Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 962                 Година 16.05.2018                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав, на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                           ЧЛЕНОВЕ:  1.ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                     2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретаря: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 440 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с ЕИК 812114069, със седалище и адрес  на управление гр.Бургас, п.к.8104 срещу решение № 44/12.01.2018г. постановено по н.а.х.д. № 3776 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно поради нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение, с което да се отмени обжалваното решението и потвърденото наказателното постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът - Директорът на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 78 от 18.07.2017г. издадено от директора на РИОСВ гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с Условие 9.2.1. от Комплексно разрешително (КР) № 6-Н2/2015г. и на основание чл.164, ал.1 от ЗООС на касатора е наложена имуществена санкция в размер 10 000,00 лева. За да постанови своето решение, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на нарушителя, като актът е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи и съдържат всички реквизити, предвидени в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Изложени са мотиви, че наказващият орган е дал правилна квалификация на извършеното нарушение и в съответствие със закона го е подвел под коректната санкционна норма на чл.164. Наложената имуществена санкция е намерена за правилно определено, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Дружеството „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е санкционирано за това, че на 23.06.2017г., след извършен преглед на представените месечни доклади от проведени СНИ, изготвени съгласно Приложение А-1 към чл.5 от Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Инструкцията) и съгласно утвърдения годишен доклад за собствени СНИ на „Водородна инсталация - секция 71 - Пещ Н-7101“ към Комплекс за преработка на тежки остатъци (КПТО) от 26.06.2017г. и протокол за оценка на резултатите от проведени СНИ G-AB-02 от 26.06.2017г., е установено, че осреднената стойност за дебита на отпадъчните газове за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. е  260 766 Nm3/h, като същият превишава максималния дебит на отпадъчните газове, определен в Таблица 9.2.2.21 Водородна инсталация - секция 71 - Пещ Н-7101, към Условие 9.2.2.6. Комплекс за преработка на тежки остатъци (КПТО) от 257 684 Nm3/h, съгласно Комплексно разрешително № 6-Н2/2015г..

Съгласно чл.5, ал.1 от Инструкцията, автоматичната система, използвана при извършване на собствените непрекъснати измервания, включва средства за автоматично измерване концентрациите на вредни вещества, изразявани като маса на един кубически метър при нормални условия и коригирани по нормативното изискване за кислородно съдържание, и последователното им регистриране съгласно приложения.

В случая, административното нарушение е установено въз основа на представения от касатора годишен доклад за собствени непрекъснати измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. В т.4, б.“г“ от доклада изрично е посочено, че в Приложение № 1 за периода от месец януари до месец август 2016г. са представени данни за дебита на димните газове при реалните условия на измерване, като не е налице спор по делото, че за периода от месец септември до месец декември 2016г. дебита е приведен към нормални условия. В случая е налице различно отчитане на направените измервания през двата периода, като през първия период не е спазено изискването на чл.5, ал.1 от Инструкцията. За да се установи налице ли е действително превишение на посочените стойности, съответно извършило ли е дружеството административното нарушение за което е санкционирано, е необходимо да бъде установено какви са били осреднените дебити на отпадъчните газове за цялата 2016г., съобразно изискванията на Инструкцията, а именно да се установят тези дебити при нормални услови. За тяхното установяване съдът, доколкото не разполага със съответните специални знание е следвало да допусне съдебно-химическа експертиза и като не е сторил това той е постановил своето решение при неизяснена фактическа обстановка.

С оглед на изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Бургас, при което да бъде допусната съдебно-химическа експертиза, вещото лице по която да определи дебити на отпадъчните газове за цялата 2016г., съобразно изискванията на Инструкцията.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр.2 във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение 44/12.01.2018г. постановено по н.а.х.д. № 3776 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                     

                               2.