Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:582                                 26.03.2015г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                              VІІ състав

На шести март                                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:….Румен Йосифов

Секретар: С.Х.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 43 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производство по реда на чл.268 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от адвокат Г.Д., в качеството й на пълномощник на 97 физически лица, срещу решение № 105/19.11.2014г. на директора ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалбата им срещу отказ за присъединяването им като кредитори в производство по събиране на публични вземания, постановен от публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас – ИРМ Сливен, материализиран в писмо № 0738-000165/27.10.2014г.

Жалбоподателите, упълномощили адв.Г.Д. са:

1.      А.К.Г., ЕГН-**********,***17;

2.      Б.С.М., ЕГН-**********,***12;

3.      Б.А.А., ЕГН-**********,***45;

4.      Б.А.И., ЕГН-**********,***31;

5.      Д.Т.Т., ЕГН-**********,***42-Б-16;

6.      Д.Д.Д., ЕГН-**********,***

7.      Д. Михайлов З., ЕГН-**********,***2;

8.      Д.И.Ж., ЕГН-**********,***10;

9.      Д.Д.П., ЕГН-**********,***36;

 10.   Д.С.А., ЕГН-**********,***100;

11.    Й.Б.С., ЕГН-**********,***33;

12.    К.Н.Б., ЕГН-**********,***31-Г-21;

13.    Е.Х.М., ЕГН-**********,***49;

14.    Ж.Г.О., ЕГН-**********,***;

15.    Ж.К.К., ЕГН-**********,***;

16.    Ж.Б.Ж., ЕГН-*********,***39-А-12;

17.    З.Б.Д., ЕГН-**********,***;

18.    З.Ю.Ч., ЕГН-**********,***41;

19.    Л.П.Г., ЕГН-**********,***;

20.    М.Х.С., ЕГН-**********,***;

21.    М.К.Г., ЕГН-**********,***;

22.    М.И.А., ЕГН-**********,***55;

23.    П.А.О., ЕГН-**********,***;

24.    П.К.П., ЕГН-**********,***59;

25.    Р.С.К., ЕГН-**********,***57;

26.    С.И.С., ЕГН-**********,***37;

27.    С.Т.Р.,***;

28.    Ф.Н.И., ЕГН-**********,***017;

29.    Х.С.Д., ЕГН-**********,***31;

30.    Ю.Х.Ю., ЕГН-**********,***23;

31.    Я.С.А., ЕГН-**********,***81;

32.    А.Г.О., ЕГН-**********,***7;

33.    А.Н.П., ЕГН-**********,***14;

34.    А.С.А., ЕГН-**********,***22;

35.    А.С.К., ЕГН-**********,***51;

36.    А.М.Г., ЕГН-**********,***19;

37.    А.А.М., ЕГН-**********,***29;

38.    А.И.А., ЕГН-**********,***19;

39.    А.Г.О., ЕГН-**********,***30;

40.    А.А.И., ЕГН-**********,***23;

41.    Б.А.Й., ЕГН-**********,***;

42.    Б.С.Б., ЕГН-**********,***28;

43.    В.О.Х., ЕГН-**********,***10

44.    В.Д.М., ЕГН-**********,***13;

45.    В.Б.П., ЕГН-**********,***15;

46.    Г.С.С., ЕГН-**********,***;

47.    Д.Д.Д., ЕГН-**********,***;

48.    Д.Д.М., ЕГН-**********,***;

49.    Д.С.Д., ЕГН-**********,***31-А-12

50.    Е.Х.Д., ЕГН-**********,***31-А-12;

51.    Ж.П.С., ЕГН-**********,***;

52.    З.И.Б., ЕГН-**********,*** 35;

53.    И.С.Й., ЕГН-**********,***18;

54.    И.П.Я., ЕГН-*********,***15;

55.    И.Й.Н., ЕГН-**********,***;

56.    Й.Я.Н., ЕГН-**********,***11;

57.    К.Й.М., ЕГН-**********,***12;

58.    М.В.И., ЕГН-**********,***30;

59.    М.С.Х., ЕГН-**********,***;

60.    М.О.Й., ЕГН-**********,***25;

61.    М.С.М., ЕГН-**********,***;

62.    М.Г. Бахрова, ЕГН-**********,***;

63.    М.Д.С.,***11-Г-10;

64.    М. Калчева Б., ЕГН-**********,***;

65.    Г.Н.И., ЕГН-**********,***;

66.    Г.Н.Х., ЕГН-**********,***17;

67.    Г.С.Б., ЕГН-**********,***16;

68.    Д.Д.С., ЕГН-**********,***;

69.    Д.Г.И., ЕГН-**********,***;

70.    Д.В.Д., ЕГН**********,***;

71.    К.А.Т., ЕГН-**********,***;

72.    Л.И.О., ЕГН-**********,***;

73.    М.А.О., ЕГН-**********,***;

74.    М.Д.Г., ЕГН-**********,*** 29-А-21;

75.    Н.С.М., ЕГН-**********,***;

76.    Н.Н.С., ЕГН-**********,***;

77.    О.А.У., ЕГН-**********,***;

78.    П.С.С., ЕГН-**********,***;

79.    П.Д.М., ЕГН-**********,***-А;

80.    Р.Х.С., ЕГН-**********,***;

 81.   Р.Г.Д., ЕГН-**********,***;

82.    Р.О.Н., ЕГН-**********,***;

83.    Р.Д.А., ЕГН-**********,***;

84.    С.В.С., ЕГН-**********,***17;

85.    С.Г.Г., ЕГН-**********,*** Б;

86.    С. Щилиянов Н., ЕГН-**********,***;

87.    С.С.Б., ЕГН-**********,***;

88.    С.Б.А., ЕГН-**********,***2-Б-1;

89.    С.К.Б., ЕГН-**********,*** 88;

90.    С. А.И., ЕГН-**********,***17;

91.    Х.С.С., ЕГН-**********,***;

92.    Х.Я.Х., ЕГН-**********,***;

93.    Т.И.И., ЕГН-**********,***21-А-23;

94.    Щилиян Х.Й., ЕГН-**********,***18;

95.    Я.Г.М., ЕГН-**********,***;

96.    Я.Б.С., ЕГН-**********,***;

97.    Я.И.Н., ЕГН-**********,***;

В сезиращата съда жалба се счита, че оспореното решение с което е потвърден отказът на публичния изпълнител, е незаконосъобразно, поради което се иска отмяната му и произнасяне по същество, с което да се допусне присъединяването на жалбоподателите като кредитори в провежданото публично изпълнение. Излага се довод, че жалбоподателите са привилегировани кредитори по силата на чл.136, ал.1, т.5 от ЗЗД, поради което независимо от липсата на предвиден ред за присъединяването им в ДОПК, те следва да бъдат присъединени, тъй като последното представлява неуреден случай, за който приложение следва да намери ГПК, а последният съблюдава нормата на чл.136 от ЗЗД.

В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адв.Г.Д., която поддържа жалбата на изложените основания и пледира за потвърждаването й. В писмената защита адв.Д. доразвива тезата си и иска уважаване на жалбата, като се позовава на практика на Европейския съд по правата на човека.

Ответникът, директор на ТД на НАП-Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д., оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли и остави в сила оспорения акт. Не претендира разноски по делото.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и доказателствата по делото, обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Предмет на обжалване е решение № 105/19.11.2014г. на директора ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалбата на посочените по-горе 97 жалбоподатели срещу отказ за присъединяването им като кредитори в производство по събиране на публични вземания, постановен от публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас – ИРМ Сливен, материализиран в писмо № 0738-000165/27.10.2014г. Жалбата е подадена от лица адресати на оспореното решение, чрез директора на ТД на НАП в рамките на преклузивния 7-дневен срок за обжалването на решението (същото е връчено на 12.12.2014г., а жалбата е подадена на 17.12.2014г.).

С молба вх.№ 12992/21.10.2014г. до публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас – ИРМ Сливен, жалбоподателите чрез адв.Д. са поискали да бъдат присъединени като кредитори в производство по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 738/2014г. по описа на ТД на НАП-Бургас – офис Сливен, провеждано срещу длъжника „Консорциум ЛТБ-България ХГ“ООД, ЕИК-119678891. Посочили са и са представили като изпълнителни титули удостоверения от Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-Сливен, съгласно които пред същата са образувани изпълнителни производства по издадени в полза на жалбоподателите изпълнителни листи срещу „Консорциум ЛТБ-България ХГ“ООД за неизплатени трудови възнаграждения.

С писмо изх.№ 0738-000165/27.10.2014г., С. Цонева в качеството й на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, ИРМ-Сливен, постановила отказ за присъединяването им като кредитори с мотив, че изпълнителното им основание не отговаря на предвидените в чл.209 от ДОПК актове и вземанията им не са публични по смисъла на чл.162 от ДОПК.

Пълномощникът на жалбоподателите адв.Д. е подала в срок жалба срещу този отказ, което станало повод директорът на ТД на ТАП-Бургас да издаде обжалваното решение № 105/19.11.2014г. В него той разгледал по същество направеното искане за присъединяване, като оставил без уважение жалбата приемайки, че кредиторите по граждански правоотношения (частни вземания) не могат да се приравнят към държавата и да се включат по вземанията определени от ДОПК като публични. Не е споделил възраженията, че е налице неуреденост на правоотношенията в ДОПК, позовавайки се и на чл.458 от ГПК, според който държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й публични вземания.

