ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 441 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ДЖОДИ – 1“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Н., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпили са с писмо вх. № 6104 от 13.06.2016 г. от ответника заверени преписи от Ревизионен доклад №1202001/08.03.2013 г., издаден на „ДЖОДИ – 1“ ЕООД от Д.Г. и Л.М. – инспектори по приходите и Ревизионен акт № 02-1202001/02.04.2013 г., издадени на „ДЖОДИ – 1“ ЕООД от Д.Ж.Г. – главен инспектор по приходите.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат доказателствата. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат доказателствата. Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от ответника заверени преписи на Ревизионен доклад №1202001/08.03.2013 г. и Ревизионен акт № 02-1202001/02.04.2013 г., издаден на „ДЖОДИ – 1“ ЕООД и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника заверени преписи на Ревизионен доклад №1202001/08.03.2013 г. и Ревизионен акт № 02-1202001/02.04.2013 г., издадени на „ДЖОДИ – 1“ ЕООД.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо административен съдия, поддържам изцяло депозираната жалба против процесния ревизионен акт. Моля да постановите съдебно решение, с което да бъде отменен като незаконосъобразен, предвид доводите, които сме изложили подробно в жалбата.

Моля да ни присъдите разноски по делото, за които представям списък с разноските, с препис за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите обжалвания ревизионен акт, да съобразите мотивите в потвърдителното решение на Директора на дирекция ОДОП и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение. Считам същия за прекомерен.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: