О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 821                   от 07.04.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седми април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 439 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Техномаркет България“ АД с ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 361, представлявано от изпълнителните директори Н.И.К. и Е.Б.Г., чрез представляващия ги юрисконсулт О.Б.В. против Задължително предписание по смисъла на чл. 193, т. 2 от Закона за защита на потребителите, обективирано в Констативен протокол № К-0195634/16.02.2015 год., изготвен от Д.И. – инспектор при КЗП РД гр. Варна. Заявено е твърдение, че така даденото задължително предписание е нищожно, алтернативно незаконосъобразно, поради което е формулирано искане за прогласяване на нищожността, респ. отмяната му като незаконосъобразно.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 551/05.03.2015 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес от юрисконсулт О. В. на 13.03.2015г. В указания срок (20.03.2015г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Техномаркет България“ АД с ЕИК 200586330, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 361, представлявано от изпълнителните директори Н.И.К. и Е.Б.Г., чрез представляващия ги юрисконсулт О.Б.В. против Задължително предписание по смисъла на чл. 193, т. 2 от Закона за защита на потребителите, обективирано в Констативен протокол № К-0195634/16.02.2015 год., изготвен от Д.И. – инспектор при КЗП РД гр. Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 439/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: