ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно (К) дело    номер    43    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.00 часа се явиха:

За частният жалбоподател – Х.С.С., редовно уведомен, се явява адвокат Г..

Ответникът по частната жалба – Общинска служба земеделие Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

        

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Г. – Поради това, че Общинска служба земеделие - Бургас не е изпълнила задължението си да изпрати преписката по заявление № 118/04.12.1991 г. на Административен съд - Бургас, но  справката, която направихме по делото, те са вземали становище и считам, че можем да приключим събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че следва да се изпълни указанието на съда и Общинска служба земеделие – Бургас да изпрати исканата преписка и за неизпълнение на това задължение следва да се наложи санкция.

         Съдът намери, че доказателствата приложени към първоинстанционното дело са достатъчни, за да бъде извършена преценка по законосъобразността на оспорения съдебен акт, поради което делото не следва да бъде отлагано повторно, следва да бъде отменено определението, с което се задължава Общинска служба земеделие гр. Бургас да представят пълната административна преписка по повод на заявление № 118 от 04.12.1991 г. Предвид липсата на други доказателствени искания да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход по същество.

         Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 04.03.2010 г., с което е задължена Общинска служба земеделие - Бургас да представи пълната административна преписка по заявление № 118/04.12.1991 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ Г. – От името на моя доверител, Ви моля да уважите жалбата му и постановите решение, с което да задължите Общинска служба земеделие да постанови решение, с което да признае право на собственост на моя доверител в размер на 9 дка, за което има постановено решение, че ще бъде обезщетен по чл.10б от Закона за възстановяване собствеността на земеделски земи. Но моля на основание чл.89, ал.1 т.г от ГПК на Общинска служба земеделие да бъде наложена глоба за неизпълнение на определението на съда.

         Ще представя писмена защита.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за основателна, поради което следва да се уважи.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: