихте завишаване на височина вътре, тъй като там има очевидно измазани стени с мазилка или гипсокартон?

 

Отговор: Замерването извършихме от пода до надзида, не височина на билото. Когато казах измерено вътрешно имах предвид, че ние сме замерили височината на надзида, не сме мерили разстоянието от пода до билото.

 

Въпрос на юк. Д.: Докъде го измерихте, до каква кота?

 

Отговор: До надзида.

 

юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля Д. с оглед изчерпване на въпросите.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Й.

 

Свидетелят Й. на въпроси на юк. Д.:

 

Въпрос: Моля да се представите на съда, откога работите в Община Бургас, каква Ви е специалността и след това да кажете извършвали ли сте проверка на строеж на ул. „Сирена” №2 в кв. „Крайморие” – реконструкция на покривно пространство и дали бяхте допуснати вътре в имота, в къщата, където е извършено това пространство и дали Вие направихте снимки на обекта?

 

Отговор: Главен специалист „БКСВЕ” в отдел „Контрол на строителството” съм. Работя вече почти 10 години в Община Бургас. В имота на ул. „Сирена” №2 в кв. „Крайморие” извършихме проверка след като собственикът на имота дойде и ни взе с автомобила си, извози ни и ни допусна вътре в подпокривното пространство, където е извършена реконструкция на покрива.

 

юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

Адв. С.: В КА посочвате, че е извършена промяна като е издигнат таванския етаж с височина 1м. Тази констатация спрямо строителни книжа ли се направи?

 

Отговор: Не мога да си спомня.

 

Съдът освободи свидетеля Й. с оглед изчерпване на въпросите.

 

адв. С.:  Ще моля да се приемат представените с молбата от колегата документи като доказателства, част от същите са ползвани от вещото лице при изготвяне на заключението. Обстоятелството, че за жилищната сграда има одобрен проект, въз основа на който служители на Община Бургас са правили проверка се установи от разпита на свидетелите. Друго доказателства няма да сочим. Нямаме доказателствени искания.

 

Юк. Д.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания освен поисканите в днешно съдебно заседание Искам повторно заключение от друго вещо лице. Считам, че приетото в днешно съдебно заседание заключение излага в себе си противоречиви данни, както и изложеното устно от вещото лице. Считам, че то не е обосновано поради това възниква основателно съмнение за неговата правилност. Моля да допуснете повторно извършване на заключение от друго вещо лице, което да отговори на същите въпроси.

 

адв. С.: Считам, че не са налице основания по чл. 201 от гпк във връзка с чл. 144 АПК поради следните съображения:

В самото заключение вещото лице е обосновало съвсем аргументирано и е отговорило на поставените въпроси от процесуалния представител на ответния административен орган. В това число ползвало е категорична информация и представените по делото доказателства. Не е налице необоснованост на заключението. В действителност в днешно съдебно заседание бяха поставени допълнителни въпроси, които преповтаряха въпроси, които бяха вече поставени  на вещото лице. Не е налице противоречие в отговорите на същото. В крайна сметка съдът ще съобрази, че предмет на спора е реконструкция на покрив, а производството няма за цел да установява законност или не на друго части от строежа. В тази връзка смятам,  че част от допълнително поставените въпроси бяха зададени, за да разколебаят едва ли не тезата на вещото лице. Вещото лице е отговорило точно на всички въпроси, които са предмет на настоящето производство.

 

Съдът, с оглед становището на страните намира искането за допускане на допълнителна или повторна експертиза за неоснователно и необосновано.  Видно от представеното писмено заключение, а и предвид отговорите на вещото лице, дадени в хода на днешното съдебно заседание, настоящият съдебен състав приема, че вещото лице е отговорило подробно, пълно и обстоятелствено на всички поставени към него въпроси, поради което не възниква необходимост от допълнително заключение по смисъла на чл. 201 гпк във вр. с чл. 144 апк. Обстоятелството, че процесуалният представител на ответника формулира несъгласие и невъзприема многократно дадените едни и същи отговори на многократно поставените едни и същи въпроси не обосновава наличието на съмнение в правилността на изготвеното заключение. В този смисъл съдът намира, че не е налице и съмнение на правилността на дадените то вещото лице отговори на поставените му въпроси. В този смисъл съдът счита, че така формулираното доказателствено искане е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за допускане на повторна, респективно допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

адв. С.: Уважаеми г-н председател, от името на доверителя ми моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. Моля за срок, в който да представя писмена защита. Моля да ни присъдите разноските по делото. Представям списък на разноските с препис за ответника.

 

юк. Д.: Уважаеми г-н председател, считаме, че оспореният ИАА е правилен и законосъобразен. Моля да го потвърдите. Моля за възможност за представяне на писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, ако достигнете до тези изводи.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 3-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: