О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 

гр.Бургас, № 605/ 11.03.2015г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито съдебно заседание на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                            СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№440 по описа на Административен съд-Бургас за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на К.П.С. *** чрез адв.Ст.С. *** за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 45 лева и неимуществени вреди (изразяващи се в болки и страдания) в размер на 15 000 лв., от които частично се претендират 7 000 лв., настъпили вследствие претърпяно ПТП по вина на ответника. 

Съдът счита, че така формулираната претенция не му е подсъдна.

Съгласно чл.1, ал.1 от ЗОДОВ държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Според втората алинея на чл.1 от ЗОДОВ исковете по ал.1 се разглеждат по реда, установен в АПК.

Цитираните законови разпоредби регламентират като подсъдни на административните съдилища само искове за обезщетение на вреди, произтичащи от незаконосъобразни административни актове, действия или бездействия на административни органи при или по повод изпълнение на административна дейност.

Методите за осъществяване на административната дейност имат императивен характер, водещ до възникването на властнически правни последици.

В случая се претендира обезщетение, произтичащо от неправомерно бездействие на органи и/или длъжностни лица на Община Поморие да изпълнят задължение вменено от нормата на чл.167, ал.1, предложение първо от ЗДвП. Според тази разпоредба лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. 

Действията, които общината следва да извърши за да спазва вмененото й задължение като лице, стопанисващо пътя, по своя характер и съдържание не са действия при или по повод изпълнение на административна дейност.

За това претенцията за обезвреда подлежи на разглеждане по реда на чл.49 и сл. от ЗЗД пред общите съдилища, защото отговорността е деликтна - общината отговаря за бездействието на работниците и служителите, на които е възложила дейността по поддържането на пътя .

В процесният случай, съобразно родовата подсъдност по чл.103 от ГПК и арг. от чл.104, т.4 от ГПК и местната подсъдност по чл.108, ал.1 от ГПК искът се явява подсъден на Районен съд – Поморие, а не на Административен съд - Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, Административен съд - Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 440/2015г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Поморие.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                              СЪДИЯ: