ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  418            12 март 2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  дванадесети март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 439  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е образувано по жалба/наречена възражение/ на Ж.Б.Т. *** „ във връзка с получено съобщение, изх. №5-94-Д-142/3/24.01.2014 година” за издадена виза и изготвяне на проект за надстройка на съществуваща вилна сграда/основно застрояване/ за новообразуван имот №221 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Червенка”, землище на на гр. Черноморец, Община Созопол /ПИ 81178.41.221 по КК/. Изразява несъгласие  с изготвянето на нов проект за надстройка на съществуващата сграда.

           С определение № 336 от 25.02.2014 година, съдът е оставил без движение жалбата /наречена възражение/ на Ж.Т., като му е указал, че същата не отговаря на изискванията на чл.150, т.5, 6 и 7 АПК и следва в седем дневен срок от уведомяването да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да посочи кой административен акт обжалва, в какво се състои неговата незаконосъобразност и какво иска от съда. Съобщението с това указание е получено лично от Т. на 05.03.2014 година./л.27 от делото/

           На 11.03.2014 година, с вх.№ 1859, е постъпило заявление от Ж.Т. с приложена квитанция за платена държавна такса и доказателства.

        С така постъпилата заявление, съдът счита, че не са изпълнени указанията му дадени с определение № 336 от 25.02.2014 година, поради което жалбата/ наречена възражение/ на Ж.Т. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал. 3 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

       О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наречена възражение/ на Ж.Б.Т. *** „ във връзка с получено съобщение, изх. №5-94-Д-142/3/24.01.2014 година” за издадена виза и изготвяне на проект за надстройка на съществуваща вилна сграда/основно застрояване/ за новообразуван имот №221 по плана на новообразуваните имоти на с.с. „Червенка”, землище на на гр. Черноморец, Община Созопол /ПИ 81178.41.221 по КК/.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 439 по описа на Административен съд – Бургас за 2014 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: