РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 15 април 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 439 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София против Решение № 7/07.01.2010 год., постановено по НАХД № 148/2009 год. по описа на Районен съд – Айтос, с което е отменено НП № 1101-0304/29.04.2009 год. на директора на АДФИ, с което, на Иб ***, за нарушение на чл.32, ал.4, във вр. с ал.1, т.1, б.”б” и ал.2 от Наредба № 2/31.03.2006 год. и на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв.

Като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебния акт, поради постановяването му в нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Касаторът възразява, че извършването на нарушението е безспорно установено и това се потвърждава от ангажираната по делото съдебно-икономическа експертиза, която съответства на изводите на административнонаказващия орган. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от юрисконсулт, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация, чрез процесуален представител оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че приложената от административнонаказващия орган санкционна норма има субсидиарен характер и за конкретния случай е неприложима.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.  

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

Районният съд не е изложил мотиви по съществото на спора, като е отменил наказателното постановление на процесуално основание, като е приел, че в хода на административнонаказателната процедура са допуснати съществени процесуални нарушения. Посочил е, че неправилно е определен субектът на нарушението, като е приел, че в случая следва да бъде ангажирана отговорността на общината. Приел е също, че приложената от органа норма на чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ има субсидиарен характер и за случая не може да намери приложение. На основание горните мотиви е отменил наказателното постановление.

Решението е неправилно.

Относно субекта на административното нарушение следва да се посочи, че това не е съответната община, а е съответното виновно длъжностно лице. Нормата на чл.32, ал.4 от Наредба № 2/ от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, на която се е позовал Районният съд, не посочва субект на нарушение, а такъв е посочен в нормата на чл.32, ал.1 от ЗДФИ.

В контекста на санкционната норма на чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, нормативният акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, е именно посочената Наредба № 2/31.03.2006 год., а не както неправилно е приел съда и както се поддържа от ответника, че това следва да бъде Законът за обществените поръчки. В случая, констатираното нарушение не е във връзка с възлагане на процедура по реда на ЗОП, а е във връзка с неправилно отчитане на технологичен пробег от транспортното дружество, извършващо превоза на учениците за учебната 2007/2008 год., над нормативно определените с чл.32 от Наредбата 20% от пробега по разписание, като в резултат на неправилното отчитане, респ. – отчитане на пробега в отклонение от регламентираната методика, са заплатени без основание средства от централния бюджет. Посочената Наредба № 2/31.03.2006 год. не съдържа в себе си административнонаказателни разпоредби, поради което следва да намери приложение субсидиарната норма на чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ и на това основание да се ангажира отговорността на виновното длъжностно лице, като видно от събраните по делото доказателства, санкционираното лице е кмет на община Руен, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

На основание горните мотиви решението на Айтоския районен съд следва да бъде отменено като неправилно, като с оглед изложеното по-горе следва да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

  Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 7/07.01.2010 год., постановено по НАХД № 148/2009 год. на Районен съд – Айтос.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1101-0304/29.04.2009 год. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                 2.