ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 07.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седми май                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 438 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Общински съвет Поморие, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕРМАСКА” ООД, редовно призована, не представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам заповедта на Областния управител Бургас.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ К.: Заявявам с изричното съгласие на доверителя ми и съобразно правомощията, предоставени ми от Председателя на Общински съвет на Община Поморие, гр. Поморие изрично указани в представеното от мен пълномощно, че оттеглям оспорения акт – Решение № 854, отразено в Протокол № 34/31.01.2014 г. на Общински съвет Поморие.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: На основание чл. 156, ал. 2 АПК заявявам съгласие с направеното от ответника оттегляне на оспорения акт.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, намира, че са налице пречки за допустимостта на производството, а именно реализирана е хипотезата на чл. 159, т. 3 от АПК, поради което и на основание чл. 160 АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на Областен управител на област Бургас, извършено със Заповед № РД-09-5/19.02.2014 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №438/2014 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неприсъствалата страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: