ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                               дата  22 март 2012 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 22 март 2012 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 441 по описа за 2012  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Х.И.Г. ***  против неоснователно бездействие на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, описано от жалбоподателя като неизвършване от страна на административния орган на дължимо фактическо действие произтичащо пряко от нормативен акт, с искане да се постанови решение, с което да се осъди административния орган да върне отнетите на жалбоподателя свидетелство за управление на МПС и контролен талон, поради изтичане срока на наложеното наказание - лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК., както и да бъде определен срок за това.

След извършена служебна справка в Административен съд – Бургас се констатира, че в съда вече е било образувано адм. дело № 1907/ 2011год. между същите страни, при наличие на същите спорни факти, като жалбоподателят е сезирал съда по това дело с напълно идентично на настоящото искане вх. № 6798/19.08.2011г. (л.9) - да се осъди ответника да върне СУМПС, като се е позовал на защитата против неоснователно бездействие на административния орган. По това оспорване съдът вече се е произнесъл със съдебен акт – Решение №3/02.01.2012г., което понастоящем е на производство пред Върховния административен съд по реда на инстанционния контрол, пред който е образувано адм. дело № 3273/2012г. 

Предвид обстоятелството, че адм.дело № 1907/2011год. се намира във ВАС и е налице обективна невъзможност настоящият съдебен състав да се запознае с първоначално постановения административен акт – отказ да се върне СУМПС рег. № 1964/03.08.2011г. на началник сектор “ПП” при ОД на МВР - Бургас, бе извършена служебна справка в официалния интернет сайт на Върховния административен съд, като намери същият сканиран под № 7 към документите по адм.дело № 3273/2012год. по описа на ВАС. Видно от същия, органът е посочил, че свидетелството за правоуправление следва да бъде върнато след изтичане на наказанието на 30.05.2012г.

Горните данни сочат на пълна фактическа идентичност на очертания от жалбоподателя Г. предмет на оспорване по адм.дело № 1907/2011г. и искането му по настоящото дело, а именно да му бъдат върнати от сектор „ПП” при ОД на МВР-Бургас свидетелство за управление на МПС и контролен талон, като бъде определен и срок за това, като показателно за това. Обосновава се извод, че  жалбоподателят търси постигането на един и същ правен резултат посредством различни процесуални способи и производства.

При тези данни, налице е хипотезата на чл.159, т.7 от АПК, съгласно който жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато вече има предходно образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание.

            С оглед на горните мотиви и на основание чл.159, т.7 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.И.Г. с ЕГН ********** ***  против неоснователно бездействие на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/2012 год. по описа на Административен съд – Бургас.

           

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                                                                      

                                                                               СЪДИЯ: