ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 437 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.Д., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат П., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Специалист репатрация в Общинско предприятие „Транспорт“ към Община Бургас – В.С.А., редовно призован, не се явява. За него се явява юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№5912/09.06.2017г. писмени доказателства от  Община Бургас, а именно: заверено копие от схема с наличните пътни знаци на ул.Шейново в района с пресичането и с ул.Раковски, гр.Бургас, заверено копие от Протокол-Решение №4/28.01.2015г. от заседание на Експертния съвет по устройство на територията при община Бургас и писмо изх.№943/06.06.2017г. на Директора на ОП“Транспорт“.

 

С определение от 05.09.2017г., съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза, депозитът по която все още е внесен от страна на ответника.

        

ПОСТЪПИЛА е писмена молба вх.№9786/18.09.2017г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за допускане на  допълнителни въпроси към експертизата.

 

АДВОКАТ П.: Да се приемат представените от ответника доказателства. Заявявам, че от тези доказателства се установява, че е внесен проектът да се гласува с ЕСУТ, но не и че е одобрен от кмета на Общината, съгласно чл.15 от Наредба 1 от 2001г. Поддържам искането за допускане на допълнителни въпроси, към съдебно-техническата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат представените от нас доказателства. Представям и моля да приемете в днешното съдебно заседание, длъжностна характеристика на ответника, с копие за жалбоподателя. Не възразявам по искането за допускане на допълнителни задачи към експертизата. Моля, да ни се предостави допълнителна възможност да представим доказателство за внесения депозит, тъй като това се извършва от служители на община Бургас, по-строго определен ред, което технически изисква малко повече време и ни забавя. Ние също имаме допълнителни въпроси, които моля да допуснете към експертизата, а именно: Вещото лице да отговори дали продължението на тротоара по ул.Раковски, ако се движи лице е бил свободен за преминаване от пешеходци по същата улица пресичайки ул.Шейново, могъл ли е пешеходец да премине безпрепятствено от единия до другия тротоар по ул.Раковски без да се наложи да заобиколи процесния автомобил. След като установи точното месторазположение на автомобила, да посочи ограничава ли се видимостта за останалите МПС-та и пешеходци за безпрепятствено, съответно завиване на автомобилите и безпрепятствено преминаване на пешеходците. Ограничава ли се видимостта на участниците в движението. Моля, също така вещото лице да посочи колко сантиметра е една тротоарна плочка на ъгъла на ул.Шейново и ул.Раковски, като посочи дължината и ширината на една плочка и след това да посочи къде на коя плочка от началото на тротоара се е намирала най-задната част на процесния автомобил спрямо началото на тротоара и също така понеже имаме сигурен ориентир дърво върху тротоара на ул.Шейново, за което свидетеля дава показания, да посочи разстоянието от дървото до началото на тротоара или по-скоро от началото на тротоара до дървото, тъй като там вече свидетеля дава сведение къде според него е стоял автомобилът със сигурност и според дължината на автомобила и дървото да се установи колко е разстоянието. Във връзка с показанията на свидетеля воден от жалбоподателя затова, че автомобилът не е бил на мястото където органът твърди, че е бил и евентуално местене, моля да бъдат допуснати до разпит двама свидетеля, които са били в репатриращия автомобил, при условията на довеждане, като единият е краниста. В допълнителна молба моля да ми предоставите възможност да посоча имената на свидетелите, с които ще установяваме къде е бил автомобилът, дали е бил преместен и тогава сниман, т.е. каква е била ситуацията.        

 

АДВОКАТ П.: По направеното искане за поставяне на допълнителни въпроси, заявявам че така формулираният втори въпрос от процесуалния представител на административния орган, се съдържа абсолютно в поставения от нас допълнителен въпрос. Поставеният трети, четвърти и първи въпрос считам, че не са ясни, като по допускането предоставям на съда. Видно от снимковия материал и представената схема на процесното местоположение, а именно кръстовището ул.Раковски и ул.Шейново, се вижда, че тротоарът е заоблен, т.е. не става ясно колегата какво иска от експерта да изчисли разстоянието от края на тротоара, дали от извивката на скоса или мисленото продължение на правия ъгъл. Ако счетете, че въпросите са относими и допустими и ги допуснете, то моля да увеличите депозита на административният орган, тъй като въпросите са четири. Ако бъдат допуснати, то моля вещото лице да отговори и в двата варианта, според твърденията на административния орган и твърденията на жалбоподателя. По направеното искане за събиране на гласни доказателства считам, че същото е недопустимо, като преклудирано и неоснователно. Административният орган се представляваше от процесуален представител, а именно юрисконсулт, в предходното съдебно заседание, в което беше изслушан свидетеля на жалбоподателя и след изслушването му страната, съгласно процесуалния закон би трябвало да направи възражение и доказателствени искания в същото заседание. Предвид изложеното, моля да оставите искането за събиране на гласни доказателства без уважение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№5912/09.06.2017г. писмени доказателства, а именно: заверено копие от схема с наличните пътни знаци на ул.Шейново в района с пресичането и с ул.Раковски, гр.Бургас, заверено копие от Протокол-Решение №4/28.01.2015г. от заседание на Експертния съвет по устройство на територията при община Бургас, писмо изх.№943/06.06.2017г. на Директора на ОП“Транспорт“, както и представената в днешното съдебно заседание длъжностна характеристика на специалист/репатрация/.

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, а именно вещото лице да отговори на въпроса поставен от адвокат П., в молба вх.№9786/18.09.2017г.

ДАВА възможност на ответника в тридневен срок от днешното съдебно заседание, да формулира своите въпроси по искането за поставяне на допълнителни задачи към вещото лице, както и да посочи имената на свидетелите, които иска да бъдат разпитани. По исканията съдът ще се произнесе в закрито заседание, след даване на възможност на жалбоподателя за изразяване на становище по тях.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства към настоящия момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 11.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице В. Г..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: