ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 441 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ПАЛЕТЕКС“ ЕООД, редовно уведомен се представлява от адвокат Л.Ц. с пълномощно от днес.

 

Ответникът  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И УСЛУГИ“ – ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се  представлява от адв. Й.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ПАЛЕТЕКС“ ЕООД,  ЕИК 130030908, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Раковски“ ****, представляван от управителя Грета Боянова Драганова, против акт за установяване на задължение по декларация № РА000512/15.12.2016 г., издадена от Е. И. М., в качеството си на Старши инспектор в отдел „Приходи, местни данъци и такси и услуги“  (ПМДТУ) при Община Созопол.

 

Адв. Ц.: С жалбата е направено искане за допускане на двама свидетели до разпит.

Поддържам жалбата. По искането за двама свидетели - моля да приемете корекция на това искане - моля да бъде заличен вторият свидетел.

Представям скица на имота. От нея се вижда, че до процесните сгради няма инфраструктура. Моля това да е във връзка с останалите доказателствени искания. По отношение на указване тежестта за установяване на фактите, моля да укажете тежест за установяване обстоятелствата с твърдението, че не дължим сумата от акта. Считаме, че органът, издал обжалвания акт, дължи тази тежест.

 

Адв. Й.: Оспорваме жалбата. Относно дадените указания за тежестта, моля тежестта да се счита, че е на жалбоподателя, и че само в тази връзка направеното в днешното съдебно заседание е ирелевантно за съществото на спора с оглед яснотата за разпределяне на доказателствената тежест. Същата скица не възразяваме да бъде приета за сведение. Същата доказва, че сградата не се намира на имотната граница, но това не е задължително, като условие за организация на инфраструктура вътре в имота, което е задължение на самия собственик – жалбоподателя като съсобственик. Освен това моля да приемете като доказателства административната преписка, приложена към акта, от която е видно, че услугата сметосъбиране и сметоизвозване се осъществява от община Созопол,  включително и за района на „ПАЛЕТЕКС“ ЕООД, за което съществуват доказателства в преписката, от които ще се  ползвам.  Моля да се има предвид като становище по жалбата от наша страна, че твърдяните процесни решения са опровергават от съдържащите се в преписката документи, от които  ще се ползвам. Моля с искането за разпит на един свидетел да се изясни от страна на жалбоподателя какви конкретни факти и обстоятелства ще се доказват с евентуално ангажираните доказателства.  В тази връзка моля да се има в предвид, че са представени решения на общински  съвет и други доказателства за извършване на услугата в района и според нас е недопустимо факти и обстоятелства, които изискват доказването с писмени документи, да се потвърждават или опровергават с гласни доказателства.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ:  Моля да уточните къде се намират сградите, които са обект на установените задължения – в село Атия или в град Черноморец, защото по данните в делото няма категорично уточнение.

 

Адв. Ц.:***. В близост до село Атия, като в скицата е видно, че поземления имот е собственост на областна управа и неговото образуване е само с оглед установяване на прилежащите части от сградата. В близост няма изградена инфраструктура. Относно твърдението на ответната страна, моля да имате предвид, че едно от основните възражения е, че услугата с оспорвания акт – тежестта, е на ответната страна. Именно поради различното мнение в процеса на двете страни моля да уточните чия е тежестта на този акт.

 

Адв. Й.:  Потвърждавам, че се намират в село Атия.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2, както и доказателствата, приложени към жалбата на „ПАЛЕТЕКС“ ЕООД съгласно описа на лист 4 стр.2.

 

УКАЗВА на процесуалния представител на ответника за следващото съдебно заседание да представи заверени копия от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Созопол, както и заверено копие от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на ответника, че следва да докаже извършването на сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на територии за обществено ползване в рамките на територията, която е свързана с трите процесни сгради, за които са установени задължения за такса битови отпадъци за 2016 г.

 

По искането, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на свидетели, коригирано в днешното съдебно заседание – за допускане на един свидетел, съдът СЧИТА, че искането е неоснователно.

 

Жалбоподателят твърди отрицателен факт, че една услуга не е доставена. В административния процес задължението за установяване на фактическите основания за издаване на административния акт е възложено върху административния орган. След като жалбоподателят твърди отрицателен факт и законът задължава органа да установи всички предпоставки за установяване на задълженията, допускането и разпит на свидетел изобщо не е необходимо за фактите, за които жалбоподателят желае той да бъде разпитан.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Ц. за допускане до разпит на един свидетел за установяване на отрицателни факти - непредоставянето на определени компоненти от услугата, свързана с такса битови отпадъци.

 

ПРИЕМА скица на поземлен имот № 45911 от 19.11.2012 г.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 16.05.2017 г. от 13,30  часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: