ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 442 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.М., редовно призован, не се явява. За него се явява  адв. С., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас , редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  Н.Д.М. против Заповед № 129/12.01.2018 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Реконструкция на покрив на жилищна сграда“, находящ се в двуетажна жилищна сграда, разположена в западната част на УПИ VI-81, кв. 11 по плана на кв. ''Крайморие'', гр. Бургас.

 

Адв. С.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата, с която съдът е сезиран. Моля да приемете административната преписка, която  е представена от административния орган. С оглед установяване на съществените обстоятелства по делото и обосноваване основателността на жалбата моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с два въпроса, които съм поставил с нарочна молба, която представям на съда с препис за ответната страна. Формулирал съм два въпроса, като не съм поставил въпрос относно преценка дали покривът съответства на предвижданията на ПУП, доколкото в самата заповед не е записано противоречие с предвижданията на ПУП, т.е. ако ответната страна заявява съображения за незаконосъобразност на покрива като противоречащ на предвижданията на ПУП мога да формулирам и трети задача. Запознал съм се с материалите по делото, като не видях да има проект за жилищна сграда. Моля да задължите ответника да представи проекта за жилищна сграда към разрешението за строеж, което е представено по делото. Други доказателствени искания нямам.

 

Юк. Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана. По отношение на представената в днешно съдебно заседание  молба с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза не се противопоставям, но моля за срок, в който да формулираме евентуално и ние въпроси, тъй като в жалбата нямаше такова искане. По отношение на искането за предоставяне на проектите ще направя справка и при положение, че се съхраняват такива ще ги представя по делото, а ако не писмено ще информирам съда. Понеже се оспорва компетентността на лицата, констатирали строежа, ако се открива производство или се твърди моля да призовете лицата М.Х.Д.– гл. специалист „БКСВE“ при Община Бургас и Н.Д.Й. – г. специалист „БКСВЕ“, които да свидетелстват относно констатациите за строежа, да предоставят данни относно образуванието си и специалността, която са завършили, за да се установи могат ли те в действителност да дадат надлежни данни, които да послужат за издаване на оспорения административен акт.

 

Адв. С.: Във връзка с последното изявление на процесуалния представител на ответника искам да внеса яснота по повод депозираната жалба. Ние не твърдим и не оспорваме компетентността на двете лица, които са извършили проверката и са изготвили КА. Твърдението ни е, че тези специалисти на община Бургас не са извършили проверка в самата сграда, а от външния оглед на сградата същите не са били в състояние да преценят каква е била конструктивната годност на сградата в резултат на извършения ремонт. В този смисъл и по повод тези обстоятелства също изразявам становище и по-скоро искане тези специалисти да бъдат призовани като свидетели с оглед даване единствено и само на сведение и показание относно начина, по който са извършили огледа. В тази връзка ни е възражението по КА, че само с външен оглед, какъвто според нас те са направили, нямам как да се формират тези изводи, обективирани в акта.

С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

задължава ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверено копие на инвестиционния проект на сградата.

Допуска до разпит в качеството на свидетели при режим на довеждане служителите от Община Бургас М.Х.Д. и Н.Д.Й., които да отговорят на въпроси, свързани с начина по който са извършили огледа на въпросната сграда във връзка с констатациите, обективирани в КА.

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост в Община Бургас, да отговори на въпросите, формулирани от адв. С. в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 350.00 лв., платими в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да се представи платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

Определя за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да постави евентуални въпроси в нарочна писмена молба по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като молбата следва да бъде депозирана в екземпляр и за жалбоподателя.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.07.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: