ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 10.07.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 439 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя „Агрокорн” ООД - редовно уведомен, се явява адв. П. с представено по делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОУИ”, сега „ОДОП” Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. с представено по делото пълномощно.

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Колева.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, с вх.№ 6553 от 02.07.2013 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх. № 2334/11.03.2013г., и тези по опис с вх. № 6752/09.07.2013г.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

 

Адв. П.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

Моля да приемете допълнително представените доказателства по опис с молба и препис за ответната страна, касаещи последващи доставки на жалбоподателя,  извършени в рамките на ревизионните периоди, както и фактури за осчетоводяване. Представям извлечение от счетоводна сметка за осчетоводяване на една единствена фактура от „Гленкор Грейн България”, която предния път беше представена, но в копие, а сега я представям в оригинал.

 

Юк. Ж.: Да се изслуша вещото лице. По повод представените вчера в 16,15 часа доказателствата, ще изразя становище във връзка с разноските.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице на представената в срок експертиза. Да се приемат представените по делото доказателствата.

 

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   С.В.А. – 49 години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението на вещото лице като обстойно, подробно и обосновано.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Ж. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС: Във връзка с отговора на въпрос № 1, въз основа на какво направихте тези изводи за осчетоводяванията - на стр.9 от експертизата?

 

         ОТГОВОР: Отговаряйки на въпроса,  ще кажа нещо по-общо за цялата експертиза - всички констатации, които съм направила по заключението, са направени след представяне лично от представляващите или от упълномощени лица на дружествата–доставчици документи, които съм сравнила с приложените по делото и няма разминаване между това, което на мен ми е представено и което съм видяла, с онова, което е приложено по делото. Говоря за абсолютно всички констатации, които съм направила в заключението, включително и за извършена детайлна проверка в счетоводството на жалбоподателя.

 

         ВЪПРОС: Да смятам ли, че счетоводствата на доставчиците не сте ги проверявали на място, а сте извършили проверка на доказателствата в счетоводството на жалбоподателя и на тези, които сте приели от упълномощени  лица?

 

         ОТГОВОР:  Аз отговорих на въпроса.

 

         ВЪПРОС: Установихте ли при жалбоподателя една част от стоките, предмет на спора, във връзка с извършената покупка от посочените доставчици,  да са заприходени първо в друга сметка, а не в сметка-304?

 

         ОТГОВОР: Да, при жалбоподателя има стоки, които изначално са заприходени по сметка 301-Доставки, като целта на това заприхождаване в посочената сметка е да бъде натрупана цената на придобиване на стоката, тъй като към нея са добавени и транспортни разходи, съпътстващи доставките на стоките, след което с така формираната цена на придобиване, стоките са прехвърлени от сметка 301 в сметка 304.

 

         ВЪПРОС: Като проверихте в счетоводството на жалбоподателя и приложените документи по делото, видяхте ли дали жалбоподателят разполага със собствени бази за съхранени на стоките, както и дали доставчиците разполагат с такива бази за съхранение?

 

         Адв. П.: Възразявам, това е правен въпрос.

 

         ОТГОВОР: Изследването на базите съм направила по обратен път – в зависимост от разтоварените количества в зърно-базите, посочени в кантарните бележки, съм изследвала какви са взаимоотношенията на жалбоподателя с дружествата, чиято собственост са тези бази. Възможно е и жалбоподателят да има собствени зърно-бази, но няма как да отговоря на въпроса, тъй като цялото количество зърно е разтоварено в зърно-базите, които съм описала.

 

         ВЪПРОС:  На стр. 10 в отговора на въпрос № 2, сте изготвили 6 справки за всеки един доставчик. Как направихте съпоставка между фактурите, които посочвате, че са издадени от съответния доставчик? Как сте групирали кантарните бележки за доставените количества от конкретния доставчик?

 

         ОТГОВОР: В счетоводството на жалбоподателя фактурата е окомплектована  с кантарна бележка. Там където е налице двустранно подписан приемо-предавателен протокол и декларация от търговеца на зърно, в някои от случаите кантарната бележка е заместена с друг вид документ, именован по различен начин, но съдържа същите реквизити като кантарната бележка и по този начин съм ги описала в приложенията.

 

         ВЪПРОС: В тези приложения не видях колона за товарителница към всяка една кантарна бележка. Има ли такива документи?

 

         ОТГОВОР: Онова, което съм изследвала, съм го записала в приложението.

 

         ВЪПРОС: Кантарните бележки, които сте видели прикрепени към фактурите, в оригинал ли бяха и има ли корекции на реквизитите и всички реквизити ли бяха попълнени?

 

         ОТГОВОР: В приложението съм описала съществени за мен реквизити – номер, дата, вида на зърното, бруто, тара и нето количество на зърното, рег. № на транспортното средство и базата на доставката. Дали са подписани не съм гледала.

 

         ВЪПРОС: Стоките, предмет на спора, жалбоподателят впоследствие всички от тях ли продава, или една част влага в собствена продукция? Има ли оставени стоки, които не са продадени, а стоят на склад в бази за съхранение?

 

         ОТГОВОР:  Това е друго изследване, за което съм нямала поставена задача. Искате да разберете дали съм изследвала наличните количества към края на периода  - не съм правила изследване на инвентарните описи.

 

         ВЪПРОС: По отговора на въпрос № 3, всички количества, които сте закупили, твърдите, че са продадени. Има ли такива, които не са продадени и стоят на склад?

 

         ОТГОВОР: Освен количествата закупени по процесните доставки, има и количества закупени по други доставки, които не са предмет на спора. Винаги количествата зърно заприходени в счетоводството на жалбоподателя е по-голямо отколкото изследваните количества по процесните фактури и доколкото става въпрос за родово определени вещи, аз не мога да кажа коя доставка е продадена. Разглеждала съм периодите по месеци, които месеци са данъчните периоди, разглеждани в акта. Обикновено наличните количества се изследват към края на периода. Не съм правила такова изследване, защото по така зададените въпроси, то не е било необходимо.

 

         ВЪПРОС: Установихте ли дали жалбоподателят е влагал част от стоките в собствено производство – хлебопроизводство?

 

         ОТГОВОР: Жалбоподателят се занимава с хлебопроизводство, но не съм изследвала количествата, които са вложени в това хлебопроизводство.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с отговора на в. 4, стр.12– посочвате, че осчетоводяването е на база първичен документ – какво имате предвид?

 

         ОТГОВОР: Първичен документ е фактура.

 

         ВЪПРОС: Във връзка с отговора на въпрос № 5, има Приложение № 7 - като направихте това приложение, водихте ли се на база по дати,  дали към определена дата, жалбоподателят е разполагал с количество стоки, за да може впоследствие да ги прехвърли на клиент и трети лица?

 

         ОТГОВОР: В дясната част към Приложение № 7 съм посочила фактурата и датата, на която е продадено количеството. Съобразила съм датите, на които количествата зърно са доставени при жалбоподателя и датите на които тези количества са продадени на негови контрагенти, като интервала от пет дни в плюс или минус съм елиминирала, тъй като законодателството дава възможност фактурата да бъде издадена в петдневен срок след прехвърляне собствеността на стоката.

 

         ВЪПРОС: Във връзка със съответните доставчици има Приложение от №  8 до Приложение № 12 - по същия начин ли сте процедирали?

 

         ОТГОВОР: По всички доставчици съм процедирала по същия начин на принципа на Приложение № 7.

 

         ВЪПРОС: Когато направихте справките по отношение на доставчиците, взехте ли предвид, че жалбоподателят е продавал и на трети лица?

 

         ОТГОВОР: Направила съм такъв анализ, тъй като в счетоводните разпечатки, приложени от доставчиците, има посочени продадените количества зърно и аз съм съобразила тези, които са продадени и на други контрагенти и тези, които са продадени на жалбоподателя. Счетоводните разпечатки, които излизат от различните софтуери на доставчиците, предоставят информацията по различен начин. Аз съм направила това изследване.

 

         ВЪПРОС: За всеки един от доставчиците сте посочили, че са водили стойностно сметка 304. Как установихте какви са количествата продадени стоки?

 

         ОТГОВОР: За повечето доставчици сметка 304 се води стойностно, само че фактурите, по които съответният доставчик е получател, са записани като номер, дата, име на доставчика и стойност. Направила съм съпоставка между общата стойност на фактурите, по които доставчикът е  получател. В Приложение №8  до Приложение № 12, в първата колона съм посочила облагаема стойност по фактурите, които съм сборувала и които представляват дебитните обороти на сметка 304. Количествата, които съм посочила, съм взела от фактурите. Приела съм, че това са количествата, които са заприходени при  съответния доставчик.

 

         ВЪПРОС: За „Страгъл Комерс” ЕООД сметка 304 се води количествено - от къде го видяхте?

 

         ОТГОВОР: По различен начин е организирана сметка 304 - действително е посочено количествено - единична цена, стойност и по вид зърно е организирана сметка 304.

 

         ВЪПРОС: Стр.15 за „Гленкор Грейн България” ЕООД, от къде ги взехте тези предходни  доставчици, като в хода на ревизията има установен друг предходен доставчик?

 

         ОТГОВОР: Гледала съм преките доставчици на „Гленкор Грейн България” ЕООД  по доставки, които са осчетоводени. Действително по време на насрещната проверка е посочен друг доставчик от „Гленкор Грейн България” ЕООД, но това не ме обвързва да направя различна констатация, съгласно счетоводните данни на дружеството.

 

         ВЪПРОС: По отношение на „Дани-Ирена Йолова” ЕООД на стр.16-17 - не сте посочили как са извършвани записванията?

 

         ОТГОВОР: Този доставчик е представил различен вид счетоводни разпечатки, но отново е налице достатъчно информация за номерата на фактурите от предходния доставчик и техните стойности. Първичните  документи са приложени  по делото и може да се направи извод, че този доставчик е притежавал тези количества.

 

         ВЪПРОС: Относно отговора на стр. 18 - най-горе - посетили ли сте на място последващи получатели ?

 

ОТГОВОР: Приложение № 7 е изготвено по информация от жалбоподателя.

 

ВЪПРОС:  На стр.18 във връзка с описаните от Вас зърно-бази - има ли издавани фактури за наем и отразени ли са в счетоводството на жалбоподателя?

 

ОТГОВОР: Издавани са фактури, по които жалбоподателят е заплащал освен наем и услуга по складиране и съхранение на стоки, като аз не съм описала абсолютно всички фактури, които са издадени, тъй като са много на брой.

 

Юк. Ж.: Нямам повече въпроси. Не съм съгласна с изводите на вещото лице и  рекапитулацията на задълженията на стр.27 и стр.30 от заключението. Вещото лице при изготвяне на експертизата посочва съответни фактури и кантарни бележки прикрепени от жалбоподателя - по съответните кантарни бележки няма никъде посочен доставчик. Обвръзката направена по фактури и кантарни бележка е във връзка с изготвена от самия жалбоподател справка, която е представена на вещото лице. Държа да отбележа, че видно от приложенията на вещото лице при съпоставката по дати, съответните доставчици на прекия доставчик, не са имали съответните количества стоки, предмет на спора, за да бъдат прехвърлени на прекия доставчик и в последствие на жалбоподателя. Държа да отбележа, както вещото лице посочи, че при доставчика тези сметки се водят само стойностно и вещото лице, за да направи анализ е следвало да вземе килограмите от фактурите, за да стигне до изводите, че доставчиците разполагат с количествата стоки. По отношение на доставчика „Страгъл Комерс”ЕООД по друго дело на  Административен съд Бургас, със същите страни, е установено, че тази сметка 304 е водена само стойностно.

Моля,  да представя екземпляр от заключението на вещото лице по адм. дело № 502/2012 г., тъй като вещото лице заяви, че е работило по документи, представени в предходното съдебно заседание и допускам, че тези счетоводни извлечения са новосъздадени, тъй като се получават такива разминавания.

Ще изложа подробни съображения за оспорване на експертизата в указан от съда срок.

В Приложение № 5 вещото лице е посочило фактура № 212 за закупено зърно от жалбоподателя, впоследствие при изготвяне на Приложение № 9 тази фактура не е посочена. Според мен има грешка при установяване какви са количествата във всеки един период на стоките, предмет на спора.

Моля, съдът да вземе предвид всички представени доказателства, като моля да бъдат приети за новопредставени. На стр.14 имаше договор за покупко-продажба от „Дани-Ирена Йолова” ЕООД, за който твърдя, че подписът не е положен от представляващия дружеството. Договорът с „Гленкор Гейн България”ЕООД не е представен в цялост.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ: Не е вярно, че жалбоподателят е изготвил справка, по която аз съм работила. Посочете къде в приложенията има грешки?

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Адв. П.: Моля, да приемете 4 бр. фактури с банкови извлечения за получено възнаграждение за процесуално представителство без ДДС, като списък с разноските ще представя с писмените бележки.    Моля, да ни бъде издаден препис от протокола от днешното съдебно заседание.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно  в размер на 1650.00 лева, като 900.00 лева да се изплатят от внесения депозит, а 750.00 лева следва да бъдат заплатени от жалбоподателя в тридневен срок, считано от днес. /РКО 900.00 лв. на 10.07.2013г./

 

ПРИЕМА представените по делото доказателства, постъпили  с писмо вх.№ 2334/11.03.2013 г.

ПРИЕМА представените по делото доказателства по опис, приложени от л.3123 до 4180 от делото.

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства по опис, постъпили с писмо вх.№ 6752/09.07.2013г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. П.: Моля,  да отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт като незаконосъобразен, издаден в противоречие на материалния закон – ЗДДС, както и издаден при допуснати съществени процесуални нарушения.

С оглед процесуалното поведение на процесуалния представител на ответника, отбелязвам, че с обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразни се квалифицират осъществените от доставчиците продажби като земеделска продукция. В потвърждаващото ревизионния акт решение на Директора на Дирекция „ОУИ”, се приемат като липсващи доставките, но е извършена ревизия и по ЗКПО и тези сделки са признати за реално осъществени с оглед на признаване на направените разходи за тяхното придобиване, както и са признати и приходите от последващите облагаеми доставки от дружеството-жалбоподател за ревизираните периоди. Следва да се държи сметка, че критериите на принципа за документална обоснованост по ЗСч,  ЗДДС и ЗКПО са едни и същи, а в ревизионен акт е направен анализ, както на реализираните приходи, така и за реализираните разходи по пера за обичайната търговска дейност на дружеството-жалбоподател, в т.ч. и за сделките с непреработена селскостопанска продукция.

Второ, в ревизионния акт, по ЗДДС са признати за правилни осъществените последващи облагаеми доставки и не са извършени корекции както на начисления данък, така и на данъчната основа. Актът в тази част е влязъл в сила и е незаконосъобразно да се твърди, че покупките са нереални. Ако бяха такива, не би следвало да  направят последващи покупки и да реализират такъв голям приход.

Моля, за присъждане на направените по делото разноски.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

Юк. Ж.: Моля, съдът да не приема като направени по делото разноски по така представените фактури. Претендират се  присъждане на разноски за двама адвокати. По това дело  процесуално представителство е осъществено единствено и само от адв. П.. Процесуалните представители нямат списък с описание какви са им разноските. Ако евентуално се присъдят разноски, моля да бъдат без ДДС. Има такава практика на Върховен административен съд  по адм. дело № 6861/2012г., където Върховен административен съд е посочил, че включената в тази сума ДДС не се заплаща като разноски, тъй като представлява данък, който се възстановява като данъчен кредит – аргумент за това е § 2А от ПЗР от Наредба № 1 от 2004 г.

Във връзка с представените  доказателства, същите са изцяло частни документи от счетоводството на жалбоподателя и съответните доставчици. Те са представени от съответния доставчик, а не е извършена проверка на място в съответното счетоводства и моля съдът да прецени дали да ги кредитира като годни доказателства. Вещото лице е ползвало счетоводни документи, приложени по делото, при предходното заключение, което не беше прието.

Считам, че актът е изцяло законосъобразен и следва да бъде потвърден. Предвид новопредставените доказателства, на основание чл. 166 от АПК, разноските следва да бъдат поети от жалбоподателя.

Ще представя писмени бележки.

 

Адв. П.: Относно процесуалното поведение на процесуалния представител на ответника, казах само, че се оспорва по заключението непосещаемостта на преките доставчици на место.  В ревизионния доклад  и в ревизионен акт  има изрично изявление, че с оглед на представените от тези доставчици писмени доказателства, ревизиращите са установили, че фактурите са включени в дневниците за продажби и че данъкът е начислен правилно – чл. 86, ал. 1 от ЗДДС. Националната агенция по приходите е единна система, а процесуалното поведение на ответника в днешното съдебно заседание не кореспондира с констатациите установени в ревизионния доклад  и ревизионния акт.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата намирам за частично основателна по отношение на отказания данъчен кредит за месеците юли, август, октомври и ноември 2007 година, за всички периоди на 2009 година и за месеците юни - август 2010 година по извършените процесни доставки.

Жалбата намирам за неоснователна по отношение на право на данъчен кредит за периодите юни и септември 2007 година с доставчик „Трафик Комерс” ЕООД и за месец юли 2010 година с доставчик „Трафик Комерс” ЕООД - за тези периоди ревизионният акт е правилен и законосъобразен.

От събраните в хода на съдебното производство писмени доказателства става ясно, че извършените доставки за процесните периоди с изключение на месеците юни и септември 2007 година и месец юли 2010 година са реални и правилно жалбоподателят е поискал да му бъде признат данъчен кредит. Налице са всички необходими от счетоводна гледна точка документи, обосноваващи този извод за реалност. Некоректно органът по приходите е изследвал недобросъвестност по отношение на предходни доставки на преките доставчици на жалбоподателя с оглед липсата на каквито и да е данни за участието на жалбоподателя в схема за данъчна измама.

Моля, да уважите жалбата по отношение на визираните по-горе периоди и в тази част отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен, а по отношение на месец юни и септември 2007 година и месец юли 2010 година - да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

 

РЕПЛИКА на юк. Ж.: Не е достатъчно само наличието на данъчни фактури, за да се признае данъчен кредит. По тези фактури трябва да има реализирана реално получена доставка. Моето процесуално поведение не се отличава от това на органа по приходите и аз защитавам неговите констатации.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът предоставя на страните 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: