ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,       ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и девети май                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 440 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХАРАСИМОВ“ ООД, представлявано от  управителя  Н.С., редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща  представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЕВЕР  ЕКСПОРТ“ ООД, представлявано от  управителя Н.С.,  редовно и своевременно призован,  не се явява и не изпраща представител.

 

          ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА  БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.         

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

          На основание чл.145, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК съдът извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от „ХАРАСИМОВ“ ООД, ЕИК 103236206, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Аспарухово“ ж.к.“Южна промишлена зона“, офис на „СЕВЕР ЕКСПОРТ“ ООД № 1, представлявано от управителя Н.А.С., чрез адвокат Д.Г.Д. – САК, против Заповед № РД-28/20.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която се изменя Заповед № РД-07/04.01.2017г. за условията на улов на калкан във водите на Черно море за 2017г., в частта й т.II, подточка 12, с която се установява критерия за допустимост – „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2015г., при спазване на изискванията на чл.18е, ал.9 от ЗРА“

 Иска се отмяна на заповедта в оспорената й част.

С определение на БАС – VII-ми състав от 13.03.2017г. към делото е присъединено адм.д. № 442/2017г. по описа на Административен съд – Бургас, образувано по жалба от „СЕВЕР  ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 813197388, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Аспарухово“ ж.к.“Южна промишлена зона“, офис на „СЕВЕР ЕКСПОРТ“ ООД № , представлявано от управителя Н.А.С., чрез адвокат Д.Г.Д. – САК, против Заповед № РД-28/20.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която се изменя Заповед № РД-07/04.01.2017г. за условията на улов на калкан във водите на Черно море за 2017г., в частта й т.II, подточка 12, с която се установява критерия за допустимост – „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2015г., при спазване на изискванията на чл.18е, ал.9 от ЗРА“.

С жалбите се иска се отмяна на заповедта в оспорената й част.

Указва на оспорващите, че в тяхна  тежест е да докажат съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения заповед, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 5298/25.05.2017г, получена по факса и в оригинал с вх.№ 5393/29.05.2017г., подадена от жалбоподателя „ХАРАСИМОВ“ ООД, чрез процесуалния представител адв.Д.Д., с която същият заявява, че оттегля оспорването и прави искане за прекратяване на производството по делото.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 5300/25.05.2017 година, получена по факса и в оригинал с вх.№ 5394/29.05.2017г., подадена от жалбоподателя „СЕВЕР ЕКСПОРТ“ ООД, чрез процесуалния представител адв.Д.Д., с която същият заявява, че оттегля оспорването  и прави искане за прекратяване на производството по делото.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираните заявления за допустими и счита, че следва да бъдат уважени по следните съображения:

          Съгласно чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или частично, като на основание чл.159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява. В конкретния случай е изпълнено изискването на чл.155, ал.3 от АПК оттеглянето и отказът от оспорването да е направено с писмена молба, поради което подадените молби от жалбоподателите следва да бъдат уважени.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, двадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на жалба от „ХАРАСИМОВ“ ООД, ЕИК 103236206, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Аспарухово“ ж.к.“Южна промишлена зона“, офис на „СЕВЕР ЕКСПОРТ“ ООД № 1, представлявано от управителя Н.А.С., чрез адвокат Д.Г.Д. – САК, против Заповед № РД-28/20.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която се изменя Заповед № РД-07/04.01.2017г. за условията на улов на калкан във водите на Черно море за 2017г., в частта й т.II, подточка 12, с която се установява критерия за допустимост – „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2015г., при спазване на изискванията на чл.18е, ал.9 от ЗРА“

Оставя без разглеждане жалбата на „СЕВЕР  ЕКСПОРТ“ ООД, ЕИК 813197388, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район „Аспарухово“ ж.к.“Южна промишлена зона“, офис на „СЕВЕР ЕКСПОРТ“ ООД № , представлявано от управителя Н.А.С., чрез адвокат Д.Г.Д. – САК, против Заповед № РД-28/20.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която се изменя Заповед № РД-07/04.01.2017г. за условията на улов на калкан във водите на Черно море за 2017г., в частта й т.II, подточка 12, с която се установява критерия за допустимост – „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2015г., при спазване на изискванията на чл.18е, ал.9 от ЗРА“.

Прекратява производството по административно дело № 440/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: