ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 06.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шести март                                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 43 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

ЖалбоподателятЛукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се представлява от юк. М. с представено по делото пълномощно.

Ответникът – началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се представлява от юк. Т.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД  с ЕИК по БУЛСТАТ  ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8104, представлявано от Председателя на Управителния съвет С. М. А. срещу Решение № 7139/26.11.2012г. на Началника на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Юк. М.: Поддържам жалбата и доказателствените искания към нея, както са заявени.

Моля да задължите ответника на основание чл. 14, ал. 3 от АПК да представи по делото преводи на документите, част от административната преписка, които са  представени на чужд език.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Относно искането на ответната страна за допускане на експертиза, считам същото за неоснователно. Решението на Началника на МП „Нефтопристанище” Бургас се основава на извършена експертиза от Централна митническа лаборатория, която съгласно чл. 27 от Устройствения правилник изследва и анализира идентификаторите на стоките за целите на митническия контрол и за нуждите на Европейския съюз като извършва анализ на стоки за митнически цели. Следователно анализите, които извършва са изцяло за митническия контрол и експертизата е годно доказателствено средство и следва да бъде кредитирана. Да се отхвърли искането на ответната страна.

Ще представя доказателствата преведени по надлежния ред.

 

РЕПЛИКА на юк. М.: Заявените с жалбата доказателствени искания са направени именно с цел оспорването на резултатите от изготвената експертиза, въз основа на която е издадено обжалваното решение. В експертизата не са посочени методите и показателите, по които са извършени изследванията. Ето защо, поддържам искането си, както е заявено.

 

Юк. Т.: На л. 68 е представена Експертиза № 27/10.09.2012г., като в т. 7 – „Резултати:” са посочени показателите, резултата и метода.

 

Юк. М.: Методът препраща към Приложение А от Обяснителни бележки към Глава 27 на КН, без да е ясно какви показатели са изследвани и по какъв конкретно метод.

 

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно химическа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото и  извърши необходимите справки и анализи, да отговори на поставените в  жалбата в Раздел І, т. 2, въпроси от 1 до 6, при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице Д. Л..

 

ЗАДЪЛЖАВА Началника на МП „Пристанище Бургас център” да представи в превод на български език, намиращите се в административната преписка доказателства  на чужд език, в 20-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2013 година от 9,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на депозита, за изготвяне на заключението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: