ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

 2. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно (К)   дело    номер   43     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.35 часа се явиха:

За частният жалбоподател – Х.С.С., редовно призован, се явява адвокат Г..

Ответникът по частната жалба – Общинска служба земеделие Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Бургас, нередовно призована.

В залата присъства прокурор Желязко Георгиев.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ – Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото, въпреки нередовното призоваване на Окръжна прокуратура гр. Бургас. Запознат съм със жалбата и представените доказателства. 

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ Г. - Нямам възражения за даване ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е частна жалба, с която се оспорва определение на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по гражданско дело на същият съд, поради просрочие.

 

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Г. – От името на моя доверител поддържам частната жаба. Моля да приемете представените с частната жалба писмени доказателства. Моля за изясняване на фактическата обстановка да се изиска от Общинска служба земеделие Бургас административната преписка по заявление № 118 от 04.12.1991 г.  Твърдим, че представената административна преписка по делото не е пълна. Има още доказателства, като молби от доверителят ми, с които е направено искане за възстановяване на 9 дка земя, за която няма постановено решение. Имаме решение, с което възстановят земи 48,5 дка, и отказват 10 дка, от които 9 дка в м. „Баш бунар” и 1 дка в м.”Гюнгюрме”.

ВЪПРОС НА СЪДА – Кога сте уведомени?

АДВОКАТ Г. – Твърдим,  че не сме обезщетени, а не че не е влязло в сила решение. Моят доверител не е обжалвал първото решение. Такова решение не е постановено от Общинска служба земеделие – Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА – По делото има представена административна преписка, и е изпратена от Общинска служба земеделие - Бургас, но твърдите, че не е пълна?

АДВОКАТ Г. – Преписката е представена от нас, това което ние разполагаме. Моят доверител, има още молби, които не са представени с преписката. Той не твърди, че първото решение не е влязло в сила, а оспорва, че не е обезщетен, дали със земя или със бонове.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата и доказателствените искания счита, че искането на адвокат Г. за представяне на пълната административна преписка по подадено заявление № 118/04.12.1991 г. е основателна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА Общинска служба земеделие – Бургас в 7-дневен срок от получаването на съобщението да представи пълната административна преписка  по повод на заявление № 118/04.12.1991 г.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират доказателства и становища по делото.

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 15.04.2010 г. от 11:00 часа, за която дата и час, страните да се считат за редовно уведомени.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: