РЕШЕНИЕ № 611

 

05.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  442 по описа за 2016   година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба, подадена от Митница гр. Бургас против решение № 59/18.01.2016 година, постановено по а.н.д. № 5312 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 260/2015 от 29.10.2015 г., издадено от Началника на Митница - Бургас, с което за нарушение на чл. 110, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на „Сийленд Пропърти" ЕООД с ЕИК 102898324 на основание чл. 128, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв.

         В касационната жалба са изложени доводи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление.

         В съдебно заседание касаторът, редовно призован не се явява и не се представлява.

         Ответникът по касационната жалба, редовно призован не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление „Сийленд Пропърти" ЕООД е санкционирано за това, че не е подало в Митница-Бургас акцизна декларация за специализиран малък обект  за дестилиране за данъчния период 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. в законоустановения 14-дневен срок, а именно до 14.04.2015 г. включително. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 185/04.05.2015 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление.

         За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че макар деянието да осъществява всички обективни признаци на административно нарушение на чл. 87, ал. 2 от ЗАДС, същото е маловажно по смисъла на чл. 28а от ЗАНН. Като е приел това първоинстанционния съд е отменил НП.

         Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление, като приема че материалният закон е приложен правилно.

Основният касационен довод, сочен от касатора Митница – Бургас  е неправилното приложение от решаващия съд на нормата на чл. 28 от ЗАНН, в резултат на което обжалваното наказателно постановление е отменено като незаконосъобразно. Касационната инстанция намира този довод за неоснователен и опроверган от събраните в хода на производството доказателства. Безспорно е изяснено по делото, че въпросното дружество, чиято отговорност е ангажирана, е предприело действия за подаване на митнически документи като е изпратило същите по пощата в срок.

Анализът на така установеното от фактическа страна дава основание на касационната инстанция да счита, че в случая от формална страна се е стигнало до осъществяване състава на визираното административно нарушение в значителна степен поради некоректното поведение на митническата администрация. Съобразно разпоредбата на чл. 87,ал. 3 от ЗАДС - Декларацията по ал. 1 за регистрираните лица по чл.57а, чл.57в и чл.58в се подава в компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася. Видно от събраните по делото доказателства, дружеството е предприело мерки, за да изпълни своето задължение и да подаде акцизната декларация за процесния период в законоустановения срок. Следователно дружеството е направило всичко възможно да подаде декларацията в срок. Подаването на процесната декларация в срок по пощата, макар и при неспазване на изискванията за подаването ѝ лично или чрез пълномощник по смисъла на чл. 87, ал. 2 и ал. 3 от ППЗДАС не може да се приравни на неподаване на декларация, тъй като законовата разпоредба не предвижда ограничения в начина за подаването й.

Евентуално, дори да се приеме, че неспазването на установения в подзаконовия нормативен акт ред и начин на подаване на акцизната декларация, макар и при подаването ѝ по неустановен ред в срок, се приравнява на неизпълнение задължението по чл. 110, ал.1 от ЗАДС, то в този случай е налице маловажност на нарушението. Не са настъпи никакви вредни последици за държавния бюджет, предвид факта, че за данъчния периода 01.03.2015г – 31.03.2015 г. не е начислен акциз. Предвид изложеното, дори да се приеме,че е налице неизпълнение на задължението по чл. 110 ЗАДС, то в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл. 11 ЗАНН, във вр. с чл. 9, ал. 2 НПК, тъй като деянието не е обществено опасно. Административно наказващият орган е следвала да съобрази обясненията на нарушителя и доказателствата по преписката и да приложи разпоредбата на чл. 28 ЗАНН. В конкретния случай е следвало нарушителят да не бъде наказван, а само да бъде предупреден.

Настоящият касационен състав на Административен съд Бургас намира, че с оглед конкретните обстоятелства при които е извършено визираното нарушение, наказващият орган е следвало да не издава наказателно постановление, а да приложи нормата на чл. 28 от ЗАНН.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/18.01.2016 година, постановено по а.н.д. № 5312 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: