Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1024

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 441/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.Б.Т. ***, против решение № 134/24.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 5040/2013г. на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 3870/13 от 19.10.2013г., издадено от началник на група към сектор ПП- КАТ при ОД на МВР Бургас, в частта, с която за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв.

Касаторът твърди, че решението е неправилно. Иска да бъде отменено, а по съществото на спора – наказателното постановление да бъде отменено в частта, с която му е наложено наказание за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП. Излага подробни аргументи. В съдебно заседание, касаторът се представлява от адвокат А. И. А. от БАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на първоинстанционния съдебен акт и на наказателното постановление. 

Ответникът по касационната жалба - началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че съдебното решение в оспорената му част е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Първоинстанционното решение е правилно. 

Районният съд е приел, че на посочената в наказателното постановление дата, К.Б.Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на визираното нарушение. Определената от актосъставителя и наказващия орган квалификация на нарушението е правилна и законосъобразна. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие със закона, поради което е потвърдил обжалваното наказателно постановление.

Видно от доказателствата по делото, на 14.09.2013г., около 17.50 ч., на път 1-9 от с.Маринка към с.Крушевец, км.254+9, касаторът Т. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с рег. № А 0660 ВА, без винетен стикер за движение по републиканските пътища, поставен на определеното място.

За установеното нарушение от служители на ОД МВР – Бургас бил съставен АУАН с № 042053/14.09.2013г., като същото било квалифицирано по чл.139, ал.5 от ЗДвП. Въз основа на акта е издадено процесното наказателно постановление с № 3870/13 от 19.10.2013г.

Според разпоредбата на чл.139, ал.5 от ЗДвП движението на определените в Закона за пътищата пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция - глоба за водача в размер от 300 лева (чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП). В настоящия случай първоинстанционният съд е анализирал подробно доказателственото значение на релевантните за спора юридически факти и изводът му, че деянието е съставомерно е правилен и обоснован. Безспорно е установено по делото, че на посочената в НП дата К.Б.Т. е управлявал лек автомобил на път 1-9 от с.Маринка към с.Крушевец, км.254+9, който е част от републиканската пътна мрежа без да е заплатил винетна такса, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие със закона, поради което обжалваното постановление в оспорената му част е законосъобразно и обосновано.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като е правилно и законосъобразно.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/24.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 5040/2013г. на Районен съд гр. Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     2.