При така установената фактическа обстановка, се налагат следните правни изводи :

Жалбата е подадена в срока по чл.268, ал.1 от ДОПК, от надлежна страна, чийто законни интереси са били засегнати от издадения от органа индивидуален административен акт, което я прави процесуално допустима. В чл.268, ал.1 от ДОПК е посочено, че право на жалба имат длъжникът или взискателят, качества които настоящите жалбоподатели нямат, но предвид факта, че се касае за искане за встъпване в производството на заинтересовани лица по смисъла на чл.6, ал.2 от ДОПК, вр. чл.153, ал.1 от АПК и § 2 от ДР на ДОПК, отказът за конституирането им подлежи на обжалване по аргумент от чл.229, ал.1, т.1 от АПК, вр. § 2 от ДР на ДОПК.

По същество на жалбата относно искането на жалбоподателите за присъединяването им като кредитори в производството по събиране на публични вземания, съдът взе предвид следното: Съгласно чл.217, ал.1 от ДОПК, в това производство могат да се присъединяват публични взискатели, както и кредитори, чието вземане е обезпечено с ипотека, залог или особен залог, както и тези, които са упражнили право на задържане. Вземанията които жалбоподателите имат срещу „Консорциум ЛТБ-България ХГ“ООД, не попадат в нито една от тези хипотези. Те имат характеристиките на вземания по смисъла на чл.136, ал.1, т.5 от ЗЗД – вземания на работници и служащи, произтичащи от трудови отношения, поради което се ползват с привилегия като изпълнително основание пред вземанията на държавата, които са в следващия ред. Въпреки това не е допустимо същите да бъдат събирани от публичния изпълнител поради невключването им в чл.217, ал.1 от ДОПК.

Не може да се приеме възражението на жалбоподателите за неуреждане на настоящата хипотеза в ДОПК поради непосочването им сред лицата които имат право на присъединяване на основание чл.194 от ДОПК, тъй като в чл.191, ал.3 и 4 от ДОПК е посочен какъв е редът за събиране на публични вземания когато срещу имуществото на длъжника са започнали принудителни изпълнителни действия по реда на ГПК, както е в случая съгласно представените удостоверения от Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-Сливен. В тези случаи държавата се смята винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение на НАП за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение, а от своя страна НАП издава удостоверение, което съдържа информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото, срещу което е започнато принудително изпълнение. Изводът е, че цялостното изпълнение – както на частното вземане, така и на публичното такова, следва да бъде проведено от частния (респ. държавния ) съдебен изпълнител по реда на ГПК. В тази връзка редът за събиране на вземания на работници и служители при конкуренция с публични вземания, е уреден и не може по аналогия тези вземания да се приравняват на вземанията обезпечени с ипотека, залог или особен залог, както и тези върху които е упражнено право на задържане, за които е допустимо да бъдат присъединени в провеждано публично изпълнение.

В този ред на правните съждения, заради липсата на предоставена от законодателя възможност вземанията на жалбоподателите да бъдат реализирани по реда на публичното изпълнение поради невключването им в чл.217, ал.1 от ДОПК (за разлика от вземанията обезпечени с ипотека, залог или особен залог, както и тези върху които е упражнено право на задържане), жалбоподателите не могат да бъдат присъединени като кредитори в образуваното производство по събиране на публични вземания, какъвто верен извод, макар и по други съображения, са направили директорът на ТД на НАП-Бургас и публичният изпълнител при ТД на НАП-Бургас – ИРМ Сливен, а това налага оставяне без уважение на жалбата срещу техният отказ.

При този изход на спора и на основание чл.161, ал.1 АПК, ответникът по жалбата има право на юрисконсултско възнаграждение в размера до минималното възнаграждение за един адвокат, но такова искане по настоящото дело не беше направено.

Мотивиран от горното и на основание чл.268 от ДОПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от адвокат Г.Д., в качеството й на пълномощник на 97-те идентифицирани по-горе физически лица, срещу решение № 105/19.11.2014г. на директора ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалбата им срещу отказ за присъединяването им като кредитори в производство по събиране на публични вземания, постановен от публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас – ИРМ Сливен, материализиран в писмо № 0738-000165/27.10.2014г.

Решението, съгласно чл.268, ал.2 от ДОПК, не подлежи на обжалване.    

 

                                      

                                                                            СЪДИЯ: