Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 418                     Година 19.03.2012       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и осми март две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря Й.Б.

Прокурор :

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 43 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Ванко 2008” ЕООД, с.***, представлявано от управителя И.Н.Ж. против заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 1136/08.09.2011г. издадена от Директора на ТД на НАП – Бургас. Със заповедта на основание чл.186, ал.1, т.1, б.”а”, вр. с ал.3 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка „Затваряне на обект”, на кафе „Дианджело”, находящ се в гр. Бургас, ул.”Сан Стефано” бл.2, стопанисван от дружеството – жалбоподател, като на основание чл.187 ЗДДС е забранен достъпа до обекта за срок от 1 месец и е указано наличните стоки да бъдат отстранени в срок до 3 дни от връчването на заповедта. В жалбата се прави искане да се отмени оспорваната заповед, като необоснована, неправилна, немотивирана и незаконосъобразна. В съдебно заседание,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по жалбата – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед № 1136/08.09.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, на дружеството е наложена принудителна административна мярка – затваряне на обект – кафе „Дианджело”, находящ се в гр. Бургас, ул.”Сан Стефано” бл.2 а срок от 1 месец, както и забрана достъпа до обекта за срока на действие на принудителната административна мярка. Като правно основание на издадената заповед са посочени разпоредбите на чл.186, ал.1, т.1, б.”а” , във вр. с чл.186, ал.3, във вр. с чл.187 от ЗДДС, във вр. с чл.7, ал.1, т.2 от ЗНАП, във връзка с АУАН № 0004732 от 20.05.2011г., НП  № 1136 от 08.09.2011г., за нарушение на разпоредбите на чл.185, ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.60, ал.1 от АПК.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящият съдебен състав счита, че заповед № 1136/08.09.2011г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия и в предвидената от закона писмена форма.

Съгласно чл.186, ал.3 от ЗДДС, принудителната административна мярката се налага с мотивирана заповед от органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. От тази правна норма следва изводът, че заповедта издадена по този ред, в качество и на индивидуален административен акт, следва да отговаря на всички законови изисквания по чл.59 от АПК. Съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК, административният акт следва да съдържа фактическите и правни основания за неговото издаване.

В случая принудителната административна мярка е наложена, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.”а” ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба (фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба), отпечатан и издаден по установения ред за доставка/продажба. В тази норма законодателя е предвидил различни хипотези за налагане на ПАМ, като задължение на административния орган е да посочи конкретно приложимата във всеки отделен случай, което задължение не е изпълнено от ответника. От заповедта не става ясно, дали тя е издадена за неспазване на реда или за неспазване на начина за издаване на съответния документ за продажба, което само по себе си възпрепятства съдът да извърши проверка за наличието на предпоставките за издаването и. 

Непосочването на конкретното правно основание, не би било съществено процесуално нарушение, ако то би могло да се изведе от изложените в заповедта фактически основания. В оспореният акт, обаче не се съдържа абсолютно никакви фактически основания, за неговото издаване, което обстоятелство препятства възможността на съда да извърши преценка на неговата законосъобразност. Ето защо, следва да се приеме, че заповедта за налагане на принудителна административна мярка е незаконосъобразна, като издадена при липса на фактически и правни основания в нарушение на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и следва да бъде отменена.

Оспорената административна заповед е незаконосъобразна и поради липса на мотиви относно определянето на срока на приложение на административната принуда. Предвиденият в закона срок за налагане на мярката е до един месец, т.е. срокът не е фиксиран и при определяне на неговата продължителност, органът следва да обоснове и мотивира конкретната му продължителност. Липсата на мотиви относно срока, за който се прилага принудителната административна мярка, също съставлява нарушение на изискването на чл.59, ал.2, т.4 от АПК и лишава съда от възможност да установи дали актът е издаден  в съответствие с целта на закона - чл.146, т.5 от АПК. След като законодателят е предвидил срок до един месец за налагане на тази мярка, то административният орган е бил длъжен да обоснове защо е определил максимално предвиденият срок, посочен в закона за налагане на тази мярка и като не е направил това, съдът не би могъл да прецени дали той е упражнил това свое правомощие в съответствие с целите на закона.

   По изложените съображения жалбата на „Ванко 2008” ЕООД се явява основателна и на основание чл.172, ал.2, предл. второ от АПК, обжалваната заповед следва да бъде отменена, като незаконосъобразна.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС № 1136/08.09.2011г. издадена от Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: