О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№414                             13.03.2017 година                                            гр.Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на тринадесети март                                                       две хиляди и седемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 442 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от „Север-Експорт“ООД, против заповед № РД-28/20.01.2017г., издадена от изпълнителния директор на ИАРА, с която се изменя заповед № РД-07/04.01.2017г. за условията за улов на калкан във водите на Черно море за 2017г., в частта и по т.ІІ, подточка 12, с която се установява критерия за допустимост – „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2015г., при спазване на изискванията на чл.18е, ал.9 от ЗРА“ и се отказва премахването му.

С оглед приложените писмени доказателства по настоящото дело и при направена служебна проверка в деловодството на съда по адм.д.№ 440/2017г., се установи идентичност на предмета по посочените две дела – жалби срещу една и съща заповед № РД-28/20.01.2017г., издадена от изпълнителния директор на ИАРА. Може да се приеме, че е налице и идентичност на страните, доколкото настоящият жалбоподател следва да бъде конституиран като заинтересована страна по адм.д.№ 440/2017г., а жалбоподателят по последното дело е заинтересован по настоящото дело, поради което и двамата следва да участват в производството на осн. чл.153, ал.1 от АПК. В този смисъл са налице условията за присъединяване на адм.д.№ 442/2017г. към адм.д.№ 440/2017г., двете на Административен съд - Бургас. 

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 440/2017г.

За целите на деловодната организация в съда, следва да бъде постановено прекратяване на производството по настоящото дело, но поради това че производството по жалбата продължава под номера на делото към което се присъединява настоящото дело, то не е налице преграждане на по-нататъшното развитие на производството. Същевременно не е предвидена изрична възможност за обжалване на определението за присъединяване и по аргумент за обратното от чл.229, ал.1, т.1 и 2 АПК, настоящото определение не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК, Административен съд - Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 442/2017г.. по описа на Административен съд - Бургас към адм.д.№ 440/2017г. на Административен съд - Бургас, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 442/2017г. по описа на Административен съд Бургас

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника.

 

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :