Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     660                от 07.04.2016г.      град Бургас

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                                               Председател: Станимир Христов

  Членове:   1. Лилия Александрова

                      2. Любомир Луканов

 

при секретаря М.В. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 440 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.Д.Д., ЕГН ********** *** против Решение № 51/05.02.2016 г., постановено по НАХД № 4/2016 г. на Районен съд Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0304-003184/18.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началник сектор към ОДМВР гр.Бургас, РУ Несебър редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично неоснователна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на Г.Д.Д. против Наказателно № 15-0304-003184/18.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър с което на касатора, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция.

Решението на Районен съд Несебър е частично неправилно относно потвърденото наказателно постановления, в частта касаеща размера на наложената глоба.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

В сезиращата настоящия касационен съд жалба са развити единствено и само доводи за наличие на основанията за прилагане на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, поради наличието на влязъл в сила по-благоприятен за касатора закон.

Така заявеното твърдение е основателно, поради което настоящия касационен състав приема, че са налице основания за отмяна на първоинстанционното решение, в частта с която е потвърдено оспореното наказателно постановление, в частта му касаеща определения размер на наложената глоба. Мотивите в подкрепа на този извод са следните: Съгласно нормата на чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице. Именно прилагайки тази действала към момента на извършване на нарушението норма, административнонаказващия орган е определил против Д. глоба в размер на 400 лева. До влизане в сила на оспореното наказателно постановление е настъпила законодателна промяна – нов Кодекс за застраховането (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.), в който идентично административно нарушение е регламентирано в нормата на чл. 638, ал. 1, т. 1. Съгласно посочената норма, на лице по чл. 483, ал. 1, т. 1 (което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение), което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. – за физическо лице. Видно от цитираната нова правна регламентация, за осъщественото нарушение е предвидена глоба в размер на 250 лева, докато в текста на отменение КЗ, глобата е била в размер от 400 до 600 лева.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В случая, новата нормативна разпоредба се явява по-благоприятна за нарушителя, поради което, спрямо това лице следва да се определи новия размер на предвидената глоба.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 51/05.02.2016 г., постановено по НАХД № 4/2016 г. на Районен съд Несебър, В ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 15-0304-003184/18.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Г.Д.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.) е определена глоба в размер на 400 лева

И вместо него ПОСТАНОВЯВА,

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0304-003184/18.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, в частта му, в която на Г.Д.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.) е определена глоба в размер на 400 лева, като ОПРЕДЕЛЯ глоба в размер на 250 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/05.02.2016 г., постановено по НАХД № 4/2016 г. на Районен съд Несебър в останалата му част.

 

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.