РЕШЕНИЕ

 

№  131             29.01.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на осемнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Й.Б.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 43 по описа за 2018 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Н. И. К., в качеството си на управител на „Енерджи тийм 2016“ ООД, ЕИК ****, чрез адв. Н.М. – БАК, със адрес *** против решение №1784/17.11.2017 г. постановено по а.н.д. № 4706/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 1918/22.08.2017 г. на заместник - директора на ТД на НАП Бургас, с което на касатора за нарушение чл.42, ал.1, т.4 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)  и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3 000 лв., като е намален размерът на наказанието на 500 лв.

В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното решение е незаконосъобразно и неправилно. Посочват се доводи за допуснати съществени процесуални нарушения и несъответствие с материалния закон. Касаторът счита, че неправилно първоинстанционния съд е изменил размера на санкцията, тъй като същия не може да преквалифицира санкционната норма. Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

         В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не изпраща представител.

         Ответникът – ТД на НАП - Бургас, редовно и своевременно призован не изразява становище по съществото на спора.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за отхвърляне на касационната жалба, поради нейната неоснователност.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за основателна по следните съображения:

         С НП, на санкционираното дружество „Енерджи тийм 2016“ ООД е наложена имуществена санкция, за това че при извършена на 08.08.2017 г. оперативна проверка на търговски обект – кафене „Корнер бар и динър“, находящ се в гр.Бургас, ул. Сан Стефано“ № 62, стопанисвано от касатора е установено, че лицето по чл. 3 от ЗДДС, със стационарен обект не съхранява в обекта книгата за дневните финансови отчети на Фискалното устройство (ФУ) марка Датекс DP-150KL с ИН на ФУ DТ467585 и ИН на ФП № 02467585. При поискване по време на проверката, същата не е представена.

         За установеното нарушение е съставен протокол за извършена проверка № 0329093/08.08.2017 г., както и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е предявен на упълномощено лице, подписано без възражения, и въз основа на който е издадено процесното НП.

         За да постанови съдебното решение, Районен съд – Бургас е приел, че от събраните по делото гласни и писмени доказателства, в т.ч. показанията на свидетелите, протокола за извършена проверка по безспорен начин се установява извършеното нарушението. Счита, че в настоящия случай нарушението очевидно не е довело до неотразяване на приходи. Дори напротив, от направена проверка е установено, че извършена покупка за която е бил връчен фискален бон от 04.098.2017 г. е била отразена в КЛЕН за 04.08.2017 г. Съдът е намерил, че административнонаказателният орган неправилно е санкционирал жалбоподателя на основание  чл. 185, ал.2 изречение първо от ЗДДС с имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева. Според него, установената материална незаконосъобразност не е основание за цялостна отмяна на наказателното постановление, а само за неговото изменение. Позовал се е се на субсидиарното приложение на чл. 337, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, според която се дава възможност на съда да приложи разпоредбата на  чл. 185, ал.2 изречение последно вр.  ал.1 от ЗДДС и определи по-нисък размер на имуществената санкция, като същата е била намалена от 3000 на 500 лева, тъй като нарушението е извършено за първи път. Предвид изложеното съдебният състав е измеил НП в частта му относно размера на наложеното наказание, от 3 000 лв. на 500 лв., а в останалата част да бъде потвърдено.

         Така постановеното решение е неправилно.

         Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл.42, ал.1, т.4 от ЗДДС, лицето по чл. 3 (ЗДДС) със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.

         Санкционната норма на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС постановява, че извън случаите по ал. 1 на лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3 000 до 10 000 лв. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1. Нормата е бланкетна, което ангажира наказващият орган да посочи конкретна подзаконова норма, каквато в настоящият случай е нормата на чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ.

         Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ е нормативен акт по прилагане на чл. 118 от ЗДДС. От доказателствата по делото се установи, че при извършена проверка в търговски обект - кафене „Корнер бар и динър“, находящ се в гр.Бургас, ул. Сан Стефано“ № 62, стопанисвано от „Енерджи тийм 2016“ ООД, лицето по чл. 3 от ЗДДС, със стационарен обект не съхранява в обекта книгата за дневните финансови отчети на Фискалното устройство (ФУ) марка Датекс DP-150KL с ИН, както и на ФУ DТ467585 и ИН на ФП № 02467585, като при поискването й по време на проверката, същата не е представена. Това неизпълнение на вмененото с чл.42 от Наредбата задължение е установено от законодателя като административно нарушение.

         Касационният състав счита, че установените факти изпълват състава на две отделни административни нарушения по смисъла на посочената разпоредба, а именно несъхраняване в търговския обект на книгата за дневните финансови отчети за текущата година, поради което, макар и правилно двете нарушения да са били констатирани с единствен АУАН, а административнонаказателната отговорност на нарушителя да е била ангажирана с единствено НП, то в същото е следвало да бъдат посочени две отделни санкции, за всяко от санкционираните нарушения.

         Горните изводи съдебният състав извежда от разпоредбата на чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, според която лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. Става ясно, че при наличие на два отделни ЕКАФП в обекта е следвало да бъдат съхранявани две отделни книги за дневните финансови отчети, като липсата на всяка една от тях представлява отделно и самостоятелно административно нарушение.

С оглед на изложеното,  касационният състав намира, че неправилно първостепенният съд е изменил наложената санкция по чл.185, ал.1 от ЗДДС, вместо да отмени оспореното НП. Като е изменил наказателното постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и оспореното НП.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. ІІ-от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение 1784/17.11.2017 г. постановено по а.н.д. № 4706/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 1918/22.08.2017 г. на заместник - директора на ТД на НАП Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.4 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., като на основание чл.185, ал.2, изр.2  съда е намалил размера на имуществената санкция от 3 000лв. на 500 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1918/22.08.2017 г. на заместник - директора на ТД на НАП Бургас, с което на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС, за нарушение на чл.42, ал.1, т.4 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ, във вр. с чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ  1.        

                                                                                    

                                                                              2.