ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети април                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 438 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.К.Н., редовно призована, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, се явява адвокат Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и на техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 87/29.01.2016г. издадена от кмета на община Сунгурларе, с която е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателката, поради съкращаване на длъжността, считано от датата на връчване на заповедта.

АДВОКАТ М. – Поддържаме жалбата. На 07 април направихме справка представени ли са писмените доказателства и подадохме нова молба, но днес нямахме възможност да проверим дали са представени длъжностните характеристики на моята доверителка и на изпълняващия длъжността директор на дирекция. Поддържаме това искане и след като се запознаем с двете длъжностни характеристики, който е изпълнявал длъжността до влизане в сила на новата структура на 16.01.2016г. ще поискаме назначаване на съдебна експертиза, която като се запознае с материалите по делото, да установи какво е наложило промяната на структурата, колко бройки са били по старото и по новото щатно разписание и в отдела, където е работила доверителката ми, има ли промяна, но тази задача за вещото лице ще конкретизираме съгласно представянето на двете длъжностни характеристики.

АДВОКАТ Г. – Оспорвам подадената жалба, като считаме, че прекратяването на служебните правоотношения е извършено при съкращаване на длъжността на началник отдел „Горски територии”. С изменението на структурата от Общинския съвет е закрита дирекция „Специализирана администрация” и е създадена нова дирекция „Общински горски територии и местни приходи”, с това и заеманата от жалбоподателката длъжност съответно е премахната. Това е послужило като основание на прекратяване на служебните правоотношения с жалбоподателката. Всички процедури по Закона за държавния служител са направени.

Указанията на съда за представяне на документи са получени в Община Сунгурларе във време, когато е съобразено, че с писмена  кореспонденция до днешното съдебно заседания няма да се получат по делото, за това ги представям в днешното съдебно заседание - поименно разписание на длъжностите до 09.11.2015г., както е по искането в жалбата, и това след 14.01.2016г. Представям протоколно решение на общинския съвет отразено в протокол №4 от 22.12.2015г. от заседание на Общински съвет Сунгурларе и заповедта на кмета за утвърждаване на новото щатно разписание в сила от 14.01.2016г. Проведени са съвещания на кмета със синдикалните организации на КНСБ, за което представям кореспонденцията на кмета с ръководството на КНСБ и протокол от съвместно заседание. Днес разбирам, че се искат и длъжностните характеристики на Общинските дирекции.

Длъжностната характеристика се съдържа в досието на жалбоподателката, което сме представили с жалбата в административната преписка. Ако прецените, че е нужно ще представим и другите.

Представената длъжностна характеристика за длъжността „Управление на общински горски територии (УОГ) е тази, за заеманата от жалбоподателката длъжност.

АДВОКАТ М. – Ако разрешите искам да отбележа, че в старият отдел, на който моята доверителка е била началник тези длъжности ги има като наименования, без тези няколко човека от „Местни приходи”. Става въпрос за другите длъжности. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание поименно разписание на длъжностите към 09.11.2015г. и поименно разписание на длъжностите към 14.01.2016г., както и решение на Общинския съвет, материализирано в протокол № 4 от 22.12.2015г. и приложение №1 към него, заповед №28 от 14.01.2016г. за утвърждаване на новото длъжностно разписание в общинската администрация, писмо на кмета на община Сунгурларе до ръководството на синдикалната организация на КНСБ на Общинската администрация и Протокол №1 от 13.01.2016г. от проведено съвещание между кмета в качеството му на работодател и ръководството на СО на КНСБ в общинската администрация.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи по делото утвърдени длъжностни характеристики за длъжността „директор” и длъжността „главен лесничей” възникнали с поименното разписание действащо от 14.01.2016г. в дирекция „Общински горски територии и местни приходи”, както и да представи предложението на кмета на общината, въз основа на което е прието решението на Общинския съвет от 22.12.2015г., с което е одобрена нова структура на общинската администрация.

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.06.2016г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: