Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   282                 от  22.02.2016 г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 43 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на К.Н.И. ЕГН ********** *** с адрес за призоваване гр. Омуртаг, ул. „Генералска“ *** против Решение № 1702/07.12.2015 г., постановено по НАХД № 4399/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0769-002117/01.09.2015 год., издадено от Началника сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора, редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по съображения различни от заявените в жалбата.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на К.Н.И. против Наказателно постановление № 15-0769-002117/01.09.2015 год., издадено от Началника сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП на И. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Прието е, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното постановление, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него, а от събраните доказателства безспорно се установява осъщественото административно нарушение.

Решението на Районен съд Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият касационен състав установи, че оспореното първоинстанционно решение на БРС е постановено при съществено нарушаване на съдопроизводствените правила. За да потвърди обжалваното пред него наказателно постановление, състав на БРС е приел, че от събраните по делото писмени доказателства – АУАН, НП, три броя протоколи за ПТП, опис-заключение по щета и гласни доказателства – показанията на актосъставителя безспорно се установява осъщественото от К.И. административно нарушение. Нещо повече, в мотивите на съдебния акт, първоинстанционния съд подробно е анализирал съдържанието на цитираните писмени доказателства, в т.ч. и трита протокола за ПТП, които са обосновали извода за доказаност на нарушението.

При проверка на писмените доказателства, приложени към първоинстанционното производство, настоящия съдебен състав установи, че по делото липсват цитираните и анализирани от първоинстанционния съд три броя протоколи за ПТП. Нещо повече, акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са приложени след приключване на съдебното следствие (след протокола от съдебно заседание от 11.11.2015 год.) и преди съдебното решение. Протоколът от с.з. и съдебното решение са с поредни номера (л. 12 и л. 13-14), докато приложените между тях АУАН и НП са без номер, което предполага, че същите са поставени там след приключване на съдебното следствие и след изготвяне на съдебния акт.

Анализът на горните факти и обстоятелства обосновава извод, съгласно който първоинстанционния районен съд е подложил на анализ и е формирал правните си изводи въз основа на писмени доказателства, които липсват по делото. Така констатираното съставлява грубо нарушаване на съдопроизводствените правила, което налага отмяна на първоинстанционното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1702/07.12.2015 г., постановено по НАХД № 4399/2015 г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр. Бургас

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                      

                                          

        2.