ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 438 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.К.Н., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, се явява адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и двамата пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото от ответника са постъпили доказателства, за които беше задължен от съда в предходно съдебно заседание, а именно утвърдени длъжностни характеристики за длъжността „директор” и длъжността „главен лесничей” възникнали с поименното разписание, действащо от 14.01.2016г. в дирекция „Общински горски територии и местни приходи”, както и предложението на кмета на общината до общинската администрация на Сунгурларе, въз основа на което е прието решението на Общинския съвет от 22.12.2015г., с което е одобрена нова структура на общинската администрация.

 

АДВОКАТ М. – Запознати сме с представените доказателства и моля да бъдат приети по делото.

Във връзка с представената от ответника длъжностна характеристика за длъжността „Директор на дирекция „Общински горски територии и местни приходи“, представям и моля да приемете един вестник – „Сунгурларска долина“, където на стр.2 има обявление за обявения конкурс за длъжността директор Дирекция „Общински горски територии и местни приходи“, като по същество ще коментирам това доказателство.

АДВОКАТ Г. – Моля да не приемете писменото доказателство, което представи пълномощника на жалбоподателката, тъй като е неотносимо към предмета на спора. Касае се за уведомление по заповед, предхождаща процесното щатно разписание и промяната в длъжностната администрацията, считано от 14.01.2016г. Уволнението на ищцата е обосновано от прието ново длъжностно разписание, а вестникът е от 04.01.2016г.

АДВОКАТ М. – Искам да обърна внимание, че обявлението във вестника е за новата длъжност.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ Г. – Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, депозирани по делото с молба вх.№4414/26.04.2016г. съгласно описа, посочен в молбата.

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя писмено доказателство брой 1 от 2016г. на в. „Сунгурларска долина” от 04.01.2016г., в частта по отношение публикуваното на стр. 2 на същия вестник обявление от кмета на община Сунгурларе на конкурс за заемане на длъжността „директор на дирекция „Общински горски територии и местни приходи“ при общинска администрация Сунгурларе.

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М. – От името на моята доверителка моля да постановите решение, с което да отмените заповедта, с която същата е съкратена от длъжността, която е заемала до 14.01.2016г., от когато влиза в сила новото щатно разписание. От събраните по делото доказателства се установява, че до 14.01.2016г., а именно по старото длъжностно разписание, което е действало от 09.11.2015г., щата е била с 10 щатни бройки, а отдела е бил с 4 щатни бройки. С новото щатно разписание двете дирекции са обединени в едно и в момента същото е с 20 щатни бройки, от които 16 щатни бройки са за общински горски територии и 4 щатни бройки са за Местни данъци и такси. Това безспорно говори, че не е налице съкращаване на тази длъжност, длъжността, която моята доверителка е заемала, тъй като в дирекцията съществуват много щатни бройки, които са повече от съществуващите до момента на влизане в сила на новото щатно разписание.

Още повече видно от представената длъжностна характеристика, а и от днес представеното от нас обявление за конкурс за заемане на длъжността директор Дирекция „Общински горски територии и местни приходи“ не съществува съществена разлика, а този конкурс е бил обявен много преди да влезе в сила това щатно разписание на 14.01.2016г. Без да е налице ново щатно разписание с обединените две дирекции, от администрацията са обявили конкурса. Всичко това говори, че е налице още една предпоставка за незаконосъобразност на оспорената заповед. Това прекратяване на служебните правоотношения на доверителката ми е незаконосъобразно, поради което и моля да отмените оспорената заповедта на кмета на Община Сунгурларе.

Претендирам присъждане на разноските.

АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, ще ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото е установено по безспорен и категоричен начин, че е закрит отдел „Общински горски територии“, на който отдел началник е била жалбоподателката, заедно с длъжността, която е заемала. Създадена е нова дирекция, в която дейността на дирекция „Общински горски територии“ и дирекцията „Събиране на местни данъци и такси“ е обединена в една обща дирекция „Общински горски територии и местни приходи“. По делото са представени доказателства относно това, какви са длъжностните задължения на директора на дирекцията, съответно одобрена с новото щатно разписание на 14.01.2016г., като от същите е видно, че тези длъжностни задължения не са идентични с длъжностните функции изпълнявани от началник на отдел „Общински горски територии“. С новото щатно разписание на директора са вменени и други права и задължения, и част от функциите на началник не са запазени. При липса на извод за идентичност на функциите, които са вменени на новите две длъжности, не може да се приеме, че длъжността може да бъде запазена. Всяка една длъжност, за да се приеме, че съществува, трябва нормативно да е определена със съответното щатно разписание, както и с функциите, които са вменени на длъжностното лице, което я заема. При тези обстоятелства, независимо от факта, че в дирекцията са увеличени щатните бройки касаещи дейността на общинските горски територии съобразно спецификата на работа, следва да се приеме, че органът по назначаване е този, който следва да извърши преценка за работата при разкриване на едни длъжности и закриване на други. Увеличеното на щатните бройки е за сметка на нови длъжности, които са разкрити – това са горски стражари и други участници. А тази преценка на работодателя във връзка с организацията на работата, не може да подлежи на съдебен контрол. Доколко тя е рационална или не, това не е предмет на настоящото дело. Доказано е, че липсва длъжност, която да е идентична с тази на жалбоподателката и по тази причина считам, че жалбата е неоснователна.

По повод на днес представените доказателства, във връзка със заповед от 04.01.2016, липсват твърдения от жалбоподателката дали реално е проведен конкурса въз основа на представената обява, приключил ли е съответно с назначение, защото едва на 14.01.2016г. е одобрено новото щатно разписание, където е утвърдена длъжността директор дирекция „Общински горски територии и местни приходи“. Така че извън фактите, които цели да установи колежката, искам да посоча, че въпросната процедура не е завършена и реализирана. Цялата процедура е прекратена, след като е преминало утвърждаването на общинския съвет в областна управа, кметът на общината е предприел утвърждаване на ново щатно разписание на 14.01.2016г. и едва тогава е предприел по-нататъшни действия.

Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите заповедта на кмета на Община Сунгурларе.

Моля да ми присъдите разноски по делото.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ М. – Искам да обърнете внимание на обстоятелството, че в длъжностната характеристика, представена за новата длъжност, липсва подпис на лицето, на което е връчена или поне това са изискванията за приемане на длъжността, но дали това са изискванията за длъжността преди 14.01.2016 за директор на дирекция моята доверителка и аз не сме наясно, не можем да вземем становище на коя дата е назначен новия директор.

Доверителката ми направи справка, че новият директор е назначен на 21.01.2016г., защото се твърди, че тяхната процедура не е завършена.

АДВОКАТ Г. – Ако трябва да представяме и длъжностните характеристики на новоназначените, ще ги представяме. Това, което сме представили са утвърдените длъжностни характеристики за новите длъжности.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: