Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1090 

 

град Бургас, 18.05.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 442/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „Актив 2005” ЕООД, с адрес за кореспонденция гр.***, чрез управителя си М.Г., е оспорил решение №2216/28.12.2012г. постановено по АНД № 4469/2012г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 44054-О-0015172А/04.06.2012г. издадено от директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, във вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата № Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от Министъра на финансите, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска от съда да го отмени.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призован, не изпращат представител.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна, а обжалваното решение - за неправилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

         Районният съд е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, спазени са сроковете по чл.34 от ЗАНН. Съдът е констатирал, че наказателното постановление е издадено след изтичане на шестмесечния срок регламентиран в чл.34, ал.3 от ЗАНН, но е приел, че срокът е инструктивен. Освен това съдът е приел, че деянието, което е извършено, е доказано и изпълва обективните елементи на състава на нарушението, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на субекта на нарушението.

         Настоящият състав не споделя тези изводи. Счита, че решението е неправилно.

            На първо място не може да бъде споделен извода, че срокът по чл.34, ал.3 от ЗАНН е инструктивен. Според тази разпоредба образуваното административно-наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. В правната доктрина съществува спор дали този срок е давностен или преклузивен, но на настоящия състав не е известно становище на правната доктрина, според което да се приема, че срока е инструктивен, а че той не е такъв се установява от самата разпоредба и от систематичното й място в ЗАНН.

         В процесния случай, след съставянето на АУАН, на 02.02.2012г., на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, административнонаказателното производство е било спряно от неизвестен орган по приходите, положил нечетлив подпис. Производството е било възобновено на 09.03.2012г. от друг орган по приходите, чието име и длъжност също не е посочено. Съдът счита, че органът е друг съдейки по графичното оформление на положения подпис.

         По делото са представени два протокола съставени от служители на ТД на НАП, които удостоверяват извършено посещение на адреса на дружеството, при които не са открити представляващият го или друго лице, упълномощено да му бъде връчен процесния АУАН. Протоколите са съставени съответно на 25.01.2012г. и на 02.02.2012г. С тези протоколи наказващия орган цели да удостовери вмененото му от законодателя задължение в чл.43, ал.6 от ЗАНН, преди да спре производството да извърши щателно издирване на нарушителя.

Въпреки представените заверени копия от тези протоколи съдът счита, че не е извършено щателно издирване, защото по делото на л.13 е представено копие от известие за доставяне, с което данъчния орган е придружил доставянето на писмо с неизвестно съдържание, тъй като същото не е представено по делото, на „Актив 2005” ЕООД на същия адрес, на който е бил издирван – гр.***, като видно от известието пратката е получена на 02.12.2011г. – един месец след съставяне на АУАН от С., която съгласно представено по делото пълномощно е упълномощена от законния представител на дружеството да го представлява пред множество институции, в т.ч. и пред ТД на НАП. От тези доказателства се установява следното противоречие: пощенския оператор „М и БМ експрес” ООД на 02.12.2011г. е открило упълномощен представител на дружеството на декларирания адрес, а същевременно данъчния орган при двете си посещения извършени месец по-късно не е открило никой на този адрес. Тези данни според съда разколебават тезата на наказващия орган, че преди да спре производството е извършил щателно издирване на нарушителя, което обосновава извода, че спирането е извършено в противоречието с изискванията на закона.

         На следващо място незаконосъобразността на спирането произтича и от факта, че то е извършено от орган по приходите, чиито имена и длъжност не са посочени и е възобновено от друг орган по приходите, който е също така неизвестен. Липсата на индивидуализиране на органа извършил тези процесуални действия препятства проверката на неговата компетентност и представлява самостоятелно основание спирането да бъде прието за незаконосъобразно извършено.

         След като не е налице спиране на административнонаказателното производство, осъществено в предвидения в закона ред и форма, то не е налице и спиране на течението на срока, регламентиран в чл.34, ал.3 от ЗАНН, което е довело до издаване на наказателното постановление след изтичане на регламентирания в тази разпоредба шестмесечен срок от съставянето на АУАН.

         По изложените съображения наказателното постановление е следвало да бъде отменено като издадено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, регламентирани в чл.34, ал.3 от ЗАНН. Като е достигнал до различен извод районния съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и оспореното пред районния съд наказателно постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №2216/28.12.2012г. постановено по АНД № 4469/2012г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 44054-О-0015172А/04.06.2012г. издадено от директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: