ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми март                                  две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 438 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа при спазване на разпоредбата на чл. 142 ГПК и на второ четене в 11:06 часа се явиха:

Жалбоподателят Г.Д.М., редовно уведомен, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 2980/14.03.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с която моли делото да бъде отсрочено за по-късен час същия ден поради служебна ангажираност като упълномощен защитник по НЧД № 80/2017 г по описа на Районен съд гр. Малко Търново.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Г.Д.М., с адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000241от 01.02.2018 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР- Бургас, с която на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на моторно превозно до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

адв. К.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме преписката. Във връзка с доказателствата, ако съдът прецени, моля да допусне жалбоподателя да даде обяснение. Няма да ангажирамe други доказателства. Нямамe други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

жалбоподателяТ М.: Три пъти подред извършвах издишвания на дрегера, при което уредът не отчиташе никакви показания. Нямам идея защо. Казах на полицаите в такъв случай да ми дадат талон за медицинско изследване. Такъв обаче не ми бе издаден, защото отказах да подпиша АУАН. В АУАН пишеше, че отказвам да ми бъде извършена проверка за алкохол с техническо средство, което  не отговаряше на истината. Не ми издадоха талон, това много ме озадачи. Имам 40 години шофьорски стаж и само една глоба за превишена скорост.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

адв. К.: Уважаема г-жо председател, считам процесната ЗППАМ за незаконосъобразна и неправилна, тъй като в нея е посочено, че е нарушена санкционната норма на чл. 174, ал. 3, пр. 1 от здвп, при което в словесното описание на нарушената разпоредба административно наказващият орган е посочил в кумулативност двете хипотези на разпоредбата на  чл.  174, ал. 3 от ЗДвП, което е в различие от алтернативно посочената в закона разпоредба.  В тежест на административнонаказващия орган е да докаже коя от двете хипотези на посочената правна норма е нарушена и за кое нарушение се налага съответната преустановителна превантивна мярка. В този случай не става ясно от изписаното в ЗППАМ по кое от двете нарушения следва да се защитава жалбоподателя, тъй като цифровото изписване е за нарушение по чл. 174, ал. 3, пр. 1 ЗДвП, а словното описание на нарушението, обективирано в ЗППАМ визира неправилна и несъответстваща интерпретация на правната норма на чл. 174, ал. 3 ЗДвП, което е съществено процесуално нарушение. Предвид изложеното и след като прецените събраните писмени и гласни доказателства и като прецените същите както поотделно, така и в тяхната съвкупност моля да отмените процесната заповед.

 

жалбоподателят: Моля да отмените мярката.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: